Nyhed

Referat af Generalforsamling 2022

Referat af Generalforsamling i Sejlklubben Frem Mandag d. 28/3-2022 klokken 19:00 i Sejlklubbens Frems lokaler, Strandvænget 65, 2100 København Ø.

52 stemmeberettigede medlemmer var fremmødt.

Dagsorden:

1) Valg af dirigent

2) Bestyrelsens beretning

3) Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år. Se årsregnskab

4) Fastsættelse af kontingent

5) Behandling af eventuelt indkomne forslag

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer, følgende er på valg:
Birgit Ryaa Hansen (genopstiller)
Lars Walter (genopstiller)
Stig Nonbo Sørensen (genopstiller)
Niels-Jørgen Larsen (genopstiller)
Henrik Toft (genopstiller)

7) Valg af suppleant til bestyrelsen

8) Valg af en intern revisor
Ole Rosted
9) Eventuelt.
Formanden, Carsten, bød velkommen til de fremmødte og foreslog Gorm Boa som dirigent.

Gorm overtog ledelsen af generalforsamlingen.

Ad. 1 Gorm gennemgik formalia og konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt.
Lars Walter blev forslået og valgt som referent.
Anne Henriksen og Jens Buch blev valgt som stemmetællere.
Ad. 2 Bestyrelsens beretning.

Formandsberetning 2022/Carsten
Kære Fremmere
Velkommen til den første generalforsamling i vores eget klublokale.

Vi var inde på dette ved sidste generalforsamling, som var 27 september, for 1/2 år siden i går, men vi kunne ikke fortælle om det, da forhandlingerne var i fuld gang og vi frygtede, at disse kunne blive ødelagt eller meget dyrere for os, hvis vores forpagtere viste, hvor meget vi ønskede vores lokaler tilbage.

Dette arbejde er nok det bestyrelsen har brugt mest tid på. Siden sidste generalforsamling.

Der er selvfølgelig også arbejdet med andre ting i klubbens forskellige udvalg, dette får vi mere at høre om i beretningerne derfra. Jeg skal selvfølgelig også benytte lejligheden til at takke udvalgene for dette arbejde.

Men fremover skal KAS og Frem ikke leje grunden af Københavns kommune, men af Kultur og fritidsforvaltningen. Det vil sige at vi får brugsretten til grunden som Kultur og fritidsforvaltningen fremover lejer til os af Københavns kommune.

Men den endelige aftale om dette er ikke underskrevet endnu, da KAS havde nogle få ønsker til ændringer i aftalen og kommunen ønsker at vi skal køre parallelt ind i aftalen begge sejlklubber samtidigt, så i dette øjeblik betaler vi stadig for lejen til kommunen.

Vi holdt jo et møde for at få frivillige til at deltage i arrangementer i vores lokaler og der er forrygende tilslutning til dette. Vi må alle håbe at det bliver en succes.

Alt med midlertidig havn i Færgehavn Nord kører nu på skinner og fra 1. august skal den halvdel af bådene i havnen der ligger mest nordligt, have fået havneplads derovre.

Der arbejdes, især ildsjæle fra KAS, på en havnefest (vandfestival) Startende kristi himmelfartsdag og sluttende søndagen efter en fest lørdag, her hos os. Der er virkelig lagt et stort arbejde i at det skal blive en forrygende fest som så skal gentages en gang om året.

Havneudvalg, beddingsprojekt, klubhususvalg/Henrik
Havnebestyrelsen.:

Vi har i havnebestyrelsen haft et hav af møder, 1 bestyrelsesmøde hver mdr. og diverse ”udvalgsmøder”.

I Svanemøllehavnen har vi meget at se til.
Største opgave lige nu er naturligvis balancen imellem daglig drift, og Tunnelbyggeriet.
Vi kan sige, som man skal sige at alt går efter en plan… jeg tror endda at jeg kan sige at det går lige nu som planlagt.
Der etableres lige nu en erstatningshavn, i færgehavn nord. Den skal være klar til at tage i brug, i løbet af august / september. Måske før, måske senere. De bådejere der bliver berørt vil få besked på hvornår deres båd skal flyttes over i den ”nye” havn.
Præcis så skal den nye havn stå klar den 27. Juli (aflevering til VD) – planlagt at man kan flytte over den 1. August. MAN FÅR MERE BESKED OM DETTE.
Opdatering kan findes på havnens hjemmeside.
Vedr. Erstatningshavnen – så arbejdes der på at Svanemøllehavnen, overtager driften af havnen – som en permanent havn, når tunnel projektet er vel overstået.
I havnen her, står man også foran anskaffelsen og indførelsen, af et nyt ERP system, systemet der er valgt – bliver det samme som alle klubber anvender. Så der bliver en synergi der.
Der sker mange mange ting i havnen, store og små… jeg kan da lige nævne en lille ting – men der kommer et nyt cykelstativ for enden af midtermolen.
El-priser i havnen, i efteråret satte vi prisen op – der tages forbehold for at sætte prisen yderligere op hvis det bliver nødvendigt.
Parkeringspladser – der arbejdes på et nyt bomsystem (et fælles bomsystem) hvor de 4 parkeringsomrråder i havnen, Kulpladsen, Frems plads, KAS´s plads og Svaneknoppen, hver har en bom som man kan passere hvis man har et ”parkeringskort” – dette kort skal gælde på alle 4 pladser.
Dette projekt vil forventes at være klart senest foråret 2023.
Tanken med dette kort er at det bliver det samme, som vi anvender til betaling på vores standere på havnen. Disse skal nemlig også skiftes ud til nye og mere tidsvarende systemer.
Arbejdet i havnebestyrelsen fungerer godt, og der er et rigtigt godt samarbejde på tværs af klubberne.
Havnens økonomiske formåen er også ganske positiv, men det er også meget nødvendigt da vi jo står overfor ganske store forandringer i havnen – de næste år.

Bedrings projektet, vi (Leif Beyer og jeg, sammen med KAS) har d.d., haft møde med By & Havn for at få sat gang i dette projekt. Vi har sammen med KAS forberedt os godt, så vi kan starte denne dialog op med By & Havn. Mere information følger.

Festudvalg / Klubhusgruppen.:
Vi er I fuld gang med at skabe nogle grupper der skal arbejde med klubhuset og aktiviteter, herunder fest/hygge, klublokalet, arrangementer og workshops…. samt er der en gruppe der gerne vil arbejde med opdatering af vores værksted på pladsen.
Som nok de fleste af jer ved, så har vi holdt nogle medlemsmøder hvor vi har startet disse ting stille og roligt op… og er der flere af jer som gerne vil deltage og give en hånd med…. er ALLE hænder mere end velkommen. Faktisk lykkes vi kun med frivillige indsatser, i fremtiden.
I den gruppe der arbejder med fest og hygge… er der et par ret vigtige opgaver som der skal tages hånd om.
Det er henholdsvis ”hygge” for alle onsdags kapsejlere, som mødes her i klubben efter endt sejlads på banen – til præmieoverrækkelse – fint hvis vi kan tilbyde at de kan købe en Pølse og en Øl/vand.
Dernæst er der Svanmøllens vandfestival – den 26. Maj – 29 Maj, hvor vi i ØSF – har besluttet os at skabe en fest om lørdagen den 28. maj. Denne fest vil være vores fejring af vores 125 års jubilæums år. Tanken (håbet) er at vi kan sælge noget mad og en masse øl/vand/glas af vine…. til alle andre i havnen – og ikke mindst at vi kan skabe en super hyggelig fest med musik og dans. Skal dette kunne lade sig gøre skal vi igang med arbejdet så snart som muligt.
Jeg vil bede jer alle om at læse om Vandfestivalen, som jeg personligt finder super fantastisk og det bliver spændende nogle intense dage med aktiviteter i vores haven også på kapsejladsbanerne uden for havnen.

Visionsplan, Nyhedsbreve, Mad & Foredrag/Susanne
Jeg skal tale om 3 ting, Nyhedsbreve, Mad og Foredrag, men først det afsluttende arbejde med

VISIONSPLANEN FOR HAVNEN
Det hele startede jo for nogle år siden, da vi samarbejdede og fik sikret vores grund til fritidsformål i Kommuneplanen og havde arbejdet med politikerne. I den forbindelse skrev politikerne, at der skulle laves en samlet plan for havnen.
Det resulterede i at By og Havn tog stafetten og hyrede en arkitektgruppe til at interviewe alle klubber og udarbejde skitser for fremtidens drømme.
Der blev nedsat en styregruppe, hvor sejlklubberne, roklub og vinterbadere var med i.
Der er blevet holdt møder, diskuteret og ude i klubberne på offentlige møder.
Og arbejdet sluttede i december, men vi skal stadig mødes og konkretisere.

I har alle haft mulighed at få adgang til planerne, via hjemmesiden eller links i Nyhedsbreve.

Men hvad er sådan i visionsplan bare papir? nej det er det ikke.. Konkret ved vi, at KAS og Frems beddingsplaner, som Henrik omtaler passer ind i de overordnede planer, ligesom DSRs byggeplaner.

NYHEDSBREVE
Der har været udgivet 9 ordinære Nyhedsbreve, og 3 ekstraordinære i den forløbne periode. Der er ca. 2 klik på hver historie.

Det tilstræbes at følge med, eller bruge facebook, vi understreger at det ikke er bestyrelsens talerør. Vi har hjemmesiden, nyhedsbrev, hvor alt skal stå. Men derfor også en platform for kommunikation.

Har I gode ideer til Nyhedsbrev.

MAD OG FOREDRAG
Der har efter 2 år på grund af corona været holdt to Mad og Foredrag i februar og marts.

Rigtig gode foredrag, Vi skal finde ud af noget med mad, det har været sandwich fra to forskellige leverandører.

Men fremmødet har ikke været tilfredsstillende, måske kan konceptet nytænkes eller? Gerne kommentarer fra alle og gode ideer.

Klubhusudvalg/Niels-Jørgen
Set tilbage på tiden siden sidste generalforsamling, er der en klar skillelinie ved 1/1 2020, hvor der ikke længere var restaurant, og vi fik vores klubhus tilbage. Før den dato var der ikke sket noget væsentligt ved huset.
Efter 1/1 har der været en masse spørgsmål om de muligheder vi har fået og hvordan huset skulle udnyttes.
I den forbindelse har der indtil nu været afholdt 2 medlemsmøder, som har givet en masse forslag til udnyttelse af huset og resulteret i nedsættelse af 4 arbejdsgrupper, som interesserede har meldt sig til: Fest og hygge – klublokalet – værksted – workshops.

Alle med medlemsnøgle har nu adgang til de tilbagevendte lokaler på nær køkkenlokalet. Rengøring af lokalerne er endnu ikke på plads og der opfordres til selvdeciplin af medlemmerne.

Videre arbejder bestyrelsen på en fornyelse af låsesystemet, hvor nøglerne bliver erstattet af en brikløsning, hvilket giver et bedre overblik af, hvem der har adgang til huset.

Sejlerskolens Beretning 2022/Birgit
Dette års beretning er meget mere positiv end sidste års.
Året startede med at vi ikke kunne afslutte de 2 vinterkurser, da vi på grund af Covid-19 ikke måtte have undervisning indendørs.
Sidst i maj kunne vi igen være i klubhuset, og kurset i sejlkundskab blev genoptaget og afsluttet inden sommerferien, mens kurset i navigation først blev genoptaget i september og afsluttet med prøve i november.

Til gengæld havde vi en sejlsæson der næsten lignede det sædvanlige, dog måtte vi undlade at holde et samlet introduktionsmøde for alle, så det blev pr dag og ude i det fri.
På de enkelte både skulle elever og lærere fortsat huske afspritning af kontaktpunkter, og hvis nogen på holdet ønskede der skulle sejles med mundbind skulle man det, sæsonen blev afsluttet med førerprøve.

Vi startede det nye kursus i sejlkundskab i uge 43, mens det nye kursus i navigation først startede i slutningen af november.

Det er ved at være et problem at skaffe lærere og vikarer til især gaffelriggerne, men også til de andre både, det er heller ikke let at skaffe bådsmænd til gaffelriggerne.

Hvad vil jeg sige med det? Jo som I måske har hørt eller læst, så er spækhuggerne i KAS på vej ud til fordel for J80 til brug for deres undervisning i kapsejlads og tursejlads, og i Sundet har de besluttet at Gaffelriggerne ikke bruges til skolesejlads, de har i stedet indkøbt 2 Jeanneau Sun Fast 32i til brug for 2. Års elever.

Jeg tror det er ved at være ved de tider, at vi måske også skal begynde at se på om vi også skal gøre noget nyt, dermed ikke være sagt at vi skal afskaffe gaffelriggerne lige med det samme, men måske overveje om vi skal fornye vores sejlflåde.

Der skal lyde en meget stor tak til de lærere, bådsmænd og andre der lægger deres kræfter i sejlerskolen – det er som alt andet i klubben frivilligt, ulønnet arbejde.
Jeg vil gerne sige en ekstra stor tak til Ole Jensen, der efter sidste sæson har valgt at stoppe i sejlerskolen efter rigtigt mange år som lærer på gaffelrigger.
Pladsudvalget/Stig
Der har været service på mastekran og beddingsvogn. Der må ikke være strøm tilsluttet både på pladsen, når man ikke er til stede. Fra næste sæsson må der ikke være faste stativer for nye både, kun bukke.
Kapsejladsudvalgets beretning 2022/Morten
2021 startede for vores vedkomne med DS’s generalforsamling i marts.
Sejlunionens bestyrelse havde fremsat forslag om nedlæggelse af kredsene.
Forslaget blev vedtaget.
Det er de færreste områder i Danmark der har noget at bruge kredsene til, men det har vi i Svanemøllebugten.
Svanemøllekredsen har i mange år været ”tovholder” for de ugentlige onsdagssejladser og matrielforvalter for bøjer, flag, ankre og de senere år også en fast dommerbåd. Senest er der også kommet en motorjolle med på holdet til mærkelægning. Det vil vi meget gerne bevare.
Vi har derfor omdannet Svanemøllekredsen til en ændret forening, hvor klubberne i området er frivillige medlemmer og hvor aktiviterne fortsættes til glæde og gavn for vores sejlere.Vores omkonstruerede forening hedder Svanemøllebugten Sejlsport og vi arbejder på at udvidde aktiviteterne til f.eks at omfatte et uddannelsesprogram for officials, deltagere og tursejlere.
Nu har DS skrevet kredsene ud af deres vedtægter og vi har slettet DS fra vores vedtægter. Så står vi lige!
Svanemøllebugten sejlsport’s bestyrelse har besluttet, at i sæson 2022 bliver præmieoverrækkelsen om onsdagen flyttet til Sundets klubhus på nordmolen.

Beretningsdiskussion.
Herefter var beretningen til diskussion blandt forsamlingen. Der blev efterlyst en plan for aktiviteter i klubben. Hvad skal der ske med kulpladsens ”pladser” når denne nedlægges?
Beretningen blev enstemmigt taget til efterretning af forsamlingen.

Ad 3. Ekstern revisor Klaus Serup gennemgik årsregnskabet 2021. Specifikt blev kursregulering af værdipapirer gennemgået.
Der var en kort diskussion, hvorefter regnskabet blev godkendt enstemmigt og budget 2022 taget til efterretning.

Ad. 4. Det blev meddelt, at kontingentet fortsætter uændret for 2023.

Ad. 5. Der var ikke modtaget nogle forslag.

Ad. 6. Valg til bestyrelse. Der var ikke foreslået yderligere kandidater.
Birgit Ryaa Hansen blev enstemmigt valgt som skolechef.

Henrik Toft blev enstemmigt valgt som bestyrelsens havnerepræsentant i Svanemøllehavnen.

Lars Walter
Stig Nonbo Sørensen og
Niels-Jørgen Larsen blev alle enstemmigt genvalgt til bestyrelsen.

Ad. 7. Valg af suppleant til bestyrelsen. Leif Beyer opstillede på mødet og blev
enstemmigt valgt.

Ad. 8. Valg af en intern revisor
Ole Rosted blev enstemmigt genvalgt som intern revisor.
Ad. 9. Eventuelt.
Formand og dirigent takkede for god ro og orden.


København d.  30/4-2022 
Referent:   Lars Walter :