Nyhed

Referat af Bestyrelsesmøde 16/1-2024

Referat fra bestyrelsesmøde – Tirsdag d. 16/1-2024 klokken 18:30 i sejlklubben/verandastuen.

Til stede: Michael, Birgit, Joe, Stig, Niels-Jørgen, Henrik, Merete, Morten, Carsten Susanne og Alban

Afbud fra: Lars, Pernille, Majlinda

Forslag til dagsorden for mødet:

1/   Valg af ordstyrer             Birgit

2/   Valg af referent               Morten

3/   Forslag til Dagsorden

Vedtægtsændringer behandles under punkt 6H

4/   Godkendelse/underskrift af referat fra sidste møde

       Gjort

5/   Siden sidst – orientering fra Formanden.

       Nytårskuren var velbesøgt ca. 50 deltagere.

       Der har været afholdt møde med København’s kommune.

Den 21. februar får vi i Frem besøg af to repræsentanter for Københavns Kommunes Forvaltning.

Henrik, Susanne og Michael deltager i mødet og formålet er at drøfte vores naboskab og visioner i forbindelse med planerne for området omkring Svanemølleværket.

Kulpladsen:

Der er fremkommet 2 forslag til erstatning af kulpladsen.

  1. Lejet areal på Nordsøvej
  2. Vinteropbevaring på P-plads i SMH-N frem til 2027.

Plan for erstatning for kulpladsen er beskrevet i et notat dateret 18.12.2023.

Der var enighed om at gå videre med løsning B.

6/   a. Økonomi

       Gennemgang af regnskab 2023 og budget 2024 – enighed!

        b. Kontorpasning

        Vi holder vinterlukket

c. El-installationer i klubhus. Status

Intet nyt. Lovligheden af El-installationen checkes.

Varmeinstallationen skal også kontrolleres, så tilbageløbstemperaturen bliver så lav som muligt. ( Niels-Jørgen)

d. Priser på pladsen for 2024. Status

Nye priser blev fremlagt. Birgit samler sammen og sender til bestyrelsen.

Der kommer en række forhøjelser bl.a.  pga. at havnen skaffer sig af med kranvognen, så kranløft skal købes eksternt.

Hjemmesiden skal opdateres.

e. Beskrivelse af sidende udvalg. /Michael, Status i forhold til medlemsmødet d. 18.

Punktet behandles under 6G.

f. Elektronisk kalender /Status.

Udsendt af Lars/Pernille. Vi savneren vejledning i hvordan det fungerer.

g. Medlemsmøde d. 18/1-2024, klokken 19:00. Susanne

Plan for mødet d. 18/1 udsendt.

h. Generalforsamling. Hvem genopstiller?

Forslag til omformulering af §13 i vedtægter blev fremlagt.

Der blev vedtaget mindre ændringer til forslaget. Suppleanter vælges for et år ad gangen. Kun 2 suppleanter.

Susanne var ikke enig i ændring af vedtægterne om antallet af suppleanter allerede efter et år.

Alle bestyrelsesmedlemmer der er på valg genopstiller.

7/   Nyt fra udvalgene, opgaver og projekter:

Svanemølleværket

Intet nyt

Nordhavnstunnelen

Intet nyt. Se havnens hjemmeside!

Helhedsplanen, bl.a. beddingsprojekt

Projektet er gået lidt i stå. Det tages op på formandsmøde d. 29/1.

Festudvalget/aktivitetsudvalget.

I lighed med de sidste år, vil der være grillpølse + brød til 3 weekender.

Klubhuset, herunder Svanemøllen nord.

Det er ikke afgjort om vi kommer til at udlåne lokalerne, men der er enighed om at hvis vi gør er det kun til medlemmer, gruppen arbejder videre med opgaven.

Se iøvrigt mere under pladsen!

Sejlerskolen Birgit orienter.

Tilmelding til sæson 2024 er startet.

Kapsejlads.

Der er brug for hænder til afvikling af H-båds stævne i maj.

Bemanding af:

  • Bureau
  • Moleaktiviteter – molebajere efter sejladserne og pølser til sejlerne

Baneleder er på plads

DS stiller med træner til tuneup sejlads

Pladsen. Der mangler oprydning på pladsen, blandt andet fjernelse af ukrudt. Det blev besluttet at afholde en fælles arbejdsdag for klubbens medlemmer til foråret. Pladsudvalget skal udarbejde en liste over gøremål.

Det skal undersøges, om vi kan etablere en brandvej på pladsen fra porten og ind til klubhuset, nu da vi ikke mere har adgang til den gamle brandvej ved Svanemølleværket. Det skal undersøges om container står som brandmyndighederne vil have det på den nye brandvej eller om den skal flyttes – action Niels-Jørgen

“Brandmyndighederne” skal foretage en godkendelse af vores forhold på pladsen og i klubhuset. Dette indebærer en vurdering af brandveje samt fastsættelse af antallet af personer, der må opholde sig i klubhuslokalet. Der bør ligeledes sikres, at vi har det nødvendige brandslukningsmateriel.

Der er indhentet tilbud vedrørende reparationen af porten til pladsen, som blev påkørt. Stig følger op på dette.

Nyhedsbrevet

Mad & Foredrag

WEB-gruppen

Visionsgruppen

Der har været møde i visions arbejdsgruppen

Nyt fra havnen Henrik orienterer.

8/   Økonomi

Behandlet under 6A

9/   Igangværende sager.

10/ Evt.

Bestyrelsesmøder m.v. 2024:

Bestyrelsesmøder:

Bestyrelsesmøder 2024:

Torsdag d. 22/2-2024 klokken 18:30/17:30

Tirsdag d. 5/3-2024 klokken 18:30/17:30

Der forsøges arrangeret fællesspisning for møderne klokken 17:30/18:00. Møderne skal være afsluttet senest klokken 22:00.

Generalforsamling: Tirsdag d. 12/3-2024 klokken 19:00

Bådejermøde: