Nyhed

Referat af bestyrelsesmøde 11/9-2023.

Referat af bestyrelsesmøde – Mandag d. 11/9-2023 klokken 18:30 i sejlklubben/verandastuen.

Deltagere: Michael, Birgit, Joe, Susanne, Stig, Niels-Jørgen, Henrik, Merete, Alban, Morten, Pernille og Lars

Afbud fra: Carsten og Majlinda

Forslag til dagsorden for mødet:

1/   Valg af ordstyrer             Birgit

2/   Valg af referent               Lars

3/   Dagsorden Punktet 6 e, Svanemølleværket, Helhedsplanen, bl.a. beddingsprojekt behandles under punktet Visionsgruppen.

4/   Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet af bestyrelsesmøde d. 15/8-2023 blev godkendt og underskrevet.

5/   Siden sidst – orientering fra Formanden. Michael opfordrede bestyrelsen til at deltage i mødet Workshop for bestyrelsesmedlemmer tirsdag . 12/9-2023, klokken 19:00 i Frem.

       Henvendelse fra filmskolen om lån af båd med plads til 10 personer.

6/   a. Forslag til Æresmedlem. Susanne indstillede medlem af Frem til æresmedlem. Æresmedlemsskabet offentliggøres på den kommende stiftelsesfest. Bestyrelsen var enige i indstillingen og det blev således vedtaget.

b. Tiltagelser i forbindelse med ”Indbrud” i klubhus, orientering /Niels-Jørgen-Lars. Lars og Niels-Jørgen gennemgik de modtagne tilbud, som herefter blev diskuteret i bestyrelsen. Der var enighed om at sætte svingdøren i bero og afvente de yderligere tiltag.

Det blev besluttet at tiltræde tilbudet fra Kronborg sikring og udskifte gitrene i baren.

Tilbudet fra Mejlshede omkring videoovervågning skal udbygges med yderligere tilbud fra f.eks. Falck/Verisure. Lars og Niels-Jørgen er ansvarlige.

c. Regler for brug af og betaling for havnens bådstativer/Henrik

Henrik oplyste, at der var forhandlinger i gang om priser på bådstativer. Disse forhandlinger er endnu ikke færdige og priser foreligger derfor ikke. Bestyrelsen opfordrede havnen til at være klar inden optagning.

d. Kontorets åbningsdage i perioden november – marts/Birgit. Birgit forelagde problemstillingen omkring vinteråbningen, hvor der ofte var meget lille fremmøde i kontoråbningstiden. På den baggrund blev det besluttet at begrænse åbningstiden i perioden november – udgangen af februar til den anden torsdag i måneden.

Der vil endvidere være mulighed for betjening til f.eks. medlemskort, nøglebrik på fredage med fredagsbar og torsdage med Mad & Foredrag i tidsrummet 17 – 18.

Der blev endvidere diskuteret direkte telefontid til bestyrelsesmedlemmer, med henblik på medlemsbetjening. Dette tiltag blev dog sat i bero i første omgang.

7/   Nyt fra udvalgene, opgaver og projekter:

Svanemølleværket Under punktet Visionsgruppen

Nordhavnstunnelen Birgit gjorde opmærksom på at man skulle være forsigtig ved udsejling på grund af projektet.

Helhedsplanen, bl.a. beddingsprojekt Under punktet Visionsgruppen

Festudvalget/aktivitetsudvalget. Kalender ajourført med aktiviteter. Der kommer en del nye medlemmer til arrangementer.

Klubhuset, herunder Svanemøllen nord.

Sejlerskolen Birgit orienterede. Der afholdes førerprøve lørdag d. 23/9-2023 og vinter skolen er klar til opstart.

Kapsejlads. Henrik orienterede om at ØSF vil være vært for H-Bådsligaen (stævne) fra den 10-12 Maj 2024

Morten vil på næste møde fortælle om arbejdet i Svanemøllebugtens Sejlsport, og gøre det klart hvilken rolle ØSF har i Svanemøllebugtens Sejlsport. Det sammen, vedr vores indsats og rolle i KØS.

På næste bestyrelsesmøde skal Morten orientere om ØSF´s indsats og rolle, i Svanemøllebugtens Sejlsport og KØS.

Pladsen. Optagningslister opsat i Skipperstuen og på hjemmeside. Der mangler tilsyneladende miljøtilladelse fra Kommunen til spildevand fra Frems plads. Afventer beddingsprojektet. Der blev stillet spørgsmål til Pouls forhandlinger omkring erstatningspladsen. Det haster. Det blev oplyst, at Poul arbejder med sagen. Henrik gjorde opmærksom på, at der kan opstå parkeringsproblemer på Frems plads når kulpladsen lukker.

Nyhedsbrevet Nyhedsbrev er udsendt. Et nyt er på vej.

Mad & Foredrag Der mangler program for februar og marts 2024. Forslag til Susanne er velkomne.

WEB-gruppen Der indkaldes til møde.

Visionsgruppen Susanne refererede til afholdt konference og borgermøde om Svanemølleværket/kulpladsen.

SMH har haft en workshop, for alle pladsudvalg i havnen, i den forbindelse blev der nedsat en gruppe der skal arbejde med fremtidens landfaciliteter (herunder en ny bedding – kajprojekt)

Det blev besluttet at Pernille indtræder i denne gruppe sammen med Henrik

Baggrundsgruppe for kajprojektet oprettet, Poul Koldsøe og Jan Pepke tilknyttet vil støtte og bistå, SHM´s Landfacilitets gruppe – som arbejder med opgaven.

ØSF forventninger til et fælles ”projekt” omkring vores bedding

 • ØSF ønsker
  • At alle beslutninger – tager udgangspunkt i en total bæredygtig løsning
  • At ingen løsninger ikke er ”midlertidige”, men langtidsholdbare
  • At alle 3 sejlklubber, som udgangspunkt er fælles om dette projekt
 • ØSF forventninger
  • Projektet gennemføres med udgangspunkt det projekt som Hasløv & Kjærsgaard har udarbejdet
  • At projektet kan godkendes af SMH´s ledelse – med udgangspunkt i blandt andet arbejdsmiljø
  • At vi skaber løsninger som lever op til lovgivningen, krav fra KK
  • Ingen eller minimalt forbrug af fossile brændstoffer
  • At vi kan bibeholde den ”Frem kultur” vi har på pladsen hele sæsonen og at vi er ”herre” i eget hus
  • ØSF Tidshorisont
  • ØSF ønsker at gennemføre dette projekt så hurtigt som muligt, inden for en 3-5 år´s periode.
  • Endeligt projekt skal ligge klart til SMH´s generalforsamling i December 2023.

Bestyrelsen gav sin fulde opbakning til indholdet.

Nyt fra havnen Henrik oplyste, at havnens lastvogn var blevet solgt og optagning/isætning fremover sker via vognmand.

8/     Økonomi Joe fremlagde problemstillingen omkring prisdannelse klubberne imellem. Der skal ikke være kompromisser på prisen for landpladserne. Der skal være samme pris, uanset hvor man ligger.

Der efterlyses budgetforslag fra de forskellige udvalg.

Lars meddelte at vi i forbindelse med IT-problemer var blevet rådet til at opgradere vores 2 arbejdscomputere på kontoret. Dette ville betyde en udgift på omkring 13.000.-, hvilket der er plads til i budgettet. Dette gav anledning til en del diskussion omkring nødvendigheden af antallet af computere på kontoret og behovet for en bærbar computer i mødelokalet til opkobling på storskærmen.

Lars kommer med en indstilling til bestyrelsen omkring videre tiltag.

9/   Igangværende sager.

 1. Personsag / Pernille redegjorde for sagen og hændelserne i denne. Bestyrelsen tog sagen til efterretning

10/ Evt.

Vi har modtaget en henvendelse fra DR/forsvundet arving omkring et medlem. Niels-Jørgen kontakter Laila og besvarer henvendelsen fra DR.

Der har været afholdt sy kursus for Frems medlemmer. Dette med stor succes. Karen Boa får udbetalt kilometerpenge efter statens takster. Der skal overvejes brugerbetaling for kurset, da der er brugt omkring 13.000.- til kursusmaterialer. 100.- kunne være et bud.

Birgit opretter en kalender for aktiviteter i 2024 og udsender denne. Punkter til kalenderen blev gennemgået.

Bestyrelsesmøder m.v. 2023:

Bestyrelsesmøder:

Bestyrelsesmøder 2023/24:

Torsdag d. 12/10-2023 klokken 19:00/18:00

Torsdag d. 9/11-2023 klokken 19:00/18:00

Tirsdag d. 5/12-2023 klokken 18:30/17:30

Tirsdag d. 16/1-2024 klokken 18:30/17:30

Der forsøges arrangeret fællesspisning for møderne klokken 17:30. Møderne skal være afsluttet senest klokken 22:00.

Medlemsmøde:                      

Torsdag d.18/1-2024 klokken 19:00

Generalforsamling:

Tirsdag d. 12/3-2024 klokken 19:00

Bådejermøde:

Tirsdag d. 14/11-2023 klokken 19:00 – 21:00