Nyhed

Referat af bestyrelsesmøde 12/10-2023

Referat af bestyrelsesmøde – Torsdag d. 12/10-2023 klokken 19:00 i sejlklubben/verandastuen.

Til stede: Michael, Birgit, Joe, Stig, Niels-Jørgen, Henrik, Merete, Morten, Carsten og Lars

Afbud fra: Susanne, Pernille, Majlinda og Alban.

Forslag til dagsorden for mødet:

Formanden for KØS, Henning Seehausen, orienterer om aktiviteter m.v. i KØS. Der var sat en halv time af til indlæget. Henning har været formand for KØS siden deres Generalforsamling marts 2023. Opgaven var primært en genstart og en ”oprydning” i klubben. Han fortalte om den trængte økonomi som nu var blevet bedre, blandt andet på grund af medlemsfremgang i perioden. Der var sket en stigning fra 42 medlemmer til nu 120. Arrangementet Børn & Båd havde været en stor succes og havde være medvirkende til fremgangen. Ligeledes var der en del studiegrupper, primært fra Jylland, der meldte sig i mindre grupper. Formændene for sejlklubberne bliver løbende orienteret omkring økonomien i KØS.

Henning oplyste, at der var stor mangel på frivillige og dette begrænsede aktiviteter. Henning lovede at producere et skriftligt indlæg om KØS og deres virke til Frem´s Generalforsamling 12/3-2023. Der blev stillet spørgsmål til blandt andet økonomien i KØS. Der var endnu ikke lavet budget for kommende år, men vi skulle nok regne med en stigning på Frems kontingent på omkring 50%. Endvidere blev medlemsfordelingen af KØS´s medlemmer til klubberne diskuteret.

Efter Henning forlod mødet klokken 19:35 var der en diskussion i bestyrelsen omkring KØS. Konklussionen blev, at vi fortsætter med at udbygge vores samarbejde med KØS i erkendelsen af, at det kun er i KØS, at der finder et børne- og ungearbejdet omkring sejlads i Svanemøllen Havn sted.

1/   Valg af ordstyrer            Birgit

2/   Valg af referent             Lars

3/   Forslag til Dagsorden Punkterne 6. d. Standernedhaling/efterårsfest, 6. e. Stiftelsesfest og 6. g. Bådejermøde. Blev tilføjet. Endvidere blev punktet: Nedsættelse af arbejdsgrupe til at udarbejde retningslinier for brug af Frems klublokaler. Punktet behandles under Klubhuset.

4/   Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet af bestyrelsesmøde d. 11/9-2023 blev underskrevet.

5/   Siden sidst – orientering fra Formanden. Siden sommerferien har det i høj grad været klubberne imellem i Svanemøllehavnen, der har fyldt. Herunder er. Frems værdigrundlag blevet diskuteret og accepteret. Den afholdte workshop for de 4 bestyrelse omkring samarbejdet havde været en positiv oplevelse, der viste, at der er behov for et tættere samarbejde.

6/   a. Kontorpasning Kontorpasningslisten gik rundt og blev tilpasset. Pasing af Frems postkasse (e-mail) blev fordelt.

      November Birgit

      December Henrik

      Januar Merete

      Februar Joe

b. Tiltag i forbindelse med ”Indbrud” i klubhus, orientering /Niels-Jørgen. Nye gitterlåger er under opsætning i ”baren”. Der mangler noget elektrikerarbejde. Elinstallationerne er tilsyneladende ikke efter foreskrifterne/reglerne og bør efterses og bringes i orden. Hvis dette er for omfattende, skal der indhentes flere tilbud. Carsten tilbød sin hjælp ved installationsproblemer.

c. Regler for brug af og betaling for havnens bådstativer/Henrik. Intet nyt.

d. Morten orienterer om ØSF´s indsats og rolle, i Svanemøllebugtens Sejlsport og KØS.

Svanemøllens Sejlsport vælger medlemmer til deres bestyrelse på deres generalforsamling og har som sådan ikke noget med sejlklubberne af gøre.

KØS er ynglingeforening for nye medlemmer med egen bestyrelse valgt på egen Generalforsamling.

Der blev diskuteret, hvordan det der foregår i KØS og Svanemøllens Sejlsport, kan blive mere synligt i FREM og hvordan FREMs interesser kan varetages bedst muligt i den forbindelse.

e. Standernedhaling/efterårsfest

Det blev diskuteret om hvilke roller hvem spiller i forholdt til standernedhalingen. Der er styr på arrangementet. Torben passer baren og Michael holder talen. Der er tilmeldingsfrist til maden senest 23/10-2023.

f. Stiftelsesfest. Der udsendes invitation til jubilarer m/ledsager m.fl. Jubilarer er personer med 25, 40 eller 50 års medlemskab af Frem. Michael er ansvarlig for invitationer og taler.

Der arrangeres buffet til arrangementet (Merete) og musikken er i ”hus”.

Punktet tages op igen på næste møde, herunder i forhold til en mere detaljeret planlægning. Der reklameres mere bredt i klubben for stiftelsesfesten, når Efterårsfesten den 28/10 har været afholdt.

g. Bådejermøde. Der afholdes bådejermøde d. 14/11-2023. Pladsudvalget (Stig) indkalder/inviterer. På dagsordenen er:

Kulpladsen og oprydning,

Stativer, anbefaling til systemstativer,

Priser for pladserne,

Valg af repræsentant til havnen.

Mødet refereres af sekretæren, Lars, som deltager i mødet.

7/   Nyt fra udvalgene, opgaver og projekter:

Svanemølleværket Intet

Nordhavnstunnelen Intet

Helhedsplanen, bl.a. beddingsprojekt Der mangler enighed med KAS. Ellers kører samarbejdet godt.

Festudvalget/aktivitetsudvalget. Merete opdaterer kalenderen med aktiviteterne og udsender denne til bestyrelsen. Der afholdes fælles Julefredag med de andre klubber.

Rengøring i køkken er ikke tilfredsstillende. Hvis det ikke forbedres, skal vi igen overveje selskab. Rengøring i klublokalerne stadig ikke tilfredsstillende. Der afholdes møde med den ansvarlige for selskabet.

Klubhuset, herunder Svanemøllen nord. Nedsættelse af arbejdsgrupe til at udarbejde retningslinier for brug af Frems klublokaler. Udvalget består af Niels-Jørgen, Michael, Henrik og Merete. Henrik indkalder udvalget til møde.

Sejlerskolen Birgit orienter. Historisk lille hold hvor 4 personer af 6 bestod. Sejlerskolen starter op i uge 43.

Kapsejlads. Morten orienterer. Sæsonen er overstået. Der har været materielle problemer i form af gearkasseproblemer og motorudskiftning i følgebådene.

Henrik arbejder med H-bådsstævnet, der af holdes 10., 11. og 12. maj 2024. Der samarbejdes med Charlotte fra KAS og Merete omkring det praktiske i forbindelse med blandt andet forplejning.

Merete meddelte af afslutningen på onsdagsmatcherne havde været en succes. 70 personer havde deltaget. Beth er er nu tilknyttet arrangementet fremover.

Pladsen. Der mangler oprydning på pladsen, blandt andet fjernelse af ukrudt. Det blev besluttet at afholde en fælles arbejdsdag for klubbens medlemmer til foråret. Pladsudvalget skal udarbejde en liste over gøremål.

Der har været en henvendelse om mulighed for vinterparkering på pladsen. Denne er blevet afvist, da der ikke er adgang.

Henrik orienterede om, at Frem havde en tilbagegang af brugere på pladsen på i alt 23%. Sundet havde en lille tilbagegang og KAS havde fremgang. Tilbagegangen hos Frem har betydning for fremtidig økonomi.

Porten er påkørt og skadet. Niels-Jørgen har meldt dette til HOFOR og har fotodokumenteret skaden. Ingen vil dog påtage sig ansvaret, og Frem må selv udføre reparation for egen regning.

Det skal undersøges, om vi kan etablere en brandvej på pladsen fra porten og ind til klubhuset, nu da vi ikke mere har adgang til den gamle brandvej ved Svanemølleværket.

Nyhedsbrevet Intet

Mad & Foredrag Intet

WEB-gruppen Der har været afholdt møde og der er indkaldt til nyt møde d. 9. januar 2024.

Visionsgruppen Michael orienterede. Der har været afholdt møde i arbejdsgruppen, hvor man blandt andet diskuterede direkte politisk kontakt til BR om økonomisk støtte til klubberne i havnen.

Nyt fra havnen Henrik orienterede.

Der er ansat en ny medarbejder i havnen.

Møde med Vejdirektoratet omkring mangler i Nord, dårlige y-bomme. Prisstigninger i havnen, må forventes.

Der skal arbejdes på at sikre, at spuling kan finde sted i slæbestederne uden forurening af havvandet.

Havnestativer.

8/   Økonomi Joe efterlyste budgetter og brugte anskaffelsen af sejlsymaskinen som eksempel på manglende budgettering. Merete blev tovholder på dette projekt.

9/   Igangværende sager.

  1. Personsag / Michael Det har ikke været muligt at få en personlig kontakt til medlemmet endnu.

10/ Evt. Henvendelse fra medlem om brug af klublokale til klipning af presenning. OK, hvis der ryddes op.

      Klubfanen skal repareres. Dette kan kun udføres i Ålborg. Morten, som kommer i disse egne af landet, påtog sig opgaven at aflevere fanen.

Bestyrelsesmøder m.v. 2023:

Bestyrelsesmøder:

Bestyrelsesmøder 2023/24:

Torsdag d. 9/11-2023 klokken 19:00/18:00

Tirsdag d. 5/12-2023 klokken 18:30/17:30

Tirsdag d. 16/1-2024 klokken 18:30/17:30

Der forsøges arrangeret fællesspisning for møderne klokken 17:30/18:00. Møderne skal være afsluttet senest klokken 22:00.

Medlemsmøde:                    

Torsdag d. 18/1-2024 klokken 19:00

Generalforsamling:             

Tirsdag d. 12/3-2024 klokken 19:00

Bådejermøde:

Tirsdag d. 14/11-2023 klokken 19:00 – 21:00