Nyhed

Referat af Generalforsamling 2023.

Referat af Generalforsamling i Sejlklubben Frem Tirsdag d. 28/3-2023 klokken 19:00 i Sejlklubbens Frems lokaler, Strandvænget 65, 2100 København Ø.

53 stemmeberettigede medlemmer var fremmødt.

Dagsorden:

1) Valg af dirigent

2) Bestyrelsens beretning

3) Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år.

4) Fastsættelse af kontingent

5) Behandling af indkomne forslag Vedtægtsændringer

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer, følgende er på valg:
Carsten Mikkelsen, Formand (genopstiller ikke)
Joe Fnug Hansen (genopstiller)
Susanne Christiansen (genopstiller)
Morten Mejer Müller (genopstiller)

7) Valg af suppleant til bestyrelsen

8) Valg af en intern revisor
Ole Rosted
9) Eventuelt.
Formanden, Carsten, bød velkommen til de fremmødte og foreslog Gorm Boa som dirigent og Lars Walter som referent.

Gorm overtog ledelsen af generalforsamlingen.

Ad. 1 Gorm gennemgik formalia og konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt.
Lars Walter blev forslået og valgt som referent.
Anne-Marie og Jan Pepke blev valgt som stemmetællere.

Ad. 2 Bestyrelsens beretning.

Formandsberetning 2023/Carsten
Velkommen til ordinær generalforsamling 2023.

Der er en del meget værdsatte medlemmer, der er gået bort siden sidste generalforsamling. Blandt dem er vores mangeårige formand og æresmedlem Leif Beyer. Der er ikke meget der er lavet/bygget i Frem de sidste 50 år uden Leif har haft en finger eller mere med. For at mindes dem starter vi denne generalforsamling med en minuts stilhed.

Valg af ordstyrer Gorm
Referent Lars

Siden sidste generalforsamling er der sket en del i klubben.

Vi har fået gang i vores køkken gennem flere arrangementer og dette skyldes et meget flittigt festudvalg, med Merete i spidsen, som jeg gerne vil takke hermed.

Vi har også netop taget vores deleklubhus i Svanemøllehavn Nord og et lille flittigt udvalg, fra KAS og os, har sørget for at indrette dette og det arbejdes der stadig på.

Vi været i dialog med vores ungdomsafdeling KØS. som gerne ser flere fra moderklubberne deltage i bestyrelsen , og som aktive forældre med børn i klubben. De vil gerne i dialog med os andre, om hvad de foretager sig, de har haft en del succes på kapsejlads banerne og med at få tilskud og sponsorater til udstyr, men for at få budgettet i år til at lykkedes, har de måtte bede om ekstra tilskud fra os moderklubberne.

Vi er jo 5 sejlklubber i Svanemøllehavnen og vores nærmeste nabo KAS inviterede formændene eller en fra bestyrelsen til deres generalforsamling som blev afholdt for en uge siden og straks sendte de andre invitationer ud til deres generalforsamlinger, desværre kunne jeg ikke gøre det samme, da der ikke var stemning for dette i vores bestyrelse. KAS formand Svend sendte invitationerne ud for at indbyde til et mere uformelt samarbejde alle sejlklubberne. Jeg kunne desværre ikke deltage i KAS generalforsamling da jeg var i Randers den dag.

Vi har fået et nyt låsesystem som vi forhåbentligt får meget glæde af.

Det nye er at låsene husker hvem der sidst brugte den enkelte dørlås og man kan så se hvem der sidst var inde i huset ved evt tyveri, hærværk eller der ikke er ryddet op efter brug af lokalerne.

Så derfor, har man åbnet en dør og sat noget i klemme, så andre uregisteret kan gå ind må man sørge for at lokalerne er i orden efter dem man har ladet gå ind. Da det jo er den sidste registrerede der hænger på hvad der er sket i lokalerne. Så det er dumt at sætte noget op der forhindrer dørene i at lukke. Alle i bestyrelsen kan slå restaurant døren på konstant åben, så ved arrangementer hvortil der kommer indbudte gæster vil denne dør være ulåst, så brug den ved sådanne lejligheder.

Pladsudvalget/Stig
Søsætning og optagning gik uden problemer.
Midt på sommeren gik vores broer og bedding i stykker. De blev lavet inden optagning og de holder i 8 – 10 år.
Kulpladsen lukker i 2024. KAS forhandler om en plads, der svarer til pladsen, i Nordhavnen.
Husk navn og medlemsnummer på jeres grej på pladsen og fartøjer så det er der til efteråret.

Klubhusudvalg/Niels-Jørgen
Klubhuset bliver nu benyttet mere frit til forskellige ting, så som undervisnings/foredragslokale og almindeligt samvær, og så må jeg da nævne Fredagsbaren, som er rigtig hyggelig.
I forbindelse med undervisning har der vist sig et par ting som kunne være bedre.
Det er lys på verandaen.
Tænd og sluk kontakter
Økonomisk udskiftning til LED pærer.
Ændringerne er planlagt, dog må vi prioritere El på bådepladsen højere, da der er opstået problemer.
Birgit supplerede beretningen med status på Klubhus Nord.
Fra salen blev der efterlyst Nyhedsbrev omkring Klubhus Nord.

Kapsejladsudvalgets beretning 2023/Morten
Kapsejlads 2022
På grund af regeringens forsamlingsrestriktioner i 2020 og 2021, måtte vi aflyse en betragtelig del af vores ugentlige sejladser. Dansk Sejlunions fortolkning af regeringens dekret var at det var antallet af personer på banen – ikke i den enkelte båd – der var bestemmende.
I 2022 fik vi endelig mulighed for at køre fuldt program på både bane 1 og bane 2. Desværre er deltagerantallet faldet efter coronaen både på bane 1 og bane 2. Vi håber at det retter sig op i 2023.
Vi har haft nogle problemer med materiellet, men vi håber at have styr på det til sæsonstarten.
Efter Dansk Sejlunion fjernede kredsene fra organisationen, oprettede vi en ny forening, Svanemøllebugten Sejlsport (svbsejlsport.dk), til at videreføre kredsens aktiviteter. ”Bugten”s kapsejladsudvalg var udvist ekstra initiativ og designet en stander til foreningen nu hvor vi ikke længere kan bruge DS’s stander.
Den blev præsenteret for generalforsamlingen.

Sejlerskolens Beretning 2023/Birgit
Efter et par turbulente år med Corona lykkedes det igen at få en normal sæson uden restriktioner.

Vi har som sædvanligt haft kursus både i sejlkundskab og navigation i denne vinter.
Vi havde mundtlig teoretisk prøve (navigation) lørdag 11. Marts, her var det første gang den skriftlige del skulle tages online, inden eleverne mundtligt skulle fremlægge deres sejladsplanlægningsopgave. Som med mange nye it-programmer var det heller ikke her alt, der fungerede optimalt, men alle bestod deres fremlæggelse af opgaven.

Det er ved at være et problem at skaffe lærere og vikarer til skolebådene, og især til gaffelriggerne, det er heller ikke let at skaffe bådsmænd til gaffelriggerne.
Derfor slog vi til sidste år, da Sundet stoppede med at have gaffelriggere som skolebåde. Det rygtedes at der var gaffelrigger lærere der kun ville sejle gafferigger, så vi fiskede et par lærere fra dem, og det er vi glade for.
Vi kan dog fortsat bruge flere lærere og vikarer til alle bådene, da vi ikke har lærere til at alle 5 både kan sejle hver dag.

Bortset fra de frafald der kommer i denne tid inden sæsonen starter, er holdene besat, vi genbesætter i takt med afbud med personer fra vores venteliste.
Skolebådene søsættes 25. April og sæsonen starter med introduktionsmøde onsdag 26. April, mens sejladserne starter 1. Maj.

Til sidst skal der lyde en meget stor tak til alle lærere både sommer og vinter, bådsmænd og andre der lægger deres kræfter i sejlerskolen – det er som alt andet i klubben frivilligt, ulønnet arbejde.

Beretning Generalforsamling 2023/Susanne
Kommunikationsområdet består jo af mange forskellige platforme.
Vores primære platform er vores hjemmeside oesf.dk, som varetages af Morten Terf Andersen, men også Birgit sørger for vedligeholdelse.
Dertil kommer Nyhedsbrevet, hvor jeg er redaktør og her kommer nogle tal
Der har været udgivet 10 nyhedsbreve og 5 ekstraordinære. Der er ca. 730 modtagere, . Nyhedbrevene bliver mange steder åbnet mere end en gang, det laveste er 1100 visninger, og maksimum er 1600.
Jeg vil naturligvis gerne opfordre til konstruktiv kritik, så det kan blive endnu bedre.
Der eksisterer også en facebookgruppe som fungerer udafhængigt af bestyrelsen. I øjeblikket er der 587 brugere. Jeg er blevet opmærksom på, at mange yngre er på twitter eller instagram og håber, der evt. er nogle, der kan hjælpe os med det.

Sidste år har der været en ekstraopgave, da klubben fyldte 125 år og vi i den anledning besluttede at udgive en Jubilæumsbog. Det er især Gorm Boa, der har stået for layout, har skrevet om selve klubbens historie de sidste 25 år og i det hele taget været tovholder. Jeg har stået for portrætterne af medlemmerne, som tilsammen forhåbentlig kan fortælle noget om klubbens mangfoldighed. Martin Eklund har lavet nogle flotte fotos. Alle medlemmer får et eksemplar gratis.

Så skal jeg også lige fortælle om Mad og Foredrag.
10.sæson er nu afsluttet. Det har været lidt svært at finde en rigtig form til især Mad efter vi har fået dette dejlige klubhus, men jeg tror vi finder en form. Der er gode foredragsholdere på vej til næste sæson.
Så der fortsættes og gode ideer er velkomne.

Endelig skal jeg også sige noget om visionsplanen for havnen. Der arbejdes intenst på tværs af klubberne i havnen på at realisere den og de elementer, som kan begynde inden tunnelbyggeriet er færdigt. Det gælder især et aktivitetshus for børn og unge, vores og Kas fælles beddingsprojekt og en gangbro, der kan forbinde havnen. Der har også været holdt møde med folkene bag Teknisk Museum i det gamle Svanemølleværk om mulighed for samarbejde.
Visionsgruppen eksisterer stadig og der holdes møder med By og Havn om, hvordan det hele kan spille sammen.

Havneudvalg, beddingsprojekt, festudvalg/Henrik
Havnen.:
Vi har haft en hel del at set til som altid, men i det sidste år har der været ekstra meget mest pga af nordhavns tunnel projektet, erstatningshavnen, samt mange mindre og større projekter.
10 bestyrelsesmøder i 2022, mange flere delmøder, og på toppen af det projektmøder.
Vi har også haft ”person” skift i bestyrelsen – det betyder at KAS har indsat et nyt medlem og vi har fået en ny formand – Ole Michael Brandt fra SS. Som erstatter Poul Koldsøe her fra Frem.
Hele havnen er udfordet af forandringer….
Om 5-6 år skal forventer vi at tunelle arbejdet er færdigt, det betyder jo at havnen skal bringes tilbage i en form, hvor der er plads til de 600 både der ligger i Svanemølle Nord (erstatningshavnen)
På toppen af dette har vi en visionsplan – der skal indarbejdes så godt det er muligt.
På toppen af visonsplanen, sker der en masse på svanemølleværket – med nye aktiviteter/aktører (tekniks muserum) – der kommer et helt nyt layout… altså værket åbner sig op og bliver tilgænelig for offenligheden. Det komme til at kræve voldsomt meget af os alle, lige meget om man er bådejere, klub, eller sidder i havnens bestyrelse… samspillet, informationsdelingen og dialogen bliver ekstra ufattelig vigtig i perioden fremover. Vi kan ende med at stresse, tro noget, hører noget…. men vi ansvarlige må sikre at dialogen bliver helt åben og præcis.
På toppen af Svanemølle Nord og visionsplanen… har vi udfordringer med den fremtidige logistik på havnen… her taler vi især om bådhåndtering.
Kulpladsen lukker som tidligere informeret ned i 2024 – MEN vi har en flyttemulighed…. det er rigtig godt nyt. Der er planlagt et område svarende til Kulpladsen (plus) over i Svanemølle haven Nord. Den bør være klar i 2024 – og vi har fået et tilbud om en lejekontrakt på 10 år… på den plads. Alt er baseret på de informationer vi har modtaget indtil nu. Men der er ikke underskrevet en lejekontrakt endnu. Men tror positivt på det.
Vi har brug for at tage ansvar, for fremtiden… vi taler både om arbejdesmiljø, miljø (vi har ikke sandfang nogen steder – vi sviner haven til hver dag) (vi har en lastbil der ikke er særlig Co2 venlig), økonomi er vigtig, lastbilen koster voldsom mange penge at vedligeholde… og holder ikke evigt – husk al økonomi er vores fælles og husk at miljø hensyn skal vi alle tage hver dag. Vi skal tænke langsigtet og ikke lave lappeløsninger – der på sigt gør alt meget dyre at være bådejere eller klub.
Der er et ny mønster i hvordan både bliver liggende i haven over vinteren. Men de skal jo op ind imellem… Og her får vi problemer med pladsen og antallet af ledigedage på bedringen – i tiden der kommer.
Så planen lige nu er at få fokus og gang i projekt med et bedringsprojekt, og med 2 kraner i havnen. Vi skal ha indført systemstativer løbende… og når vi har disse ting på plads skal vi også være klar med systemstativer.
Allerede nu går vi igang med udvigelsen af systemstativer – og planlægger det næste indkøb af et større antal systemstativer. Ingen nye bådejere bør investere i egne stativer. Men skal anvende et af havnens stativer.
Det hele hænger sammen, krav og nødvendigheder – lige meget om vi vil eller ej… lige fra erstatningshaven, visionsplanen , svanemølleværket og havnens nye logisik… alt sammen hænger sammen – og ingen ting vil lykkes hvis ikke vi har en klar plan på tværs af alle projekter.

Festudvalget.:
Jeg den store fornøjelse og glæde at sidde i bestyrelsen med ansvar for festudvalget, jeg vil starte med at sige KÆMPE tak til Merete for hendes kæmpe indsats i forbindelse med diverse fredagsbar, stiftelsesfest, pinseturen, standerhejsning, standernedhaling, sanks Hans, bango aftner og meget mere.
I bestyrelsen arbejder vi jo med udvalg… et udvalg kræver ”hænder” fra frivillige klubmedlemmer. Så at vi i dag har et klubhus med mere klubliv…. skal vi takke Merete, Anita, Joann og Torben for.
Udvalget arbejder super godt sammen, med planlægningsmøder, med løbende dialog om hvad der skal ske…. med planner…. OG IKKE MINDST de har det piv hyggeligt/sjovt. Og det kommer os alle tilgode.
Der er blevet indkøbt en gasgrill som blandt andet anvendes til klargøringspølser, og der er kommet et køleskab til selvbetjenings salg her i klubhuset.
IGEN KÆMPE tak til hele festudvalget for jeres indsats i det forgangen år. I har i den grad været med til at give klubben og klubhuset liv. 1000 tak og kæmpe respekt for jeres arbejde.

Beretningsdiskussion. Beretningen blev diskuteret uder de enkelte punkter og der var derfor ikke nogen samlet diskussion.

Beretningen blev enstemmigt taget til efterretning af forsamlingen.

Ad 3. Regnskabet 2022 er godkendt af revisor, Intern revisor og bestyrelse. Offentliggjort på hjemmeside og i skipperstue. Der er blevet opfordret til skriftlige spørgsmål så svarene kunne kvalificeret. Her til middag var der ingen spørgsmål modtaget.
Vi har, som jeg ser det, en sund økonomi, der kan håndtere de fleste uforudsete udgifter
Udover at regnskabet er revideret og stemmer er der enkelte punkter jeg vil nævne:
Indtægter:
Medlemstallet er svagt faldende. Der er stor udskiftning i nye medlemmer. ca. 40% af dem der er meldt ind fra 2020 og frem er udmeldt igen.
Udgifter:
Ophør af forpagtningsaftalen af restaurationen har haft indflydelse på flere af de efterfølgende poster.
Klubhusets drift – er for 2022 kun udgifter hvor vi tidligere også havde lidt indtægter
Pladsen; leje til kommunen faldt væk i løbet af 2022, renovering af sunket bro, gjorde pladsen kom ud med underskud for 2022 hvilket blev hentet i hensættelserne.
Skolen; regnskabsmæssigt dukse. De laver et godt budget og overholder det.
KØS; – ekstrabevilling i 2023
Fester/aktiviteter mange nye aktiviteter og indkøb, men har klaret det hele godt inden for budgettet.

Der var spørgsmål til en post med negativt fortegn under skolens udgifter. Dette kunnen kassereren ikke umiddelbart forklarer, men har efterfølgende denne forklaring:
Det er brug af systemstativer der er bogført med forkert fortegn. Denne fejl går igen under ”pladsen” (med modsat fortegn) så det samlede regnskab bliver ikke påvirket

Budget 2023
Budgettet er lagt ud fra input fra de forskellige udvalg og efter foregående års udgifter.

Der var en kort diskussion, hvorefter regnskabet blev godkendt enstemmigt og budget 2022 taget til efterretning.

Ad. 4. Der blev foreslået en kontingentstigning for 2024 på fra 1500.- årligt til 1600.- årligt. Dette svarer til en stigning på 6,6%
Der var et ønske fra salen om at udspecificere kontingentstigningerne for de enkelte medlemskategorier. Dette gav anledning til en pause, hvorefter stigningerne blev fremlagt.

aktiv A: 1500 -> 1600
Aktiv B: 750 -> 800
Passive: 5 50 -> 585
“Ægtefælle”: 425 -> 450
Under 18: 325 -> 350

Kontingentstigningen blev sat til afstemning og vedtaget af forsamlingen, 1. stemte imod.

Ad. 5. Vedtægtsændringer. Birgit gennemgik de 6 stillede ændringsforslag. Der var stor diskussion om nogle formuleringer i forslagene. Disse blev tilrettet og blev derefter sat til afstemningen.
Alle 6 forslag blev vedtaget af forsamlingen. 1. stemte imod. Vedtægtsændringerne offentliggøres på hjemmesiden og genoptrykkes.

Ad. 6. Valg til bestyrelse.
Bestyrelsen foreslog Michael Andersen som ny formand da den tidligere ikke ønskede genvalg. Michael fortalte om sig selv og sin ”kariere” som sejler.
Der blev ikke opstillet yderligere kandidater og Michael Andersen blev valgt som ny formand med ”applaus” fra salen

Bestyrelsen forslår Merete Østergaard Hansen som nyt bestyrelsesmedlem jvf. vedtægtsændringerne. Der var ikke yderligere forslag.
Joe Fnug Susanne, Christiansen, Morten Mejer Müller samt Merete Østergård Hansen blev alle valgt med ”aplaus” fra salen.

Ad. 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen. Pernille genopstiller som 1. suppleant
Majlinda Urban Kuci opstiller som ny 1. suppleant.
Carsten Mikkelsen og Alban Urban Kuci opstiller som nye 2. suppleanter.
Da der ikke var andre kandidater, blev alle valgt med ”aplaus” fra salen.

Ad. 8. Valg af en intern revisor
Ole Rosted blev enstemmigt genvalgt med ”aplaus” fra salen som intern revisor.
Ad. 9. Eventuelt.
Der blev stillet forslag om nedskæring/tilpasning af kontorets åbningstider samt åbningstid ved klubarrangementer.
Forslag om telefontid uden fysisk tilstedeværelse på kontoret.
Forslag om fredagsbardage samt sidste torsdag i måneden.
Forslag om bekræftelse på modtagelse af e-mail.
Forslag om fast medlemsmøde før Generalforsamling. Omkring 1. februar.
Forslag om parkering for egne gæster via bom.
Forslag om kursus i nødkommunikation og eventuel affyring af nødblus.
Gitte orienterede om, at der var indkøbt sejlsymaskine til brug for medlemmerne. Der var fremsendt forslag til bestyrelsen om brug og retningslinier.
Offentliggørelse i klubben af hvem, der sidder i hvilke udvalg.
Ovenstående punkter tages op i bestyrelsen i den kommende periode.
Birgit opfordrede forsamlingen til at afhente bestilte nøglebrikker.
Birgit og dirigent takkede for god ro og orden.

Godkendelse af referat:

København d.  24/4  -2023 

Dirigent:   Gorm Boa     

Referent:   Lars Walter