Pladsregler

Reglement for Pladsen. Opdateret ved bestyrelsesmødet d. 9. november 2016

§1. Omfang
Klubbens plads omfatter pladsen ved Strandvænget med skabe og byggeskure, bedding med tilhørende broer, maste- og motorkran, samt masteskur og en del af kulpladsen.

§2. Administration
Administrationen af pladsen varetages af bestyrelsen.
Pladslejer og øvrige ydelser for pladsen fastsættes af bestyrelsen og offentliggøres på klubbens hjemmeside www.oesf.dk.- se prisblad.
Pladsudvalget fører det daglige tilsyn med pladsen.
Pladsudvalget består af pladsudvalgsformand, de af bestyrelsen udpegede medlemmer, og de af klubben ansatte til at arbejde på pladsen.
Pladsudvalget fører det daglige tilsyn med pladsen.
Pladsudvalget og bestyrelsens repræsentanter i a/s Svanemøllehavnen afholder i november måned et bådejermøde, hvor der orienteres om pladsen, havnes forhold samt tages stilling til nye tiltag.
Bådejermødet kan indstille forslag til bestyrelsen.
Bådejermødet anbefaler ØSF`s bestyrelse en repræsentant, til at indtræde som 2. repræsentant for bestyrelsen i a/s Svanemøllehavnen.

§3. Ret til vinterplads
Plads til overvintring på klubbens plads tildeles aktive medlemmer. I den udstrækning pladser bliver disponible, tildeles disse efter anciennitet.
Hvis et medlem har skiftet fartøj siden den forgangne vinter, skal der indgives ansøgning til pladsudvalget om få fartøjet på land for den kommende vinter senest 1. august.
Medlemmer der ikke overvintrede den forgangne vinter og som ønsker vinterplads skal udfylde ansøgningsskema, der skal afleveres til pladsudvalget senest 1. august hvert år indtil plads er opnået.
Det er en forudsætning for tildeling af vinterplads
at medlemmet ikke er i restance med ydelser til klubben.
at medlemmet kan dokumentere sin ejendomsret til fartøjet
at medlemmet ikke har andre fartøjer på pladsen
Ved dødsfald kan afdødes rettigheder overtages af ægtefælle/samlever/børn under forudsætning af medlemskab af klubben.
Alle fartøjer, der optages på pladsen skal være ansvarsforsikret, og skal henstå på pladsen i overensstemmelse med forsikringens bestemmelser. Forsikringsselskab samt policenummer skal oplyses til pladsudvalget.

§4. Optagelse på land
Medlemmer der har overvintret på pladsen den forgangne vinter har fortrinsret til vinterplads.
Opkrævning til vinterplads udsendes til ovenstående primo juni, og indbetalingen skal være sket senest 1. august hvis fartøjet ønskes på land den kommende vinter.
Hvis betaling ikke er sket rettidigt disponerer pladsudvalget over pladsen.
Hvis vinterpladsen ikke ønskes, efter at betaling er foretaget, refunderes den indbetalte vinterpladsleje efter følgende regler:
Plads afmeldt senest 1. september – indbetalt pladsleje refunderes fuldt ud.
Plads afmeldes i perioden 1. til 30. september – indbetalt pladsleje refunderes med fradrag af et gebyr som fastsat af bestyrelsen.
Plads afmeldes efter 30. september – under forudsætning at pladsudvalget kan udleje pladsen til anden side, refunderes indbetalt pladsleje med fradrag af et gebyr som fastsat af bestyrelsen.
Pladsudvalget fastsætter optagelsesdag og tidspunkt.
Pladsudvalget udarbejder ophalingslister, der ophænges i klubhuset midt i september ligesom disse offentliggøres på klubbens hjemmeside www.oesf.dk
Ved optagningen skal bådejeren eller en repræsentant for denne være til stede, og sørge for at båden afsættes forsvarligt på pladsen under anvisning af de personer, der står for optagningen.
Medlemmer der uden aftale med pladsudvalget udebliver ved optagning, pålægges en afgift, se klubbens prisblad- www.oesf.dk
Hvis ikke særlige forhold gør sig gældende skal ophalingen være afsluttet 14. november.

§5. Godkendelse af både
Båden SKAL bære tydeligt navn. Også alle joller/kajakker skal bære navn og registreres i klubben.
Alle fartøjer, som for første gang overvintrer på pladsen, skal godkendes af pladsudvalget, evt. suppleret med uvildige synsmænd, før optagelse. Her tages stilling til hvor båden kan komme op (kulplads/gammel plads)
Såfremt et fartøj ikke er godkendt eller ikke svarer til de opgivelser, fartøjsejeren har meddelt ved ansøgning om vinterplads til fartøjet, kan et sådant fartøj ikke optages.
Fartøjer over 6 ton, har en speciel køl eller har for stor dybdegang (>180 cm) kan ikke optages på beddingsvognen eller sættes på land uden særlig godkendelse. Eventuel optagelse vil i givet fald ske på kulpladsen.

§6. Pladsleje
Betaling for overvintring skal være foretaget før et fartøj kan optages på pladsen. Betalingen gælder fra 1. september til 15. juni. Pladsudvalget kan fastsætte et andet betalingspunkt som nævnt i punkt 6, såfremt medlemmet har fået et større fartøj som kan optages på pladsen eller der er tale om nytildeling af plads.
Såfremt et fartøj skal henstå på pladsen efter 15. juni, kan tilladelse hertil opnås ved henvendelse til pladsudvalget og mod betaling af gældende takst i henhold til takstbladet.
Intet fartøj kan, uden bestyrelsens accept, henstå på pladsen mere end to på hinanden følgende somre.
I nævnte pladslejer er indbefattet ret til at henstille en slæbejolle på indtil 3,15 m (10 fod) i samme periode, såfremt denne kan anbringes ovenpå eller under fartøjet, og dermed ikke kræver særlig plads, den skal dog bære navn og registreres i klubben.

§7. Pladsudvalgets arbejde
Pladsudvalget har ansvaret for planlægningen af udsætning og optagning af medlemmers fartøjer.

§8. Bukke m.v.
Fartøjer skal hensættes på de af pladsudvalget anviste pladser, og fartøjsejeren skal selv foranledige, at forsvarligt afstivningsmateriel dvs. bukke, tovværk til surring af bukke og klodser er til stede ved fartøjets optagning.
Større trailere, stativer mm skal være flytbare, medlemmet skal selv flytte dette.
Surring af bukke og tilsyn med afstivningen påhviler fartøjets ejer.
Finder pladsudvalget eller pladsmanden, at afstivningen er uforsvarlig eller uhensigtsmæssig, skal afstivningen forlanges sat i stand. Efterkommes opfordringen ikke, kan pladsudvalget for ejerens regning foretage den foreskrevne ubedring. Vederlag herfor sidestilles med ydelser til klubben jvf. pkt. 6 i klubbens vedtægter.
Hvis materiellet er årsag til uforholdsmæssigt stort tidsforbrug under opsætning eller isætning, vil bådejeren blive faktureret for denne merudgift.
Alle bukke/ stativer, klodslag m.v. skal være mærket med fartøjets navn og skal efter fartøjets udsætning anbringes på et af pladsudvalget anvist sted.

§9. Klubbens grej
Mastekran og motorkran betjenes af medlemmerne på eget ansvar.
Ved at benytte klubbens grej er medlemmerne erstatningspligtige for forvoldte skader. Alle skader på klubbens ejendele skal anmeldes hurtigst muligt til bestyrelsen eller pladsudvalget.

§10. Arbejde på pladsen
Alle el-kabler og stik skal være godkendte til udendørs brug. El-værktøj skal være typegodkendt. Brug af el-varmeovne og permanent anbringelse af stik i stikkontakterne er forbudt.
El må kun være tilsluttet når man er ved båden.
Miljøregler: al fjernelse af giftigt bundmaling, må kun finde sted ved brug af vacumskraber / excentersliber tilsluttet en støvsuger, og afskrab mv. skal afleveres i miljøcontainer.
Klubben råder over 2 støvsugere der kan lånes ved henvendelse til pladsformanden.
Ved forårsklargøring skal slibning i weekenderne ske inden kl. 12:00, så der kan lakeres om eftermiddagen.
Særlige reparations-/vedligeholdelsesarbejder, der kan være til gene for omkringstående både, f.eks. sand/vandblæsning, større glasfiberarbejder el.lign. kan kun finde sted i sommerperioden, efter forudgående aftale med pladsudvalget, og kun hvis det kan gøres uden at pladsen bliver forurenet.

§11. Udsætning af både
Udsætning af fartøjer begynder 1. april. Udsætningslisten opsættes i klubhuset sidst i februar og på klubbens hjemmeside.
Udsætningsplanen skal respekteres.
Fartøjer, der ikke er klar til søsætning efter planen, og skal flyttes for at gøre plads for søsætningen af andre båd, pålægges en afgift, se klubbens prisblad.
Ved søsætning skal ejeren eller en repræsentant for denne være til stede. Ejeren er ansvarlig for at båden er sø klar. Medlemmer der uden aftale med pladsudvalget udebliver ved søsætning, pålægges en afgift, se klubbens prisblad.

§12. Ordensregler, oprydning m.v.
Klubbens plads er kun tilgængelig for klubbens medlemmer og de af dem indførte gæster, samt gæster i restauranten.
Klubbens medlemmer og disses gæster, samt gæster til restauranten er pligtige til at rette sig efter anvisninger fra pladsudvalget.
Bestyrelsen er bemyndiget til at udvise medlemmer og uvedkommende fra pladsen.
Hunde må kun medtages på pladsen, hvis de føres i snor. Eventuelle efterladenskaber skal fjernes af hundens fører.
Det er ikke tilladt at cykle på flisegang og broer.
Fartøjsejere er pligtige til at rense den plads, hvor deres fartøj har overvintret, og anbringe alt affald ved containeren.
Miljøfarligt affald dvs. malerbøtter og andet maleraffald, olie, akkumulatorer mv. skal anbringes på de særlige miljøstationer.
Såfremt oprydning ikke er udført ved søsætningen, skal pladsudvalget lade denne foretage for medlemmets regning til gældende takster.

§13. Skabe på pladsen
Klubbens skabe på pladsen udlejes til fartøjsejerne til takster, der fastsættes af bestyrelsen. Store skabe ud mod Strandvænget kan kun udlejes til fartøjsejere der overvintrer på pladsen. Dog kan bestyrelsen dispensere fra denne regel i indtil 2 år.
Hvis et medlem, der har lejet et skab af klubben, sælger sit fartøj og ikke anskaffer nyt fartøj, skal han senest 2 år efter salget af fartøjet overlade det lejede skab til klubbens disposition.
Det påhviler lejeren af skabet at holde dette aflåst. Al anbringelse af grej på taget af skabene er forbudt.

§14. Masteskuret
Master og bomme tilhørende både på pladsen, kan henlægges i masteskuret, mærket med fartøjets navn.
Master og bomme med rig må ikke placeres i skuret. Ikke forskriftsmæssigt henlagte master, bomme m.v. vil blive fjernet uden ansvar for klubben.

§15. Fortøjning ved spunsvæg og broer
Ved af – og tilrigning af et fartøj må dette kun henligge ved spunsvæggen i indtil 3 døgn.
Fartøjer og joller må ikke fortøje på de sider af broen, der vender ind mod beddingen, samt ved mastekranen, juniorbroen og motorkranen.
Udenfor af – og tilrigningsperioderne må en båd kun efter aftale med pladsudvalget henligge mere end 1 døgn.
Dispensation af reglerne, – kan uden for ophalings – og udsættelsesperioden, gives af pladsudvalget.
Overtrædes disse regler og siddes en henvendelse fra pladsudvalget overhørig, kan vedkommende bådejer pålignes en afgift, se prisliste www.oesf.dk

§16. På vognen og lignende
Fartøjer kan, såfremt pladsforholdene tillader det, optages på vognen for skrubning eller afsættes på pladsen mod betaling af gældende takster.

§17. Værksted, halvtage
Medlemmer, der ønsker at leje halvtag for en vintersæson, skal skriftligt søge bestyrelsen herom inden 1. august.
Søger flere fartøjsejere om halvtage trækker bestyrelsen lod mellem ansøgere, der skønnes at have behov for halvtag, og hvis fartøj kan være der. Halvtage kan normalt kun lejes for en vintersæson.
Ifølge generalforsamlingsbeslutning købes ledige halvtage indtil videre af klubben og tildeles bådejere efter halvtagsreglerne.
Reglerne for de nuværende halvtagsejere fremgår af kontrakt mellem disse og bestyrelsen.

§18. Overtrædelse
Overtrædelse af nærværende reglement, behandles efter klubbens vedtægter.