Nyhed

Referat af bestyrelsesmøde 14/5-2024

Referat af bestyrelsesmøde – Tirsdag d. 14/5-2024 klokken 18:30 i sejlklubben/verandastuen.

Fremmødte: Michael, Birgit, Joe, Stig, Niels-Jørgen, Henrik, Merete, Susanne, Ole, Kathrine og Lars

Afbud fra: Morten

Forslag til dagsorden for mødet: Punkterne 6 h. Sommerlukning og Klubhuset, Billardbord til Frem.

1/   Valg af ordstyrer             Birgit

2/   Valg af referent               Lars

3/   Forslag til Dagsorden Dagsorden med tilføjelser blev godkendt.

4/   Godkendelse/underskrift af referat fra sidste møde

Referat af Bestyrelsesmødet d. 5/3-2024 samt Referat af bestyrelsesmødet d. 8/4-2024 blev underskrevet.

5/   Siden sidst – orientering fra Formanden. Michael orienterede om arrangementer: H-bådssejlads, Standerhejsning og Forårsfest.

       Forårsfesten skal eventuelt revideres, da fremmødet til arrangementet ikke var særligt stort.

       Michael havde været på besøg i Sundby Sejlklub og haft en god oplevelse af klubaktiviteter, sammenhold m.v.

       Det overvejes at ejerskifte Svanemøllehavnen fra By og Havn til Københavns kommune.

       Punkter fra Formandsmødet i havnen. KAS vil ikke give afkald på midtermolen, som beskrevet i visionsplanen.

       Der var en længere diskussion i bestyrelsen omkring strategien omkring visionsplanen. Der er møde i gruppen d. 4/6-2024 omkring en afklaring.

       Der satses på opbakning fra københavns kommune. Den oprindelige visionsplan skal fastholdes så meget som muligt. Afventer mødet d. 4/6.

       KAS er parate til at diskutere passage til Østmolen via deres plads.

       Frem prioriterer kajprojektet.

6/   a. Økonomi /Joe orienterede. Der er udsendt endelig rykker til 15 medlemmer, der i værste fald slettes. Brikker skal i den forbindelse slettes for berørte.

       Der arbejdes med nye procedurer omkring regninger, der fremover kun skal sendes elektronisk til kassereren med angivelse af navn og budget samt kontooplysninger..

b. Visionsplan. Status/Orientering. Orientering under punkt 5.

c. El-installationer i klubhus/køkken. Status / Merete vil indhente tilbud fra elektriker på de sidste ændringer for at lovliggøre installationerne.

Niels-Jørgen skal undersøge hvordan nødudgangsskiltene tændes, Niels-Jørgen skal også sørge for at der kommer automatisk tænd/sluk på toiletterne ved salen.

           Varmeinstallation og justering af denne Status / Niels-Jørgen

Varmeinstallationerne gennemføres efter pinse.

           Brandforhold i lokaler og på plads Status / Niels-Jørgen

d. Forslag til opdatering af Pladsregler / Ole

Forslag til Pladsregler 2024 blev gennemgået. Birgit renskriver og sender rettelser til pladsudvalget.

e. Forhold omkring brandvej Status / Ole (pladsudvalget) Afventer.

Michael påtog sig at undersøge nærmere omkring brandvej.

f. Elektronisk kalender /Status. Der skal laves en vejledning i brugen. Afventer

g. Systemer på kontoret m.v. Der blev orienteret omkring adgang til computere på kontoret. Nærmere orientering følger / Lars.

h. Sommerlukning.

Sidste kontoråbning inden sommeren er           torsdag d. 20/6-2024

Første åbningsdag efter sommeren er                         torsdag d. 15/8-2024

Lars passer kontorets mail i juli måned 2024.

7/   Nyt fra udvalgene, opgaver og projekter:

Svanemølleværket Susanne kontakter værket med henblik på arrangement, Mad & Foredrag.

Nordhavnstunnelen Intet, projektet kører.

Helhedsplanen, bl.a. beddingsprojekt Afventer KAS.

Festudvalget/aktivitetsudvalget. Merete gennemgik aktiviteter.

Standerhejsning. Fint arrangement

Forårsfest. Der var kun 30 fremmødte. Der var forslag om at droppe festen og alternativt indføre en fælles arbejdsdag for medlemmer med morgenmad.

El-installationer gennemgået og dårlige stikkontakter udskiftet. Der mangler lidt el-arbejde og der indhentes tilbud på dette.

Lysforhold skal eventuelt forbedres. Der skal indhentes særskilt tilbud på dette.

Gasinstallationer efterset og repareret. Køleskab skal skiftes.

Udlån/udlejning af køkken ”testes” på Henriks fødselsdag d. 27/6. Denne ”test” skal resultere i et oplæg til bestyrelsen om udlån/udlejning af lokaler/køkken til medlemmer.

Klubhuset, herunder Svanemøllen nord. Nyt fra arbejdsgruppe til at udarbejde retningslinier for brug af Frems klublokaler. Udvalget består af Niels-Jørgen, Michael, Henrik og Merete.

Billardbord til Frem. Der var enighed i bestyrelsen om at anskaffe og placere er billardbord i det store lokale. Billardbordet skal være placeret således, at det kan bruges til anretterbord for arrangementer. Der skal selvfølgelig lægges en plade på. Der var en diskussion i bestyrelsen om, hvor billardbordet skulle placeres. Forslag om 1. sal i det gamle undervisningslokale blev diskuteret, men det blev besluttet at placeringen i det store lokale fastholdes. Lars kontakter Christian omkring beslutningen og beder om et prisoverslag til bestyrelsen.

Sejlerskolen Birgit orienter. Sæson startet.

Kapsejlads. Henrik orienterede omkring h-bådssejladsen i Svanemøllen Nord. Et vellykket arrangement i alle henseender. Økonomien til ud til at være OK.

Pladsen. Der mangler oprydning på pladsen, blandt andet fjernelse af ukrudt.

39 skure er uafklaret. Deadline for tømning af skure er d. 1/6 2024. Herefter aflåses skurerne med en særlig klublås. Der orienteres om deadline i Koøjet.

Opkrævning af skurleje vil fremover ske særskilt eller sammen med kontingentopkrævningen.

Der efterlyses et internt kontonummer til brug af beddingen.

Spunsvæggen bliver efterset d. 1/7.

Oprydning på plads flyttes til august/september.

Der efter lyses venteliste for Kulplads 2 (Poul Koldsø) Ventelisten skal være bestyrelsen bekendt. Pladsudvalget kontakter Poul Koldsø.

Nyhedsbrevet

Maj/juni. Orientering fra pladsudvalget. Bådejere til Kulplads 2, orientering.

August. Sct. Hans, Fredagsbar, Gastebørs.

Mad & Foredrag Under planlægning.

WEB-gruppen Der er indkaldt til nyt møde d. 21. maj 2024.

Visionsgruppen Møde 4/6-2024.

Nyt fra havnen Henrik orienterer. Der har været afholdt møde i havnen d. 24/4-2024. Følgende punkter blev diskuteret.

Affaldssortering (Affaldsplan)

Synliggørelse af Svanemøllehavnen

Reglement

Erstatning for Kulplads

Nye slanger på broerne

Der er ledige bådpladser for mindre både.

Der er kommen nye el-standere i Nord.

Nye Y-bomme i Nord.

Orientering om Lynetteholmen

8/   Igangværende sager. Michael orienterede om verserende sag.

9/   Evt. Tømning af glascontainer, hvem skal kontaktes?

Planlagte Bestyrelsesmøder m.v. 2024:

Bestyrelsesmøder:

Bestyrelsesmøder 2024:

Bestyrelsesmøde                                    Tirsdag d. 14/5-2024

        Bestyrelsesmøde                                    Tirsdag d. 11/6-2024

        Bestyrelsesmøde                                    Tirsdag d. 13/8-2024

        Bestyrelsesmøde                                    Tirsdag d. 10/9-2024

        Bestyrelsesmøde                                    Tirsdag d. 8/10-2024

        Bestyrelsesmøde                                    Tirsdag d. 19/11-2024

        Bestyrelsesmøde                                    Tirsdag d. 10/12-2024

Bestyrelsesmøder 2025:

        Bestyrelsesmøde                                    Tirsdag d. 14/1-2025

        Bestyrelsesmøde                                    Tirsdag d. 11/2-2025

        Bestyrelsesmøde                                    Tirsdag d. 11/3-2025

        Generalforsamling              Tirsdag d. 25/3-2025

Der forsøges arrangeret fællesspisning for møderne klokken 17:30/18:00. Møderne skal være afsluttet senest klokken 22:00.

Medlemsmøde:                      

Generalforsamling 2025:      

         Generalforsamling   Tirsdag d. 25/3-2025

Bådejermøde:                        

Tirsdag d. 12/11-2024 klokken 19:00