Nyhed

Referat af bådejermøde 2023

5/12-2023.

Referat af bådejermøde Tirsdag d. 14/11-2023 klokken 19:00.

Stig åbnede mødet og bød velkommen. Birgit og Lars fra bestyrelsen blev foreslået og valgt som henholdsvis dirigent og referent.

Til stede var 37 fremmødte medlemmer, herunder havnebestyrelsesrepræsentanterne Poul Koldsø og Henrik Toft, pladsudvalgsformanden Stig Nonboe samt havnefoged Anders Brix Ostenfeld.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent /Birgit

2. Valg af referent /Lars

3. Opdatering af ”gammel” plads/Stig Nonboe oplyste at søsætning og ophaling er forløbet godt. Der har været 9 ophalinger med den gamle kran og 9 ophalinger med den nye. Fra 2024 bliver alle op og nedhalinger med den nye kran.

Bådejere skal være klar til de fastlagte op- og nedhalingstidspunkter, ellers sker denne for bådejers regning.

Der skal igen i år være mærkning og navn på både, stativer og bukke.

Der vil blive nogle prisjusteringer på pladspriserne i 2024.

I 2024 vil der blive afholdt en arbejdsweekend så vi kan få ryddet op på pladsen.

Stig henstiller til at folk møder op i godt tid til søsætning ophaling, så kranen ikke skal holde stille.

Der er etableret en kørevej gennem pladsen, da vi ikke kan bruge Svanemølleværket mere.

Alt der gælder pladsen og både, tid eller sted, kan kun aftales med pladsudvalget

Der blev stillet spørgsmål om plantegning, brandvej og port.

4. Opdatering af Kulpladsen /Poul Koldsø

Optagning blev udført i weekenden den 28-29 oktober. Selv om arbejdet måtte indstilles søndag formiddag pga. kraftig vind kom alle både op.

Søsætning udføres 13. april 2024

Kulpladsen er opsagt. Der skal bygges spidsbelastningsanlæg og kontorbebyggelse. B&H har udskrevet en arkitektkonkurrence.

Vi har Kulpladsen til 1. juni 2024, havnen har skrevet på lågen at alle stativer skal være fjernet senest d. 1/5-2023. Skure skal nedrives og der skal ryddes op alt skal være fjernet, inden 1. maj 2024. Der kommer nærmere information til berørte bådejere.

ERSTATNING FOR KULPLADSEN Nordsøvej 15 Nordhavn:

Forhandling med B&H pågår

Vi har mulighed for at lave kontrakt for en periode på 10 år fra oktober 2024 til april 2034

Arealet 2800 m2, svarende til Kulpladsen, lejer vi kun i vinterhalvåret hertil kommer sommer-leje af et areal på ca. 300 m2 til opbevaring af stativer og andet materiel samt mulighed for etablering af skure.

Der kan kun benyttes systemstativer, med mulighed for at både kan komme op med mast. Systemstativer lejes af havnen, lejepris er afhængig af størrelse, fra ca. 800-1500 kr./år. Det koster 200.- i tillæg, hvis man vil stå med mast på. Der etableres el og vand på pladsen, men ikke belysning.

Det vil sige at bådejere skal af med nuværende stativer og bukke.

Optagning og søsætning vil ske hverdage med lastbilkran og derefter i systemstativer, der køres på plads med truck som på gammel plads.

Hvad koster det: Det vil koste klubberne en del mere end på nuværende kulplads, hvor vi havde pladsen gratis.   Men det forventes at der fortsættes med nuværende solidarisk afregning, så vil det for den enkelte bådejere blive samme pris, ligegyldigt hvilken plads man får anvist.

2,1 m2 Eksempel: Klubber organiserer indkøb af præfabrikeret samlesæt til selvbyg af skure. Pris pr. skur Ca. 400 kr./årMulighed for at leje et skur: Vi lejer kun det areal til skure, som der vil være behov for, til bådejere som er interesserede i et skur. Dvs.: hvis der kun er 10 der er interesseret lejer vi 30 m2 hvis der som nu ved Kulpladsen er 26 bådejere der er interesseret lejer vi 78 m2   Vi skriver til de bådejere som lige nu har båd på kulpladsen, for at høre om deres interesse.  

Kulpladsen er fælles plads for ØSF og K.A.S. Birgit ønsker at bådejere som har båd på Kulpladsen indkaldes til et fælles bådejere-møde med K.A.S.

ALTERNATIV:

Alternativ blev drøftet:

En midlertidig landplads ved klubhusene i erstatningshavnen Svanemøllehavn Nord. midlertidig frem til 2027, hvor det er planlagt at erstatningshavnen nedlægges. Det er sandsynligt at en del af erstatningshavnen får lov til at forblive permanent, men det er meget usikkert og der kan derfor ikke planlægges efter dette.

Hvor meget ledig plads er der på klubbernes permanente landpladser til små både ved ØSF og KAS samt større både ved Sundet.

Der blev stillet en del afklarende spørgsmål til Poul og der var en positiv debat om de forskellige problemstillinger. Der er ikke projekteret bundspuling og mastepladser. Der bleve stillet forslag om eventuelt at etablere mobile masteskure. Det blev slået fast, at samarbejdet klubberne imellem var af afgørende betydning.

5. Beddingsprojektet /Henrik Toft Frems bestyrelsesrepræsentant i havnebestyrelsen. Henrik redegjorde for projektet og nødvendigheden af, at tilkøbe sig ekspertice. Projektet er anslået til en omkostning på 16- 20 mio. Der er udarbejdet et skriftlig oplæg vedrørende havnens fremtid fra fælles udvalg til behandling i Svanemøllehavnens bestyrelse. Oplæget offentliggøres, når dette har været behandlet på havnens kommende generalforsamling. Poul Koldsø opfordrede Frem til af få undersøgt eksisterende klublokaler inden projektet startes.

6. Valg af bådejerrepræsentant i Svanemøllehavnens bestyrelse. Poul Koldsø genopstillede og blev valgt med applaus.

7. Spørgsmål vedrørende havnen v/ havnefoged Anders Brix Ostenfeld. Anders gennemgik ændringerne i havnen i forholdt til tunnelprojektet. Der er udarbejdet/offentligtgjort et kort over den ”nye” indsejling. Kortet kan tilgåes downloades fra vejdirektoratets hjemmeside. https://www.vejdirektoratet.dk/nordhavnstunnel

Der er stadig problemer med y-bommene i erstatningshavnen. Der arbejdes med problemstillingerne.

Der er for få el-udtag i Nord.

Der er nedlagt et 132 Kw kabel fra Amagerværket til Nordhavnen.

Optagekajen ved Svaneknoppen planet.

Vandet i havnen afbrydes d. 15/11-2023.

8. Evt. Mødet blev afsluttet i god ro og orden.