Nyhed

Referat af bestyrelsesmøde 8/4-2024

Referat af bestyrelsesmøde – Mandag d. 8/4-2024 klokken 18:30 i sejlklubben/verandastuen

Til stede: Michael, Birgit, Joe, Stig, Niels-Jørgen, Henrik, Merete, Morten, Susanne, Ole, Kathrine og Lars

Afbud fra:

Forslag til dagsorden for mødet: Punkt 6 h. Visionsplan tilføjes

1/   Valg af ordstyrer             Birgit

2/   Valg af referent               Lars

3/   Forslag til Dagsorden

4/   Godkendelse/underskrift af referat fra sidste møde Referatet af konstituerende bestyrelsesmøde d. 12/3-2024 blev godkendt og underskrevet.

       Referat af Bestyrelsesmødet d. 5/3-2024 skal godkendes på næste bestyrelsesmøde.

5/   Siden sidst – orientering fra Formanden. Michael bød velkommen og ønskede tillykke med valget og oplyste, at vi sætter pris på at suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne.

       Vi er inviteret til møde omkring Københavns havns betydning af Københavns kommune d. 16/4-2024. Vi har 2 pladser, hvor Michael besætter den ene.

       Der er en underskriftindsamling i gang til fordel for anskaffelse af et billardbod til opstilling i klublokalerne. Punktet tages måske op på et kommende bestyrelsesmøde. Punktet gav i øvrigt anledning til diskussion.

       Michael har anholdt møde med en nye formand for KAS, Kim Hylding. Positiv opfattelse og der blev diskuteret fælles kommende projekter, herunder kajprojekt. Bestyrelsen i KAS er interesseret, men forventer en process blandt medlemmerne, hvor bestyrelsen tager stilling i juni/juli måned og en Generalforsamling i august. Der er iværksat en medlemsundersøgelse i KAS.

       Den fælles arbejdsgruppe afventer KAS´s stillingtagen.

Michael har deltaget i KAS generalforsamling, hvor 6 ud af 8 bestyrelsesmedlemmer blev udskiftet.

Sejlerskolen i KAS har haft stor succes i 2023. Desuden har de til forskel fra Frem et såkaldt Fartøjsudvalg, som spiller en vigtig rolle i forhold til at vedligeholde klubbens ”flåde”, herunder de to gaffelriggere, de har fået fra Sundet. På generalforsamlingen præsenterede den nye bestyrelse et valggrundlag, der blandt andet sætter fokus på kajprojektet.

6/   a. Økonomi /Joe Der er udsendt et kontoudtog i forbindelse med bestyrelsesmødet.

       Joe meddelte, at han havde oprettet en fastrentekonto på 2milioner til 2% rente, hvor Frem kan have større indtægter.

       Vi kan forvente vedtægtsændringer til den kommende Generalforsamling. Joe varsler kommende administrative ændringer, der kan lette kassererarbejdet og fjerne tunge administrative arbejdsgange. Der blev nævnt, at udlæg til udgifter skal erstattes af deciderede regninger.

Susanne foreslog, at vi eventuelt tilkøber ekstern bistand fra f.eks. Dansk Sejlunion.

b. Mødeplanlægning for bestyrelsen. Det blev besluttet at bestyrelsesmøder fremover, som udgangspunkt, bliver afholdt den anden tirsdag i måneden. Det var der enighed om, selvom det ville betyde spredte afbud. Møde kalenderen frem til næste Generalforsamling blev som følger:

Bestyrelsesmøde                                    Tirsdag d. 14/5-2024

        Bestyrelsesmøde                                    Tirsdag d. 11/6-2024

        Bestyrelsesmøde                                    Tirsdag d. 13/8-2024

        Bestyrelsesmøde                                    Tirsdag d. 10/9-2024

        Bestyrelsesmøde                                    Tirsdag d. 8/10-2024

        Bestyrelsesmøde                                    Tirsdag d. 19/11-2024

        Bestyrelsesmøde                                    Tirsdag d. 10/12-2024

        Bestyrelsesmøde                                    Tirsdag d. 14/1-2025

        Bestyrelsesmøde                                    Tirsdag d. 11/2-2025

        Bestyrelsesmøde                                    Tirsdag d. 11/3-2025

        Generalforsamling              Tirsdag d. 25/3-2025

c. Kontorpasning, planlægning af Listen gik rundt med opfordring til at skrive sig på. Gerne med en ”gammel” og ”ny” som minimum. November, december, januar og februar kun én åbningsdag om måneden.

Joe ønsker en større ensartethed i forholdt til blanketter der tilsendes havnekontoret. Henrik tager det op.

Pasning af Mailboks:

April/maj                                          Birgit

Juni                                                   Kathrine

August                                              Joe

September                                        Lars

Oktober                                             Birgit

November/december      Henrik

d. Medlemssag /Ole Rosted Ole orienterede om et medlem, der efter 3 henstillinger fra pladsudvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlem ikke har fulgt deres henstillinger. Det drejer sig om tilslutning af el-udstyr til fare for både bygninger og fartøjer.

Sagen blev diskuteret i bestyrelsen og det blev besluttet af give en skarp advarsel til medlemmet, som ved gentagelse, bliver til en indstilling til eksklusion af Frem. Ole og Michael udarbejder advarslen.

e. El-installationer i klubhus. Status / Niels-Jørgen              Der tilkaldes en elektriker til reparation/fjernelse af kontakter i køkken. NJ ansvarlig

           Varmeinstallation og justering af denne Status / Niels-Jørgen           Der er modtaget 2 tilbud. Vi er blevet vejledt af kommunens mand. Billigste tilbud accepteres. NJ ansvarlig.

           Brandforhold i lokaler og på plads Status / Niels-Jørgen      Vi skal overveje en abonnementsordning med f.eks. Falck i forhold til lokaler/brandudstyr. NJ ansvarlig.

Forhold omkring brandvej er fortsat uafklaret. Skal behandles i pladsudvalget med henblik på en løsning efter regler. Ole/Pladsudvalg ansvarlig.

f. Tilføjelser til pladsregler / Ole Afstand mellem både, Mærkning af bådstativer m.v. Pladsreglerne skal strammes op.

Bådejeren har ansvar for, at miljøregler overholdes

Afstanden mellem bådene skal præciseres, 50 cm vertikal afstand så ingen mindre både står under større.

Mærkning af bukke, dato skal indgå i mærkningen. Vinterpladsreservation gældende hvert andet år skal der følges op på. Poul Koldsø arbejder med sagen.

Ophalervognen i beddingen skal udstyres med stålvanger.

Huller på pladsen skal udjævnes. Proces er i gang.

Systemstativer skal promoveres via Koøjet. Vi opfordrer til udskiftning til systemstativer.

Havnen skal have adgang til køkken. Nøglebrikken skal omprogrammeres.

Oprydning af pladsen vil blive arrangeret/iværksat sidst i maj.

Ole udarbejder ændringer til pladsreglementet/reglerne som forelægges bestyrelsen til godkendelse inden offentliggørelse.

g. Elektronisk kalender /Status. Der skal laves en vejledning i brugen. Mangler bruger/nyinstallation til udarbejdelse af vejledning.

h. Visionsplan Michael uddelte Oplæg til Spektrum Arkitekter vedr. opdatering af visionsplan fra 2020 samt Udkast til Organisationsplan, Aktørernes kommissorier og arbejdsopgaver. Oversigt over styregruppens medlemmer til diskussion i bestyrelsen.

Vægtningen af parkeringspladser blev diskuteret i forhold til fokusering af dette.

Michael og Henrik deltager i mødet mandag d. 15/4-2024 med mandat til at gå videre.

7/   Nyt fra udvalgene, opgaver og projekter:

Svanemølleværket Intet nyt.

Nordhavnstunnelen Intet nyt.

Helhedsplanen, bl.a. beddingsprojekt Henrik orienterede. By & Havn er interesserede i finansiering af projektet, hvor Frem så fremover lejer af By & Havn. En kran koster 600.000.-

Frem vi være bedst stillet fremover ved selv at finansiere. Der skal gang i projektet.

Festudvalget/aktivitetsudvalget. Der har været 3 gange pølser i forbindelse med forårsklargøringen. Opgaven skal fremover deles af blandt andet bestyrelse.

Der er svind i de drikkevarer, der stilles til rådighed for bestyrelsen i forbindelse med møder m.v. Bestyrelsen opfordres til at skrive forbrug af varer i den til formålet indrettede bog.

Tekøkken er tætnet. Rengøring af køkken er stadig problematisk. Der skal eventuelt en notits i Nyhedsbrevet.

Der skal installeres nye skabe i køkken til brug ved udlån af køkken.

Onsdagssejlads maj – september. Beth deltager som aktivist. Der er problemer med baneledere til onsdagssejllads, som kan betyde færre deltagere i onsdagsarrangementerne.

Standerhejsningen og forårsfesten starter lørdag den 27. april kl.16. Formanden holder en kort tale og vi forsøger at få to æresmedlemmer til at hejse klubstander og Dannebrog (Susanne og Jørn hvis de kan (Gorm og Wills deltager ikke)).  Aktivitetsudvalget sørger herefter for at byde på en øl mv. og kl. 18 er der spisning. Der udsendes og opslås i Skipperstuen tilmeldingslister snarest. Der bliver ikke levende musik i år. Henrik henter Frems nyrenoverede fane i Ålborg, så den er på plads ved standerophalingen.

Klubhuset, herunder Svanemøllen nord. Nyt fra arbejdsgruppe til at udarbejde retningslinier for brug af Frems klublokaler. Udvalget består af Niels-Jørgen, Michael, Henrik og Merete.

Sejlerskolen Birgit orienter.

Kapsejlads. H-bådsstævnet er på skinner.

Pladsen. Der mangler oprydning på pladsen, blandt andet fjernelse af ukrudt. Det blev besluttet at afholde en fælles arbejdsdag for klubbens medlemmer til foråret. Pladsudvalget skal udarbejde en liste over gøremål.

Det skal undersøges, om vi kan etablere en brandvej på pladsen fra porten og ind til klubhuset, nu da vi ikke mere har adgang til den gamle brandvej ved Svanemølleværket. Status.

Nyhedsbrevet

Mad & Foredrag Der har været afholdt møde d. 8/4-2024, hvor det blev konstateret at projektet holder. Der fortsættes og programmet er under forberedelse med emnerne:

-OL-sejlads

-Enesejlads (Anne-Marie?)

-Fisk & Miljø i Øresund

-Bådprojekt

-Lodsning i Øresund

WEB-gruppen Der er indkaldt til nyt møde d. 21. maj 2024.

Visionsgruppen

Nyt fra havnen Henrik orienterede.

Der arbejdes med orienterings- og informationsskiltning i havnen.

Promovering af havnen.

Stormflodssikring.

Affaldssortering fælles for hele havnen.

Opdatering af Pladsreglementet.

Y-bomme renoveres/repareres i Nord.

Der er knækket en pæl.

Søsætningen i er i gang.

Der arbejdes med regelsæt for bådejerfællesskaber.

8/   Igangværende sager.

9/   Evt. Et medlemsdødsfald blev meddelt.

       Medlemsmøde for 2025 skal planlægges.

Planlagte Bestyrelsesmøder m.v. 2024:

Bestyrelsesmøder:

Bestyrelsesmøder 2024:

Bestyrelsesmøde                                    Tirsdag d. 14/5-2024

        Bestyrelsesmøde                                    Tirsdag d. 11/6-2024

        Bestyrelsesmøde                                    Tirsdag d. 13/8-2024

        Bestyrelsesmøde                                    Tirsdag d. 10/9-2024

        Bestyrelsesmøde                                    Tirsdag d. 8/10-2024

        Bestyrelsesmøde                                    Tirsdag d. 19/11-2024

        Bestyrelsesmøde                                    Tirsdag d. 10/12-2024

Bestyrelsesmøder 2025:

        Bestyrelsesmøde                                    Tirsdag d. 14/1-2025

        Bestyrelsesmøde                                    Tirsdag d. 11/2-2025

        Bestyrelsesmøde                                    Tirsdag d. 11/3-2025

Der forsøges arrangeret fællesspisning for møderne klokken 17:30/18:00. Møderne skal være afsluttet senest klokken 22:00.

Medlemsmøde:                      

Generalforsamling 2025:      

Generalforsamling              Tirsdag d. 25/3-2025

Bådejermøde:                        

Tirsdag d. 12/11-2024 klokken 19:00