Klubbens privatlivspolitik

Privatlivspolitik
Øresunds Sejlklub Frem (ØSF)

ØSF’s dataansvar
Foreningen, som du er medlem af, behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvilke oplysninger, vi behandler, samt hvordan vi behandler dine personoplysninger. Dette for at sikre en fair og gennemsigtig behandling.
Gennemgående for foreningens databehandling er, at foreningen kun behandler almindelige personoplysninger til bestemte foreningsrelaterede formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Foreningen behandler med andre ord kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af foreningens angivne formål.
Dine oplysninger slettes, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige
ØSF er dataansvarlig, og foreningen sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Til dette formål har foreningen udpeget en dataansvarlig, der kan kontaktes, såfremt du f.eks. har spørgsmål.

Kontaktoplysninger på foreningens dataansvarlige:
Foreningens CVR-nr: 11817610
Kontaktperson: Kassereren
Adresse: Øresunds Sejlklub Frem, Strandvænget 65
Postnummer: 2100 København Ø
Telefonnr.: 30113989
Mail: kassereren@oesf.dk

Behandling af personoplysninger
Foreningen behandler følgende personoplysninger:
Almindelige personoplysninger på medlemmer:
Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, postadresse, indmeldelsesdato samt fødselsdato og køn, telefonnummer, e-mailadresse samt bådeje såfremt du ansøger om optagning af din båd på sejlklubbens landplads.

Her indsamler foreningen oplysninger fra
Foreningen får oplysningerne fra dig.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger
Foreningen behandler kun dine personoplysninger til bestemte formål, når foreningen har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:
Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger
At det er nødvendigt for at opfylde dit medlemskab af foreningen
Behandling, der måtte følge af lovkrav
Behandling, der måtte kræve nærmere samtykke fra dig i den pågældende situation.

Formål med behandling af medlemsoplysninger:
Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning og opkrævning af evt. plads- og skurleje samt for evt. deltagelse i Sejlerskolens aktiviteter
Administration af din relation til foreningen

Foreningen behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser
I det omfang foreningen behandler dine medlemsoplysninger, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:
Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til foreningens pligter jf. vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling
Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning af og registrering af betaling af kontingent m.v., evt. forfølgning af restancer, herunder retslig inkasso.
Videregivelse af almindelige personoplysninger til Dansk Sejlunion i forbindelse med foreningens medlemskab af Sejlunionen
Videregivelse af almindelige personoplysning til Københavns Kommune i forbindelse med foreningens godkendelse som folkeoplysende idrætsforening
Datatabehandleraftale med bogholder fa. Hartmann-Carlsson, herunder med regnskabssystemet E-conomic
Af praktiske og administrative hensyn, herunder bestemmelser i Regnskabslovgivningen, opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i en periode efter din udmeldelse af foreningen (se afsnittet opbevaring og sletning af dine personoplysninger).

Samtykke
Foreningens behandling af dine personoplysninger baserer sig på din aktive indmeldelse i foreningen.

Videregivelse af dine personoplysninger
Foreningen videregiver ikke personoplysninger til virksomheder til markedsføring.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Foreningen opbevarer dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:
Af praktiske og administrative hensyn, herunder bestemmelser i Regnskabslovgivningen, opbevarer foreningen dine almindelige medlemsoplysninger i op til 5 år efter kalenderåret for ophør af medlemskab.

Dine rettigheder
Du har en række særlige rettigheder efter Persondataforordningen, når foreningen behandler personoplysninger om dig:
Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
Retten til indsigt i egne personoplysninger
Retten til berigtigelse
Retten til sletning
Retten til begrænsning af behandling
Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
Retten til indsigelse
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod foreningens behandling, ved at henvende dig til foreningens dataansvarlige. Den dataansvarliges kontaktoplysninger finder du øverst i dokumentet.
Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger foreningen, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald de nødvendige ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken
Foreningen forbeholder sig retten til at foretage ændringer i nærværende privatlivspolitik fra tid til anden.
Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret.
Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på foreningens hjemmeside.

Revisionshistorik

Bilaget er udarbejdet af ØSF, 1. udgave, 23. maj 2018.
Revideret 7. juni 2018

Revideret 13. November 2021