Nyhed

Sidste nyt om nordhavnstunnelen

Møde om Nordhavnstunnelen

Udsendt: 30. juni 2016

TIL STEDE: Dansk Sejlunion, KAS: Sejlklubben Sundet: ØSF, Københavns Sejlklub, Søspejderne og Dialoggruppen med By og Havn og Kommunen

Overordnet set blev de argumenter mod projektet, som vi hele tiden har haft, fastholdt (se nedenfor). Det var cykelforbindelsen der blev brugt mest tid på, hvor Sundet og KØS vil blive mest permanent berørt på deres landområde pga. det store antal cyklister, som man vurderer, vil passere (10.000 daglig).
Der var ingen repræsentanter fra KØS og de mangler nok at deltage og blive hørt(min vurdering).
Dansk Sejlunion vil rigtig gerne deltage og havde klare forslag til struktur og taktisk indhold i høringssvaret og vil løbende være i kontakt via mail med Dialoggruppen med havnen. De afventer dialoggruppens forslag til høringssvaret og udarbejder efter møde med dialoggruppen deres eget høringssvar således, at der er harmoni i de høringssvar, der bliver afgivet.
D.S. foreslog også at vi tog kontakt til Klaus Bondam fra Dansk Cykelunion for at få en positiv dialog med dem.
Forespurgt om regler/love for gennemsejling for sejl ved klapbroer oplyste D.S. at der ikke fandtes nogen, men at det blev fastlagt ved hver enkelt bro. De vil rette henvendelse til Søfartsstyrelsen og Kystdirektoratet for at få det belyst yderligere.
D.S. opfordrede til at høringssvar blev holdt i en positiv tone.
Dialoggruppen med By og Havn og kommunen, som vi fra sejlklubberne kun er en lille del af, har aftalt møde først i august og straks efter dette møde bliver vi orienteret om forslag til høringssvaret i sejlklubberne

Klubbens Holdning

Øresundssejlklubben FREM holder bestyrelsesmøde i august, hvor indsigelse vil blive lavet. Men det står allerede nu klart, at klubben på linje med andre under ingen omstændigheder kan acceptere en klapbro, at den ønsker en løsning med kun delvis lukning af havnen i hele byggeperioden og at genhusning for de både, der under alle omstændigheder må flytte, ikke må ske ved Prøvestenen. Meget gerne på den nordlige side af Svaneknoppen. Samtidig vil et ønske om at kunne komme på land i forbindelse med klubbernes nuværende areal være med. Disse punkter er vigtige for klubbernes eksistensgrundlag og andet vil have store konsekvenser for både sejlerskoler, kapsejlads, lystsejlere og det sociale liv i klubberne . (citat fra forrige Nyhedsbrev)