Skolereglementer

Skoleudvalget 24. marts 2011

Reglement for FREMs Sejlerskole

 1. Sejlerskolens formål
  Frems sejlerskole er oprettet med det formål at uddanne sejlere i Øresunds Sejlkub Frem i praktisk og teoretisk sømandsskab samt klargøring af fartøjer.
  For at kunne deltage i sejlerskolen kræves fuldt medlemsskab af klubben (A-medlem)
 2. Skoleudvalg
  Skolen ledes af skoleudvalget. Skoleudvalget består af 5 eller 6 medlemmer:

  • skolechef
  • to repræsentanter for skolens lærere
  • to til tre repræsentanter fra skolens elever

  Lærer- og elevrepræsentanter vælges for et år ad gangen, af og blandt den personkreds de repræsenterer. Genvalg kan finde sted.

  Skoleudvalget fastlægger de administrative regler for skolen. Skoleudvalget har ansvaret for den daglige drift af skoleafdelingen. Skoleudvalget modtager indmeldelser af elever til sejlerskolen og inddeler eleverne i hold. Al sejlads med elever skal ledes af en fører, som skoleudvalget udnævner.

  Skoleudvalget har det fulde ansvar for skoleafdelingens drift overfor bestyrelse og generalforsamling.

 3. Undervisning
  Undervisningen omfatter følgende:

  • kursus i praktisk sejlads
  • kursus i navigation
  • kursus i sejlkundskab
  • klargøring af fartøjer

  Kurserne afsluttes med en prøve.

  Elever, der har bestået disse prøver får Søfartstyrelsens duelighedsbevis.

 4. Frems førerbevis
  For at skolens elever kan opnå førerbevis kræves:

  1. At eleven er fyldt 18 år og kan svømme mindst 300 m.
  2. At eleven har deltaget i praktisk sejlads i mindst 2 sæsoner og har bestået prøven. Elever, der har juniorbevis, skal dog kun deltage i øvelsessejlads på seniorskolen mindst 1 sæson.
  3. At eleven har deltaget i navigationskursus og har bestået prøven.
  4. At eleven har gennemført kurset i sejlkundskab og bestået prøven.
  5. At eleven har deltaget i klargøring, jf. pkt. 6.
  6. At eleven har deltaget i mindst en natsejlads, som er godkendt af skoleudvalget til opfyldelse af dette krav.
  7. At eleven demonstrerer overblik og ansvarlighed, der gør at sejlklubben, efterfølgende kan overlade klubbens både til eleven.
 5. Sejlads
  Mødetiderne fastsættes af de enkelte hold. Der skal mødes præcist til den aftalte mødetid,
  omklædt og klar til at sejle. Såfremt en elev er forhindret i at møde til sejlads eller til en anden
  aktivitet, skal der sendes afbud til underviseren.Føreren af fartøjet er højeste myndighed om bord, og enhver skal – i alle forhold – efterkomme de ordrer, der gives af føreren.Enhver ombordværende, der udviser dårlig opførsel, kan straks bortvises af føreren, som skal anmelde dette til skoleudvalget til endelig afgørelse.Brug af klubbens fartøjer sker i henhold til “Reglement for klubbens øvelsesfartøjer”.Eleverne har selv ansvaret for, at deres helbred tillader dem at deltage i sejladsen.Eleverne er ikke dækket af klubbens forsikring, men skal selv sørge for forsikringsdækning.
 6. Mødepligt
  Førere og elever er pligtige til at møde til den fastsatte tid og udebliver en elev tre gange uden afbud, bortvises vedkommende fra skolen og kan ikke deltage mere i undervisningen i samme sæson. Hvis en elev ophører med deltagelse i sejlads skal føreren meddele dette til skoleudvalget. For at opnå mulighed for at gå til prøve i sejlads, henholdsvis blive overflyttet fra 1. års til 2. års elev, skal eleven møde mindst 12 gange per sæson.Alle eleverne er pligtige til at møde minimum 2 gange hver sæson til klargøring af klubbens
  fartøjer efter nærmere bekendtgørelse fra skoleudvalget.
 7. Meddelelser til eleverne
  Oplysninger vedrørende skolen meddeles ved opslag i klubhuset samt på hjemmesiden.
 8. Betaling
  Betaling af skolepenge skal ske til den af skoleudvalget fastsatte tid. Betaling for deltagelse i andre aktiviteter f.eks. sommertur,  skal ske inden påbegyndelse af aktiviteten. Hvis der skal udsendes rykkere for betaling pålægges et rykkergebyr.
  Når en elevs deltagelse i undervisningen afbrydes på grund af manglende betaling af kontingent, skolepenge m.v., kan skolelederen tildele den ledige plads til en ny elev. Den bortviste elev kan optages på venteliste, når det manglende betalingsforhold er bragt i orden.
 9. Klager
  Eventuelle klager skal forelægges skriftligt til skoleudvalget.

Reglement for klubbens Øvelsesfartøjer

 1. Tilsyn med fartøjerne
  Tilsyn med klubbens fartøjer føres af skoleudvalget, bistået af bådsmænd og lærere.

  Bådsmændene, der vælges af skoleudvalget, fører særligt tilsyn med de af dem underlagte
  fartøjer, og de skal påtale mangler ved fartøjerne samt overtrædelse af dette reglement.
 2. Føring af fartøjerne
  Klubbens øvelsesfartøjer må kun føres af aktive medlemmer efter
  følgende regler:

  1. Fartøjer må kun føres af personer der er indehaver af Frems førerbevis/seniorcertifikat eller andet tilsvarende bevis, udover Søfartsstyrelsens duelighedsbevis.
  2. Dog kan skoleudvalget i særlige tilfælde give andre klubmedlemmer tilladelse til at føre klubbens fartøjer.
  3. Skolens fartøjer må kun deltage i kapsejlads efter tilladelse fra skoleudvalget.
 3. Bemanding
  Skoleudvalget fastsætter bemandingen af fartøjerne, dog skal der være mindst 3 og højest 7 personer på gaffelriggerne, og mindst 2 og højest 5 personer på de øvrige fartøjer.
 4. Førerens og besætningens pligter og ansvar
  Føreren har i enhver henseende kommandoen over fartøjet og besætningen, og har ligeledes
  ansvaret for fartøjet og dets inventar. Endvidere har føreren ansvaret for, at sejladsen foregår på
  forsvarlig måde, samt at fartøjet har den for sejladsen nødvendige besætning.

  Føreren har ansvaret for at fartøj og mandskab er forsynet med det nødvendige sikkerhedsudstyr.

  Desuden påhviler det føreren at føre fartøjet rettidigt tilbage til fartøjets hjemhavn, hvor det først må forlades, når det er sikkert fortøjret, spulet i ferskvand og rengjort. Sejl og løst grej anbringes i sejlskurene.

  Hvis fartøjet som følge af ugunstige vejrforhold eller andre tvingende grunde, ikke kan nå rettidigt hjem, skal føreren hurtigst muligt give besked om forsinkelsen og dens årsag til bådsmand og/eller
  skolechef. Det er føreren og besætningens pligt ved først givne lejlighed at føre fartøjet tilbage til sin hjemhavn.
 5. Protokol og havari
  Før begyndelsen af enhver sejlads skal føreren drage omsorg for, at samtlige deltageres fulde navne
  er indført i protokollen. Efter endt sejlads skal ankomsttidspunkt endvidere føres ind i protokollen.

  Eventuelle fejl og havarier – også på andre fartøjer – skal noteres i protokollen, samt snarest muligt anmeldes til skoleudvalget.
 6. Disposition over øvelsesfartøjerne
  Skoleudvalget disponerer over øvelsesfartøjerne på de planlagte øvelsessejladser og de af skoleudvalget arrangerede kapsejladser og ture.

  Herudover kan indehavere af Frems førerbevis/seniorcertifikat, efter tilladelse fra den
  respektive bådsmand i samråd med skoleudvalget, mod betaling låne et øvelsesfartøj.
 7. Rygning
  Det er forbudt at ryge ombord i øvelsesfartøjerne.
 8. Overtrædelse af dette reglement
  Dersom fører eller besætning overtræder dette reglement, kan skoleudvalget frakende såvel fører som besætning ret til at benytte klubbens fartøjer for et kortere eller længere tidsrum. Gentagne overtrædelser eller grov tilsidesættelse af dette reglement medfører øjeblikkelig udelukkelse fra al videre sejlads med klubbens fartøjer. I sådanne tilfælde skal skoleudvalget indberette sagen til behandling på førstkommende bestyrelsesmøde.