Nordhavnstunnel

Alt om Nordhavnstunnel projektet

Link til Vejdirektoratet og video

19. november 2021

Hermed link til Nordhavnstunnellen, VD’s hjemmeside. Samt video om hvorledes tunnelen bliver til.

https://www.vejdirektoratet.dk/nordhavnstunnel

https://youtu.be/mrmAwpDw0iI

Nordhavn Avis – artikel om Svanemøllehavnen

29. april 2021

Læs artiklen

Nyt om Nordhavnstunnelen primo 2020

20. januar 2020

Læs indlægget

Nyt om Nordhavnstunnelen – august 2018

09. september 2019

Læs indlægget

Borgmestre skyder cykelbro i sænk

29. august 2017

Læs indlægget.

Hvidbog om Nordhavnstunnel

30. november 2016

Se dette indlæg.

Dialoggruppens indsigelse

Vedtaget mandag 15. august 2016

Dette er sammenfatning af overordnede indsigelser fra Dialoggruppen :
1. En vejtunnel udføres etapevis, så havneaktiviteterne kan fortsætte i anlægsperioden.
2. Som nødvendig erstatningshavn for ca. 600 både foretrækkes ”Svaneknoppen lille”. (Det vil sige på nordsiden af Svaneknoppen)
3. En stiforbindelse betragtes som overflødig – alternativt vil en tunnelforbindelse kunne accepteres, da denne ikke hindrer adgang til og fra havnene og fortsætter:

Tunnelløsning.
En tunnelløsning, som hindrer sejlads i den 5-6 år lange anlægsperiode og dermed flytning af 1.420 både til en erstatningshavn uden tilknytning til eksisterende klubhuse, materielhuse/- pladser – og dermed uden mulighed for opretholdelse af det for idrætsforeninger m.fl. vigtige sociale fællesskab og undervisning af børn og voksne, vil være ødelæggende for de gennem generationer skabte relationer, samt fjerne en betragtelig del af bydelens fritidsaktiviteter. …..

Erstatningshavne.
Svaneknoppen Lille nordsiden af Svaneknoppen red.) prioriteres højest ved en delvis udflytning, da de flyttede både og landfaciliteter vil blive etableret i og omkring de nuværende forhold. Ved en eventuel total udflytning prioriteres en kombiløsning med Svaneknoppen Lille og Færgehavn Nord (Begge udvidet i forhold til de beskrevne løsninger). Herved tilgodeses brugerne i både Svanemøllehavnen og i Kalkbrænderihavnen bedst i forhold til de bestående landbaserede faciliteter.

Klapbro frarådes
1. Begrænset åbningstid vil hindre ind- og udsejling for fartøjer med en frihøjde større end 5 m – d.v.s. samtlige sejlbåde. F.eks. når flere end 100 både skal deltage i de ugentlige kapsejladser. 2. Skolebåde og andre fartøjer uden motor vil have meget vanskeligt ved at manøvrere gennem broåbningsfaget, samt afpasse ankomsten til broåbningen. Det skal præciseres, at der jo er tale om elever, som skal lære at sejle.3. Der er behov for store venteområder på begge sider af klapbroen, hvor både kan sejle rundt og afvente en broåbning. Sådanne venteområder vil gøre det meget risikabelt for bl.a. roerne at passere. Endvidere vil anløb af havnen i kraftig nordenvind hindre, at man kan søge nødhavn. 4. Generne ved broåbninger vil gøre det mindre attraktivt at have sejlbåde i Danmarks største lystbådehavn, som derfor på sigt må formodes primært at tiltrække motorbåde, med deraf følgende øgede støj- og lugtgener for omgivelserne……..

Høringssvaret afgives på vegne af:
Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub (KAS) Øresunds Sejlklub Frem (ØSF) Sejlklubben Sundet (SS) Sejlklubben KØS (Ungdomssejlere) Kvindelig Sejlklub (KvS) Sejlklubben København (SKK) Danske Studenters Roklub Roforeningen Kvik Roklubben Skjold Roklubben Gefion LAVUK, Fritids- og Ungdomsklub Søspejdertroppen GRY (Børne- og ungdomsgruppe) Svanemøllehavnen A/S Havnelavet Sundkrogen (Kalkbrænderihavnen) Svanemøllebugtens Vinterbadelaug

Møde om Nordhavnstunnelen

Udsendt: 30. juni 2016

TIL STEDE: Dansk Sejlunion, KAS: Sejlklubben Sundet: ØSF, Københavns Sejlklub, Søspejderne og Dialoggruppen med By og Havn og Kommunen

Overordnet set blev de argumenter mod projektet, som vi hele tiden har haft, fastholdt (se nedenfor). Det var cykelforbindelsen der blev brugt mest tid på, hvor Sundet og KØS vil blive mest permanent berørt på deres landområde pga. det store antal cyklister, som man vurderer, vil passere (10.000 daglig).
Der var ingen repræsentanter fra KØS og de mangler nok at deltage og blive hørt(min vurdering).
Dansk Sejlunion vil rigtig gerne deltage og havde klare forslag til struktur og taktisk indhold i høringssvaret og vil løbende være i kontakt via mail med Dialoggruppen med havnen. De afventer dialoggruppens forslag til høringssvaret og udarbejder efter møde med dialoggruppen deres eget høringssvar således, at der er harmoni i de høringssvar, der bliver afgivet.
D.S. foreslog også at vi tog kontakt til Klaus Bondam fra Dansk Cykelunion for at få en positiv dialog med dem.
Forespurgt om regler/love for gennemsejling for sejl ved klapbroer oplyste D.S. at der ikke fandtes nogen, men at det blev fastlagt ved hver enkelt bro. De vil rette henvendelse til Søfartsstyrelsen og Kystdirektoratet for at få det belyst yderligere.
D.S. opfordrede til at høringssvar blev holdt i en positiv tone.
Dialoggruppen med By og Havn og kommunen, som vi fra sejlklubberne kun er en lille del af, har aftalt møde først i august og straks efter dette møde bliver vi orienteret om forslag til høringssvaret i sejlklubberne

Klubbens Holdning

Øresundssejlklubben FREM holder bestyrelsesmøde i august, hvor indsigelse vil blive lavet. Men det står allerede nu klart, at klubben på linje med andre under ingen omstændigheder kan acceptere en klapbro, at den ønsker en løsning med kun delvis lukning af havnen i hele byggeperioden og at genhusning for de både, der under alle omstændigheder må flytte, ikke må ske ved Prøvestenen. Meget gerne på den nordlige side af Svaneknoppen. Samtidig vil et ønske om at kunne komme på land i forbindelse med klubbernes nuværende areal være med. Disse punkter er vigtige for klubbernes eksistensgrundlag og andet vil have store konsekvenser for både sejlerskoler, kapsejlads, lystsejlere og det sociale liv i klubberne . (citat fra forrige Nyhedsbrev)

Opfordring fra Svanemøllehavnen

Udsendt: 28. juni 2016

Svanemøllehavn har udsendt en opfordring pr. mail til alle bådpladslejerne i Svanemøllehavn om at indgive høringssvar på VVM-rapporten.


Møde mellem Svanemøllehavnens klubber

Udsendt: 21. juni 2016

Møde afholdt d.d. mellem repræsentanterne for sejlklubberne i Svanemøllehavn med klubbernes repræsentant i dialoggruppen, som i sin tid blev nedsat omkring Svanemølle- og Kalkbrænderihavnen i forbindelse med etablering af Nordhavnstunnelen.

Fra Frem deltog Kåre Kjerulf samt Torben Schipper, som stedfortræder for Leif Beyer. Mødet afklarede hurtigt stor enighed om, hvad der fra Havnens side fokuseres på i høringssvaret til VVM-rapporten:

  • at tunnelen bygges etapevis, således at indsejlingen holdes mest muligt åben i byggeperioden og udflytning af både til en erstatningshavn dermed begrænses mest muligt
  • at erstatningshavn bør etableres ud for Svaneknoppen, således at sammenhængen med klubfaciliteterne i svanemøllehavnen bevares. Samtidig protesteres kraftigt over rapportens alternative forslag med etablering af en erstatningshavn ved Prøvestenen
  • at der gøres kraftig indsigelse mod opførelsen af en stiforbindelse med klapbro, dels henset til de ganske alvorlige og farlige trængselsproblemer mellem robåde og sejl- og motorbåde en snæver gennemsejling vil medfør, men først og fremmest de uansvarlige- og i det hele taget umulige forhold en bropassage vil medføre for havnens mange sejlbåde uden hjælpemotor, herunder skolebådene.

Fra havnens side er der planer om at udsende en opfordring til alle sejlerne i havnen om at reagere på VVM-rapporten med en personlig indsigelse mod de problemer VVM-rapporten rejser for sejlerne og klubberne. Du kan finde VVM-rapporten, KLIK her

Indsigelse kan sendes pr. mail til: nordhavnstunnel@vd.dk
eller sendes med post til: Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, Postbox 9018, 1022 Kbh. K inden 29. august 2016.

Herudover deltager bestyrelsen på det kommende møde i KAS mellem sejlklubberne og Dansk Sejlunion for at drøfte mulighederne for et fælles indsigelsesinitiativ over VVM-rapporten fra sejlklubbernes side.

TS


VVM Undersøgelsen er afsluttet

Udsendt: 16. juni 2016

Så er VVM-undersøgelsen afsluttet. Rapporten er udsendt i høring med indsigelsesfrist 29. august, og politisk behandling må forventes omkring udgangen af 2016. Først til den tid vil vi kende valget af den endelige udformning af tunnelen. En overraskende nyhed er, at undersøgelsen også beskæftiger sig med muligheden for etablering af en gang- og cykelsti fra Svaneknoppen til Nordhavn.
Hermed kommer sejlklubberne i Svanemøllehavn og Kalkbrænderihavn til at stå over for to hoved-problemstillinger.

Først og fremmest med etableringsfasen af vejtunnelen
Byggeriet anslås til at vare godt 5 år. Starttidspunktet vil selvsagt først blive afklaret efter den politiske behandling af projektet. Men en realisering af tunnelen må anses for givet. Allerede nu er den nye Nordhavnsvej ved at blive gjort klar til en videreførelse i tunnelen under Svanemøllehavn.
Undersøgelsen behandler 4 tunnelløsninger med samme linieføring langs med- og på indersiden af Svanemøllehavns nordmole. Den primære forskel i de 4 forslag er dels et spørgsmål om valg af sænketunnel eller en in situ-støbt tunnel og dels vejudfletningen på Nordhavn.
Ved begge tunnelløsninger nævnes muligheden for en etapevis udførelse, således at vores havneindsejling kan holdes delvist åben. I så fald nævner rapporten, at der ”kun” skal etableres erstatningshavn for 600 både under byggeriet. Ganske vist anslås etapeløsningen til at koste 62 mill. kr. Hvis man derimod dropper etapeløsningen og lukket indsejlingen helt i byggeperioden, skal der etableres erstatningshavn for op mod 1.500 både, og det anslås til gengæld at ville koste op til 180 mill. kr. mere.
Under alle forhold retableres Svanemøllehavn efterfølgende, som vi kender havnen i dag, lige bortset fra:

Gang- og cykelsti mellem Svaneknoppen og Nordhavn

Med hensyn til muligheden for at etablere omtalte gang- og cykelsti operer rapporten med 3 løsningsmodeller: Højbro med 22 m gennemsejlingshøjde, klapbro eller tunnel. I første og sidste model er der tale om trappe og elevatorskat i hver ende. Det fremhæves dog i rapporten, at en eventuel etablering er uafhængig af tunnelbyggeriet.

Hele VVM-rapporten kan ses via Vejdirektoratets hjemmeside, KLIK Her
hvor du også kan læse mere om de erstatningshavne, der opereres med.

Bestyrelsen er allerede i dialog

med vores naboklubber med henblik på at drøfte de alvorlige problemstillinger rapporten stiller sejlerne over for, og hvordan vi kan koordinere indsigelserne.


Borgermøde afholdt

Udsendt: 13 juni 2016

Fra Frem’s bestyrelse deltog vores formand Laila Hansen og Niels-Jørgen Larsen. Et meget kort referat fra mødet har Vejdirektoratet netop udsendt, og det kan du finde ved at KLIKKE her.
Bemærk også opfordringen samme sted til at indsende høringssvar og hvor det kan sendes til.