Nyhed

Referat af bestyrelsesmøde 11/6-2024

Referat af bestyrelsesmøde – Tirsdag d. 11/6-2024 klokken 18:30 i sejlklubben.

Til stede: Michael, Joe, Stig, Niels-Jørgen, Merete, Morten, Ole og Lars

Afbud fra: Birgit, Henrik, Susanne, Kathrine.

Forslag til dagsorden for mødet:

1/   Valg af ordstyrer             Michael

2/   Valg af referent               Lars

3/   Forslag til Dagsorden Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af punkterne I. Kontortid og Tilbud om sponsorat, eventuelt.

4/   Godkendelse/underskrift af referat fra sidste møde

Referat af Bestyrelsesmødet d. 14/5-2024 blev godkendt og underskrevet. Sætningen: ”Det blev besluttet af afholde en fælles arbejdsdag for klubbens medlemmer til foråret. Pladsudvalget skal udarbejde en liste over gøremål.” skal fjernes fra referatet, da oprydningen er planlagt til august/september.

5/   Siden sidst – orientering fra Formanden. Michael orienterede fra møde i visionsgruppen, hvor KAS havde nedlagt ultimativt krav om at midtermolen ikke skal nedlægges. Frem og Sundet har gjort det klart, at vi ikke ønsker at genstarte hele arbejdet omkring visionsplanen. Status er, at Visionsarbejdsgruppen har indstillet sit arbejde, da tre ud af fem medlemmer har trukket sig, men at Visionsstyregruppen fortsætter med afsæt i den eksisterende visionsplan.

Der er indkaldt til havneseminar af By & Havn omkring Zoneplaner. Michael kom direkte fra Havneseminar arrangeret af By & Havn, der handlede om den nye zoneplan for Københavns Havn. Området omkring Svanemøllen havn er ikke beskrevet lige så detaljeret som resten af havnen, men det kan meget vel være et spørgsmål om tid, da planen er tænkt som “grundlag for dialog” og som supplement til de lokalplaner Københavns Kommune laver af arealer (både til lands og vands).

6/   a. Økonomi /Joe Økonomien er OK.

Medlemstal. Joe orienterede om, at medlemstallet for Frem svinger hen over året. Opgørelsestidspunktet for medlemstal blev diskuteret og kassereren blev opfordret til, at det rette opgørelsestidspunkt bliver lagt fast, fx ved årsskiftet, sådan at man kan sammenligne medlemsudviklingen år for år”

b. Visionsplan. Status/Orientering Behandlet under punkt 5.

c. El-installationer i klubhus. Status / Merete El-installationer i køkken er færdige. Tilknyttet elektriker er Phillip. Toiletter udbedres. Strøm til Kulplads er afbrudt.

    Varmeinstallation og justering af denne Status / Niels-Jørgen Installationen er ikke godkendt af Hofor. Afventer Hofor.

           Brandforhold i lokaler herunder skiltning / Niels-Jørgen Intet

d. Svanemøllehavnen – Affaldssortering – Affaldsgård skal indrettes ved flisegang, maksimum 30 meter fra skel (Røde port), så regler overholdes. Henrik er tovholder på projektet, der realiseres snarest muligt i samarbejdet med Havnen.

e. Forhold omkring brandvej Status / Michael. Kommunen henviser til privat rådgiver. Det er ejeren af grunden, kommunen, der er forpligtet til at sikre, at brandbiler, ambulancer mm kan komme frem. I stedet for at bruge ressourcer på at gå i dialog med kommunen om dette, beslutter bestyrelsen, at der etableres en permanent kørevej fra porten til klubhuset, der skal være tilgængelig året rundt. Vores repræsentant i havnebestyrelsen (Henrik) orienterer havnen om beslutningen.

f. Elektronisk kalender /Status. Der skal laves en vejledning i brugen.

Det blev diskuteret om alle skulle have ubegrænset adgang til at rette og oprette aftaler. Disse forholdt vil indgå i vejledningen.

g. Brug af bedding i forår/sommer /Niels-Jørgen. Brug af beddingen har taget overhånd. Der bliver trykspulet ud for vinduerne, hvor der ikke er mulighed for at dække af. Der skal udarbejdes regler for brug af beddingen og skiltes med, hvor der ikke må trykspules.

Sct. Hans aften vil der ikke være båd på beddingen.

h. Indkøb af billardbord til Frem. Christian har undersøgt markedet og fundet frem til et godt tilbud til omkring 20.000.- incl. transport og opsætning. Der var enighed i bestyrelsen om at indkøbe og opsætte et billardbord. Christian og Lars er ansvarlige. Der skal udarbejdes retningslinjer for brug af bordet og hvornår. Det skal overvejes om tildækningspladen skal kunne bruges som bordtennisbord.

I. Kontortid. Listen sendt rundt til bestyrelsen. Der skal være mindst 2 personer på en kontorpasning. Af listen fremgår, at kun én person er på d. 13/6, 15/8 og 5/9

7/   Nyt fra udvalgene, opgaver og projekter:

Svanemølleværket Intet

Nordhavnstunnelen Intet

Helhedsplanen, bl.a. beddingsprojekt Intet

Festudvalget/aktivitetsudvalget. Køkkenet er stort set klart.

Klubhuset, herunder Svanemøllen nord. Nyt fra arbejdsgruppe til at udarbejde retningslinier for brug af Frems klublokaler. Udvalget består af Niels-Jørgen, Michael, Henrik og Merete. Intet

Sejlerskolen Birgit orienter. Intet

Kapsejlads. Der afholdes DH-DM 1. weekend i august. Opfordring til at melde sig til praktisk arbejde i forholdt til arrangementet.

Pladsen. Ole orienterede om det meget store arbejde, han har lavet som pladsformand de seneste tre måneder. Herunder behandling af et meget stort antal mails til/fra pladsudvalget. Der er fortsat 28 uidentificerede skure, som vi ikke ved, hvem der bruger. Bestyrelsen er stærkt forundret over, hvordan der kan være så mange skure, som der ikke er blevet betalt for. Der er nu sat lås på skurene, så brugerne af skurene ikke kan bruge dem uden at give sig til kende overfor klubben. Pladsformanden påpegede, at det ser ud til, at dette har stået på igennem en årrække, hvor klubben er gået glip af en betydelig indtægt. Den tidligere pladsformand kunne ikke forklare den manglende registrering af skurlejere.

Ole meddelte herefter, at han trækker sig som pladsudvalgsformand på grund af sygdom på ubestemt tid.

Det blev besluttet, at formanden henvender sig til vores suppleant Kathrine med henblik på at bede hende påtage sig rollen som fungerende pladsformand og med særligt henblik på at få pladsudvalget til at fungere bedre, sådan at opgaverne fordeles på flere personer.

Status på bedding og spunsvæg.

Beddingen har store problemer med tæring, omkring overgangen fra vand til land, men

meget af den er, i dette område, dækket af træ, så det var ikke muligt for dykkeren at få

det fulde overblik. Det han kunne se, var at en langsgående H-profil, der understøtter

skinnen i højreside, var helt gennemtæret i midten og papirs tynd i siderne, der var ikke

meget bæreevne tilbage i den.

Et andet stort problem er at, de understøttende trækonstruktioner er angrebet af orm, og

på det yderste stykke er det rigtigt slemt, hvor flere af træsvellerne er halvt spist, og har

kraftigt nedsat bæreevne.

Derudover er der tæring i bolte til skinnesamlinger og i mange af beslagene der samler de forskellige dele.

Overordnet set trænger beddingen til en gennemgående renovering.

Der er udarbejdet rapport om beddingens tilstand. Rapporten ligger til gennemsyn på kontoret.

Der mangler oprydning på pladsen, blandt andet fjernelse af ukrudt.

Nyhedsbrevet Intet

Mad & Foredrag Intet

WEB-gruppen Der er indkaldt til nyt møde d. 26. august 2024.

Visionsgruppen Intet

Nyt fra havnen Henrik orienterer. Intet

8/   Igangværende sager. Intet

9/   Evt. Tilbud om sponsorat. /Morten Vi har modtaget en henvendelse Jacob Jensen omkring reklamering for bådeværftet og eventuel rabat hos Hjärtmanns. Det blev besluttet at takke pænt nej til ”tilbuddet”.

Planlagte Bestyrelsesmøder m.v. 2024:

Bestyrelsesmøder:

Bestyrelsesmøder 2024:

        Bestyrelsesmøde                                    Tirsdag d. 13/8-2024

        Bestyrelsesmøde                                    Tirsdag d. 10/9-2024

        Bestyrelsesmøde                                    Tirsdag d. 8/10-2024

        Bestyrelsesmøde                                    Tirsdag d. 19/11-2024

        Bestyrelsesmøde                                    Tirsdag d. 10/12-2024

Bestyrelsesmøder 2025:

        Bestyrelsesmøde                                    Tirsdag d. 14/1-2025

        Bestyrelsesmøde                                    Tirsdag d. 11/2-2025

        Bestyrelsesmøde                                    Tirsdag d. 11/3-2025

        Generalforsamling              Tirsdag d. 25/3-2025

Der forsøges arrangeret fællesspisning for møderne klokken 17:30/18:00. Møderne skal være afsluttet senest klokken 22:00.

Medlemsmøde:                      

Generalforsamling 2025:      

         Generalforsamling   Tirsdag d. 25/3-2025

Bådejermøde:                        

Tirsdag d. 12/11-2024 klokken 19:00