Klubbens vedtægter

Vedtægter for Øresunds Sejlklub Frem. Vedtaget på generalforsamlingen, mandag den 23. marts 2015

1. Klubbens navn og hjemsted
Klubbens navn er Øresunds Sejlklub Frem, stiftet 23. november 1897. Dens hjemsted er Københavns kommune. Klubbens hjemmeside er www.oesf.dk.

2. Klubbens formål
Klubben har til formål:

 • at samle sejlsportsinteresserede og varetage disses interesser såvel over for offentlige myndigheder som i sportslige og klubmæssige forhold
 • at uddanne medlemmerne i sømandskab på klubbens sejlerskole
 • at samle medlemmerne til selskabelige sammenkomster.
 • at sikre faciliteter til vedligehold af medlemmernes både.

3. Medlemskab af organisationer
Klubben er medlem af Dansk Sejlunion og derigennem af Dansk Idrætsforbund, og er omfattet af disses love og bestemmelser. Klubben er kapitalejer i A/S Svanemøllehavnen og opstiller to kandidater til havnens bestyrelse.

4. Stander og emblemer
Klubbens stander er blå med et hvidt F og en hvid kant. Alle fartøjsejere er forpligtet til at føre standeren på fartøjet. Klubbens emblem for 25 års uafbrudt medlemskab er standeren på et anker af forgyldt sølv.
Klubbens emblem for 40 års uafbrudt medlemskab er standeren på et anker med krans af forgyldt sølv. Æresmedlemmer tildeles et særligt emblem.
Klubbens emblem for medlemmer, som i 3 år har fungeret som lærere på klubbens sejlerskole, er standeren på et anker af sølv.

5. Optagelse af medlemmer
Som aktivt eller passivt medlem i Øresunds Sejlklub Frem kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 18 år.
Optagelse af unge under 18 år som ungdomsmedlem af klubben kræver samtykke fra forældre/værge.
Medlemmer af KØS Sejlsport der overføres til klubben inden de fylder 26 år, godskrives anciennitet svarende til dokumenteret medlemsperiode af KØS Sejlsport.
Optagelse sker skriftligt på klubbens optagelsesblanket, og vedkommendes navn og adresse offentliggøres i den nærmest følgende medlemspublikation.
Eventuel indsigelse mod optagelsen skal ske skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest 14 dage efter offentliggørelsen, se også pkt. 8.
Ved indmeldelse udleveres vedtægter mod betaling af gældende indmeldelses gebyr og kontingent. Kvitteringen gælder som medlemsbevis.

6. Kontingent m.m.
Det årlige kontingent til klubben fastsættes på den ordinære generalforsamling og bekendtgøres på klubbens hjemmeside, nyhedsbrev eller ved anden skriftlig meddelelse til medlemmerne. Kontingent opkræves helårsvis forud og forfalder til betaling den 1. januar og skal være betalt senest den 10. februar.
Kontingentfritagelse kan opnås:

 • som medlem af bestyrelsen og som bestyrelsens godkendte repræsentant i bestyrelsen i Svanemøllehavnen A/S
 • som æresmedlem
 • reduceret kontingent kan ansøges efter 25 års uafbrudt medlemskab, såfremt medlemmet kun oppebære den offentlige folkepension samt Arbejdsmarkeds Tillægs Pension – ATP.

Medlemmer under uddannelse kan opnå reduceret kontingent efter indsendt ansøgning til bestyrelsen. Ansøgeren skal dokumentere deltagelsen i uddannelsen ved fremlæggelse af studiekort, uddannelsesaftale eller tilsvarende. Kontingentreduktionen bevilges for 1 år ad gangen.
Betaling af andre ydelser til klubben – vedr. pladsen, sejlerskolen og klubbens fartøjer – fastsættes af bestyrelsen og bekendtgøres som ovenfor.
Bestyrelsen udnævner æresmedlemmer.

7. Medlemsgrupper

 • A. Aktive – betalende
 • B. Aktive – kontingent frie jvf. pkt. 6
 • C. Ægtefæller og samboende
 • P. Passive
 • Ungdom til det 21. år.

Alle medlemsgrupper optjener medlemsanciennitet.

8. Udmeldelse og Eksklusion
Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til klubben med mindst 30 dages varsel til en 31. december, og at det pågældende medlem ikke har noget udestående med klubben.
Når et medlem er i restance med kontingent, pladsleje eller andre ydelser til klubben, – ud over 1. måned efter første rykker, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftlig varsel slette vedkommende af medlemskartoteket.
Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance til en klub under Dansk Idrætsforbund, kan optages som medlem af klubben, før vedkommende har betalt sin gæld jvf. Dansk Idrætsforbunds bestemmelser.
Bestyrelsen kan indstille et medlem til eksklusion, når særlige forhold giver anledning dertil. For eksempel ved væsentlige eller gentagne overtrædelser af klubbens vedtægter eller ved at undlade at efterkomme bestyrelsens eller pladsudvalgets skriftlige påbud. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen.
Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og han kan kræve at spørgsmålet om eksklusion afgøres på den førstkommende generalforsamling.
Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af klubbens vedtægter, jvf. pkt. 17. Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Her kræves samme majoritet som ved beslutning om eksklusion.

9. Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er med de indskrænkninger som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Den indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved meddelelse på klubbens hjemmeside, i nyhedsbrev og opslag i klubben.
Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse ved opslag i klubhuse.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag om vedtægtsændringer dog senest 1. februar. Forslagene skal optages på dagsordenen.
Til generalforsamlingen har alle medlemmer af klubben adgang. Stemmeret har alle medlemmer over 18 år, som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

10. Dagsorden for den ordinære generalforsamling
Dagsordenen skal mindst omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Behandling af eventuelt indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer iflg. pkt. 13
 7. Valg af suppleant til bestyrelsen iflg. pkt. 13
 8. Valg af en intern revisor
 9. Eventuelt.

11. Generalforsamlingens ledelse m.v.
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede generalforsamlingen
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jvf. dog pkt. 8, 17 og 18.
Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, dog skal afstemning og valg foregå skriftligt på begæring fra 1 stemmeberettiget medlem, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.
Generalforsamlingens beslutninger føres til referat, der underskrives af dirigenten.

12. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 40 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 8 uger efter at begæringen er fremsat over for bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.
Om indkaldelsesmåde, udsendelse af dagsorden og stemmeret gælder bestemmelserne i pkt. 9.

13. Bestyrelse valg
Bestyrelsen består af
Formand, havnerepræsentant og skolechef der vælges direkte af generalforsamlingen: samt yderligere 6 medlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig snarest, dog senest inden 14 dage efter generalforsamlingen, på et bestyrelsesmøde, med næstformand, medieansvarlig og udvalgsformænd jvf. efterfølgende:
Kasserer
Kapsejladschef
Pladsudvalgsformand
Festudvalgsformand
Sekretær
Klubhusformand
der repræsenterer de faste udvalg og alle vælges for 2 år ad gangen af den ordinære generalforsamling, således at halvdelen af bestyrelsen afgår hvert år. I perioden kan bestyrelsen vedtage, at bestyrelsesmedlemmer kan rokere indbyrdes.
Valg til de navngivne poster foretages enkeltvis. De øvrige evt. 6 medlemmer vælges samlet ved en forholdsmæssig afstemning.
Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen hver for 2 år ad gangen, hvert år afgår en suppleant.
Kun stemmeberettigede medlemmer er valgbare til bestyrelsen. Fuldmagt til opstilling kan gives. Genvalg kan finde sted.

14. Bestyrelsens virksomhed og klubbens administration
Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til lovene.
Bestyrelsen kan ansætte en medarbejder, der bistår bestyrelsen med klubbens administration. Vedkommende kan ikke være medlem af bestyrelsen.
Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formanden som kassereren. I alle sager der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, fartøjer eller løsøre tegnes foreningen af formanden, næstformanden og kassereren i forening.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden er til stede, jvf. dog pkt. 8.
I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted.
Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol, der underskrives af bestyrelsens medlemmer.
Afstemninger i bestyrelsen sker ved almindelig stemmeflertal og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Udebliver et bestyrelsesmedlem fra 3 på hinanden følgende møder uden gyldig grund, udtræder medlemmet af bestyrelsen, og suppleanten indkaldes.

15. Regnskab
Klubbens regnskabsår går fra den 1. januar til den 31. december.
Bestyrelsen skal inden den 15. februar afgive driftsregnskab for det foregående regnskabsår og status pr. 31. december til revisionen.
Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisionens påtegning.
Driftsregnskab og status bekendtgøres ved opslag i klubhuset senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

16. Revision
Den interne revisor skal sikre, at det udførte regnskab er i overensstemmelse med klubbens vedtagelser.
Driftsregnskab og status forsynes med påtegning. Den eksterne revisor har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdning.
Genvalg for 1 år kan finde sted.

17. Vedtægtsændringer
Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Ændringsforslagene udsendes samtidigt med indkaldelse til generalforsamlingen.

18. Reservefond
Enhver hensættelse af beløb til reservefonden bestemmes af en generalforsamling – ordinær eller ekstraordinær – når forholdene taler herfor. Reservefonden skal til enhver tid henstå på en særlig bankkonto eller anbringes i sikre værdipapirer eller på anden værdisikker måde. Alle afkast tilskrives reservefonden. Omplacering kan bestemmes af bestyrelsen. I øvrigt kan der kun disponeres over reservefondens midler efter godkendelse på en generalforsamling, idet der kræves samme majoritet som ved ændring af klubbens vedtægter.

19. Klubbens opløsning
1. Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst ½ af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede. Til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.
2. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.
3. På generalforsamlingen skal samtidig besluttes hvilke almennyttige sejlsportsrelaterede formål klubbens formue, herunder eventuel fast ejendom og
løsøre, skal tilgå. Til denne beslutning kræves alene simpelt stemmeflertal.