Nyhed

Referat af bådejermøde 2021

Bådejermødet mandag 15. November 2021 kl 19:00

Til stede Stig som pladsudvalgsformand, Henrik Toft valgt fra Frem til havnen, Poul Koldsø valgt som bådejerrepræsentant til havnen, Anders Brix Ostenfelt samt omkring 40 medlemmer

Velkomst ved Stig
2020 blev beddingsvogn repareret
2021 kom både under halvtag sat i stativer indkøbt af havnen, det gik rigtigt godt
I 2022 kommer nytilkomne både kun op med støtter/bukke
Poul Koldsø genvalgt som bådejernes repræsentant i havnen

Derefter fik Anders ordet

Begyndt omlægning af rør, det varer indtil marts 2022
Erstatningshavn færdig 31/7, udflytning og ibrugtagning august 2022
2027 tilbageflytning til Svanemøllehavnen
Omlægning af vejen ved roklubberne, lysreguleres.
Vanddybden i Kalkbrænderiløbet bliver fremover kun ca 3,5 m
Opfyldning udenfor Svaneknoppen så der ikke ved en fejl kan sejles ind i havnetunnelen med store både.
Der vil være en 5 måneders periode om vinteren når den sidste del af tunnelen skal laves hvor udsejling ikke vil være mulig, både der ønsker at komme ud i denne periode vil i et vist omfang kunne flytte til Færgehavn Nord.
Der vil også være få dage om sommeren der vil være lukket for udsejling, det vil komme til at stå på havnens hjemmeside, Facebook mv
Berørte pladser: ca 600 pladser skal flyttes, flytning 1:1, forventede pladser der flyttes er plads 1-360, 400-513, 876-909, 1200-1216 og 2001-2068, Svanesøen og søspejderne.
Bådoptagning som sædvanligt på de nuværende pladser, ved Sundet bliver der lavet en ny optagningskaj til erstatning for Svanesøens optagning.
Ved ikke hvor længe vi har Kulpladsen.

Hvordan laves tunellen – se video på Vejdirektoratets hjemmeside https://www.youtube.com/watch?v=mrmAwpDw0iI

Ny havn:
Flydebroer, bølgebrydere
Klubfaciliteter vi skal dele klubhus med KAS, parkering (ca 200 pladser inkl til både på trailer),havnekontor, toiletfaciliteter og skure til opbevaring

Andre projekter i havnen:
Spildevandsledningen ved jollebroen er under flytning
136 KV el-kabel, sø-kabel lægges ud fra Svanemøllebugten til Amagerværket
Skybrudstunnel
Optageplads ved Sundet nord for Svaneknoppen

Hvad skal jeg gøre som bådejer:
Ingenting lige nu
Hvis der ikke sker ændringer som Svanemøllehavnen ikke er herre over er det planen at vi går frem efter nedenstående:
Det er i første omgang Svanemøllehavnen der tildeler pladserne 1:1 for august 2022
Evt ønske om rokering vil være for den efterfølgende sæson 2023
Når erstatningshavnen er taget i brug og alting er kommet på plads, vil havnekontoret kunne behandle flytteønsker og bytteønsker på sædvanlige vilkår. Realistisk set vil det være til sæsonen 2023

Se og følg med på Vejdirektoratet.dk/projekt/nordhavnstunnel, Havnes hjemmeside, facebook gruppe
Kan havnen udsende Nyhedsbrev – nej, vi kan evt få materiale i Nyhedsbreve men hurtige beskeder kommer på facebook

Havnerelaterede emner:
Vi har valgt at lade hele havnen være åben, således at de der ligger i vandet vinteren over kan forblive på sin normale plads
Låge op på midtermolen midt november
Lukning af vand på broerne og landpladser slut november
Toiletter lukkes ned, kun åben på havnekontoret og i klubben

Spørgsmål

 • Skal den midlertidige havn rives ned igen ? I princippet ja, men man håber der gives lov til at den forbliver, men det bliver en udfordring hvis vi også skal have plads på land til både om vinteren
 • Er der beregninger på bølger og uro i havnen ved Kalkbrænderiløbet – som følge af man ændrer fra 7,5 meters dybde til 3,5 meter ? – Havnebestyrelsen undersøger dette nærmere
 • Hvordan med adgangsforhold til molerne i erstatningshavnen? – Havnen vil have fri adgang for alle personer. (spørgsmålet om sikkerhed vil blive taget op i havne bestyrelsen)
 • Kommer Svanemøllehavnen tilbage til nuværende efter tunnelprojektet er afsluttet – ja det er meningen, men der er også visionsplanen der er gået igang så den kan gøre der sker ændringer.
 • Vinterpladser, kan man være 2 både om at dele en vinterplads så man kun kommer op hvert andet år? det skal koordineres af klubben, havnen er er ligeglads med hvem der kommer op, de arbejder efter de lister klubberne afleverer.
 • Det ville være dejligt med flere cykelstativer udenfor havnekontoret, der er stor mangel på dem, evt flytte vognene som kan give plads til flere cykelstativer
 • Under halvtag, kom meget tidligt op mistede 3 uger pga tidlig optagning, så stort ønske om tidlig søsætning så sæsonen ikke bliver så kort
 • Skal halvtag vente til alle ude på pladsen er søsat, eller kan der arrangeres så man kommer i vandet medio april? Skal planlægges af klubben sammen med havnen
 • Stativerne bliver ikke ejendom, det er havnens stativer der betales leje 1000 kr om året, det er systemstativer så det ikke nødvendigvis er det samme stativ man kommer op i hvert år.
 • Er det tanken at alle skal op i systemstativer? Der er nu indkøbt systemstativer til de der står under halvtag, det skal evalueres inden det besluttes hvordan det ser ud i fremtiden, der er flere der ønsker systemstativer så man også kan kommer op med mast.
 • Kommer der p-plads licens i den nye havn – det vides ikke endnu
 • Hvad med el – det bliver på samme måde som i Svanemøllehavnen
 • Pontoner fra Svanemøllehavnen der er i overskud bliver deponeret indtil havnen reetableres
 • Bliver der reduktion af prisen for at ligge i havnen når vi får store gener? – nej det bliver der ikke tale om
 • Beddingsprojekt for KAS og Frem kan nu komme videre da der er taget højde for den i visionsplanen.Det kræver at lejeaftalen kommer på plads først.
 • Er bedingsprojekt afhængig af visionsplanen gennemføres? – nej vi kan starte inden resten iværksættes
 • Hvad bidrager roklubberne med til havnen ? Ingenting , så der skal tages en snak med roklubberne om hvordan forholdene skal være og finansieres