Nyhed

Referat af bestyrelsesmøde d. 5/3-2024

Referat af bestyrelsesmøde – Tirsdag d. 5/3-2024 klokken 17:30/18:30 i sejlklubben/kontoret – Fællesspisning fra klokken 17:30.

Deltagere: Michael, Birgit, Joe, Stig, Niels-Jørgen, Henrik, Merete, Morten og Lars

Afbud fra: Susanne, Carsten, Alban, Majlinda og Pernille

Forslag til dagsorden for mødet:

1/   Valg af ordstyrer                             Birgit

2/   Valg af referent                                Lars         

3/   Forslag til Dagsorden Henvendelse fra ”syklub” 7 c Status fra Niels-Jørgen 7 d.

 4/   Underskrift/godkendelse af referat fra sidste møde Referat af bestyrelsesmøde d. 22/2-2024 blev godkendt og underskrevet.

5/   Siden sidst – orientering fra Formanden. Michael er inviteret og deltager i KAS Generalforsamling d. 20. marts 2024, hvor der er stor udskiftning i bestyrelsen.

       Der blev orienteret om møde omkring Lynetteholmen arrangeret af By & Havn. Spændende møde blandt andet omkring ændrede strømforhold. Projektet kører efterplanen

6/   Økonomi Joe orienterede omkring saldobalancen. Der har været udsendt opkrævninger og efterfølgende rykkere, hvilket er et stort arbejde. Vi skal eventuelt overveje vedtægtsændringer/justeringer omkring medlemskab. Bestyrelsen er anmodet om at lade sig registrere i Vestjysk bank.

 7/   a. Planlægning af Generalforsamling. Der skulle være styr på det praktiske omkring generalforsamlingen. Michael har fremsendt udkast til beretning og de bestyrelsesmedlemmer, der skal holde indlæg til beretningen skal udforme indlæget skriftligt, så den kan sendes til sekretæren i forhold til referatet af Generalforsamlingen. Bordene opstilles på tværs i det store lokale. Henrik står for lyd. Birgit passer indgangen. Michael fremlægger ændringsforslag. Joe printer medlemsliste i alfabetisk orden. Bestyrelsen mødes klokken 18:00, hvor der afholdes formøde med dirigenten. De bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, skal forberede et lille indlæg om, hvorfor de genopstiller.

             b. Briklås på symaskineskab. Det er forsvundet noget ret værdifuldt materiale fra et aflåst skab. I den anledning blev der stillet forslag om at sætte en såkaldt briklås på skabet, så kun medlemmer med gyldig tilladelse/brik kan tilgå skabet. Forslaget, der gav anledning til en del diskussion, resulterede i at det blev besluttet at anskaffe en briklås og oprette en gruppe i låsesystemet for at kunne styre adgangen. Lars kontakter Mejlshede låse og aftaler det fornødne.

             c. Henvendelse fra ”syklub” Der er kommet en henvendelse fra ”syklubben” (syklubben er de medlemmer, der har gennemgået sykursus og fået kørekort til symaskinen) som ønsker en særlig gruppe på Frems hjemmeside.

Birgit undersøger nærmere for at afdække det specifikke behov.

Aktivitetsudvalget følger op.

             d. Status fra Niels-Jørgen på 4 projekter.

             Fjernvarme. Der indhentes tilbud fra 2 VVS-firmaer, som møder sammen med kommunen d. 7/3-2024. Status på næste bestyrelsesmøde.

             El-installationer. Jan Pepke kommer i ugen op til Generalforsamlingen, hvor de resterende ”gamle” installationer fjernes. Herefter kontaktes el-installatør. Status på næste/kommende bestyrelsesmøde.

             Brandtilsyn. Der kommer brandtilsyn på klublokalerne d. 7/3-2024. Status på næste bestyrelsesmøde.

             Brandvej/Flugtvej. Kommunen er kontaktet, men der har været problemer med, hvem i kommunen der skal behandle sagen. Dette skulle der nu være styr på og der forventes en tilbagemelding. Status på næste bestyrelsesmøde.

8/   Nyt fra udvalgene, opgaver og projekter:

Svanemølleværket Intet

Nordhavnstunnelen Intet

Helhedsplanen, bl.a. kajprojekt Henrik orienterede. Der er modtaget et tilbud på kajprojektet på i alt 17.784.000.- KAS har meddelt, at de vil spørge medlemmerne. Der skal udarbejdes projekt- og tidsplan.

Festudvalget Der er bestilt nye duge til en rimelig pris. Pølser til forårets seancer er bestilt.

Klubhuset Der mangler projektor i klubhus Nord. Priser undersøges af Sejer.

Sejlerskolen Opkrævninger udsendt. Navigationsprøver lørdag d. 9/3. 12 elever, hvoraf 11 er Fremmere deltager. 

Kapsejlads

Pladsen Der er oprydning i gang af jernstativer på pladsen.

Kulpladsen Arkitektkonkurrencen for Svanemølleværket er forsinket. Det kan medføre at rydningsplanerne for kulpladsen forlænges. Vi har dog intet hørt, så de oprindelige tidsplaner fastholdes. Der mangler stadig en afklaring om, hvor bådene skal placeres i Nord. Afventer Poul Koldsø. Medlemmerne med plads på Kulpladsen er endnu ikke orienteret, hvilket ikke er tilfredsstillende. Stig og Birgit kontakter Poul snarest.

Nyhedsbrevet Nyhedsbrev Marts, 2024 er udsendt.           

Mad & Foredrag Det sidste arrangement for i år er klar.

WEB-gruppen Næste møde i WEB-gruppen afholdes Tirsdag d. 19/3-2024 klokken 17:00. Der skal oprettes e-mailadresse til Frems havnerepræsentant.

Visionsgruppen Michael orienterede. Der har været afholdt møde i gruppen og der var enighed om, at arbejdet i gruppen skulle professionaliseres. Eventuel ansættelse af projektmedarbejder. I forlængelse af drøftelserne i visionsgruppen arbejder arbejdsgruppen videre med en model, hvor klubberne i havnen dækker udgifterne til revision af visionsplan og ansættelse af en projektleder indtil videre året ud. Samtidig søges Københavns Kommune om medfinansiering for 2025. Arbejdsgruppen arbejder pt med 1) at høre alle havnens klubber om opbakning til planen 2) lave et forslag til fordelingsnøgle klubberne imellem og 3) lave en projektorganisation med afsæt i det bilag, der blev udleveret på mødet. Bestyrelsen i Frem støtter denne plan. Gruppen forventer at organiseringen er klar i løbet af sommeren 2024. Eventuelt justering af planen sker gennem Spektrum. Der er udarbejdet er forslag til organisering af projektet (visionsgruppen), dette forslag var udsendt d. 4/3 og blev derfor udleveret på møde. Susanne havde på forhånd skriftligt taget forbehold for den fremlagte organisationsplan, men ikke ansættelse af projektmedarbejder.

       Bestyrelsen kunne tiltræde dette forslag. Den endelige organiseringsplan udsendes til bestyrelsen, når den er klar.

       Der var en del diskussion om projektet og organiseringsplanen, men der var enighed om, at vi skal i gang og ikke afvente hvad der sker i KAS.

       Nyt fra havnen Henrik Der ændres ikke i åbningstider for havnekontoret. Der arbejdes med Miljø & Sikkerhed på kontoret. Der udskiftes i alt 44 y-bomme i Nord. Der opsættes endvidere 10 el-standere. Der er gang i cykeloprydning på havneområdet.

9/   Igangværende sager.

10/ Evt.  

Der skal standere på Havnekontoret.

Gorm har påtaget sig at lave en tavle med alle æresmedlemmer siden 1945 eller deromkring.

Joe. Der har været en henvendelse om opsætning af reklamer på hegnet ud mod Strandvænget. Det afvises umiddelbart. Joe.

Planlagte Bestyrelsesmøder m.v. 2024:

Bestyrelsesmøder:

Bestyrelsesmøder 2024:

Tirsdag d. 12/3-2024 klokken ?? afholdes kort konstituerende bestyrelsesmøde, hvor der aftales kommende bestyrelsesmøde(r).

Der forsøges arrangeret fællesspisning for møderne klokken 17:30/18:00. Møderne skal være afsluttet senest klokken 22:00.

Medlemsmøde:                      

Generalforsamling:

Tirsdag d. 12/3-2024 klokken 19:00 – 21:00

Bådejermøde:

Tirsdag d. 12/11-2024 klokken 19:00