Nyhed

Referat af Generalforsamling 2021

30. september 2021

Referat af Generalforsamling i Øresunds Sejlklub Frem, mandag d. 27september 2021 klokken 19:00.

Der var fremmødt i alt 37 stemmeberettigede medlemmer.

Dagsorden:

1) ​Valg af dirigent

2) ​Bestyrelsens beretning

3) ​Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år. Regnskab kan læses her: 
http://oesf.dk/wp-content/uploads/2021/03/Regnskab-2020.pdf

4) ​Fastsættelse af kontingent

5) ​Behandling af eventuelt indkomne forslag

6) ​Valg af bestyrelsesmedlemmer, følgende er på valg: 
Carsten Mikkelsen (genopstiller)
Morten Mejer Müller (genopstiller)
Susanne Christiansen (genopstiller)

​Dorthe Nonbo (genopstiller ikke)

7) ​Valg af suppleant til bestyrelsen

​Pernille Drost (genopstiller)

​Ny 1. suppleant, da Gitte Walter trækker sig.

8) ​Valg af en intern revisor
​Ole Rosted

9)​Eventuelt.

Carsten bød velkommen til forsamlingen.

Lone Severinsen blev valgt som dirigent og overtog ledelsen af generalforsamlingen.

Ad. 1.​Lone gennemgik formalia.

​Lars Walter blev foreslået og valgt som referent.

​Steven Wiggs og Anne Henriksen blev valgt som stemmetællere.

Bestyrelsens beretning, gennemføres med alle bestyrelsens indlæg forud for samlet debat.

Der er ingen indkomne forslag. 

Dagsorden blev vedtaget.

Ad. 2​Bestyrelsens beretning

Carsten fremlagde formandens beretning

Vi havde sidste generalforsamling 30/11-19, som jo var blevet forsinket af Corona. Det blev næsten kun et udvidet bestyrelsesmøde.

Vores pinsetur bestod kun af 2 både her fra klubben, resten blev i havnen pga vejret. Vi var kun Maxibåde afsted, er de bedre til dårligt vejr? Vi lå presset ind imellem 2 fiskerbåde, de havde fået at vide at der ikke kom nogen i år, ellers havde de flyttet ud i indsejlingen, som de plejer.

Vi har også måtte øge vores tilskud til KØS, da de ellers måtte lukke.

Sommerfesten 28/8 var en vellykket fest, selvom der kun var mindre end 50 deltagere.

Ellers er tiden for bestyrelsen gået med møder om vores havns fremtid.

Der er 3 større arbejder der skal samarbejdes om med de andre 2 klubber i havnen:

Havnetunnelen

Erstatnings Havn

Visionsplan.

Tunnelen har kun været møder om hvordan den skulle anlægges og hvad det ville betyde for havnen og området omkring den. Men selve projektet var færdig vedtaget.

Erstatnings Havnen har vi dog kunnet få lidt mere indflydelse på og der har været et godt samarbejde også med Vejdirektoratets arkitekter.

Visionsplanen er et spændende projekt, som især har været Susannes projekt sammen med Henrik og Poul fra vores klub.

Herudover har der været en diskussion i bestyrelsen om hvad vi vil med restaurant  Vi vedtog at vi ville have en restaurant der overholdt den aftale der blev videreført ved overtagelsen for få år siden.

Inden jeg giver ordet til de andre udvalg i bestyrelsen, vil jeg gerne takke især Vils, som igen har lagt mange frivillige timer for os alle sammen.
Jeg vil ligeledes gerne takke alle de frivillige som underviser på vores sejlerskole. Jeg vil også takke hele bestyrelsen for et godt samarbejde. Vi har haft mange livlige debatter og alle vil det bedste for klubben.

Henrik fremlagde Susannes, medieansvarlig, beretningspunkt.

Ja desværre må jeg melde afbud er så heldig at være på efteruddannelse oven i købet i Grækenland.

Tak til Henrik, der vil læse det her op og som jeg på mange af punkterne arbejder tæt sammen med.

NYHEDSBREV

Jeg har skrevet og udgivet 7 ordinære nyhedsbreve og 2 ekstraordinære det sidste år. De læses i gennemsnit 1½ gang. Bollider og andre ideer velkomne.

LANDPLADSGRUND

Som de fleste husker, så fik vi forhindret, at vores gamle landpladsgrund blev brugt til spidsbelastningsanlæg, et lille svanemølleværk. Men hvor det så skal ligge er usikkert. Heldigvis, så ser det ud til, at det nu er besluttet, at det skal ligge på Svanemølleværkets grund og By og Havn overtager værket pr. 1/1 2022 med henblik på at indrette tekniks museum, relevante aktiviteter og kontorer samt privatboliger. Men det betyder, at vi så for alvor kan ånde lettet op.

LEJEKONTRAKT

Jeg har været i kontakt med Københavns kommune sammen med KAS (og Henrik Toft fra os). Vi ønsker at lejekontrakten bliver frigjort fra den kommercielle del af økonomiforvaltningen, hvor vi lejer på markedsvilkår og komme under kultur og fritidsforvaltningen, hvor vi får stillet grund gratis til rådighed og med længere opsigelse end 6 måneder. Der er uhyre positive forhandlinger med kommunen om det. Derfor vil der også være bedre mulighed at gå i gang med det længe ventede beddingsprojekt sammen med KAS.

VISIONSPLAN for Svanemøllehavnen.

I Kommuneplanen blev ikke alene vores grund udlagt som rekrativt område, men politikerne så også behovet for en helhedsplan for området. By og Havn har faciliteret arbejdet sammen med et arkitektfirma og repræsentanter for klubberne i Svanemøllehavnen. Vi har arbejdet på højtryk mens coronaen raser og inden jul er visionsplanen klar og færdigbehandlet. Den sendes ud til alle medlemmer. Henrik kan svare spørgsmål, han er nemlig også kommet med i styregruppen, som jeg er rigtig glad for.

Mad og Foredrag.

Der blev jo lukket ned for det sidste mad og fordregarrrangement i marts 2020. Men vi kommer tilbage, jeg har planlagt at starte op til januar, sidste torsdag, med en spændende sommersejllads.

Jubilæumsbog.

Næste år har vi 125 års jubilæum, jeg er sammen med Gorm Boa, der er initiativtager og i spidsen for et bogprojekt. Vi er i gang med sammen med en professionel fotograf at lave en anderledes jubilæumsbog. Vi glæder os.

Altså alt i alt et år, der peger ud af coronaen og fremefter.

Stig fremlagde beretning for pladsen.

Her er lige en opdatering for 2020. Bedingsvognen gik i stykker midt i søsætningen. Det blev ordnet. Vognen blev sendt til smeden. Den fik ny ramme, aksel og lejer blev sandblæst.

2021. Optagning af både under halvtage må ikke foregå på den gamle måde. Der er indkøbt nye stativer til hver båd. Svanemøllehavnen financierer dem over 10 år. Hver bådejer skal betale ca. 1.000.- kr pr. år.

Der manlger stadig navn på bukke og stativer og på maste og på bomme.

Pladsudvalget.

Morten fremlagde Kapsejladsudvalgets beretning

Sæsonen 2020 blev, i kapsejlads sammenhæng, en sørgelig historie.

Efter regeringens nedlukning i marts, kom Dansk Sejlunion med deres fortolkning af regeringens udspil.

På grund af forsamlingsforbuddet var udmeldingen, at afvikling af kapsejladdser ikke kunne lade sig gøre.

Konsekvensen blev, at kapsejladser omkring Svanemøllen blev suspenderet til efter sommerferien.

Alle forberedelser og planer var ellers klar til en sæson med 16 sejladser, men desværre!

En del sejlere havde allerede indbetalt for deltagelse i 2020.

Med den gradvise oplukning efter sommerferien startede vi onsdagssejladserne, men efter 4 sejladser lukkede Sejlunionen igen for muligheden. Resten af årets sejladser blev derfor aflyst.

Heldigvis er kredsens økonomi så stabil, at det var muligt for at refundere allerede indbetalt deltagergebyr.

Deltagere der havde betalt for deltagelse i efterårssæsonen 50%

Deltagere der havde betalt for deltagelse hele sæsonen 75%

Birgit fremlagde sejlerskolens beretning

Dette års beretning er ret usædvanlig, året 2020 var som bekendt præget af Corona og tilhørende restriktioner.

Vi nåede at få afsluttet vores navigationskursus lige da Danmark lukkede ned. 

Vi fik alle skolebådene klare til søsætning med hjælp fra enkelte elever der tilbød deres hjælp, bådsmænd samt hjælp fra Wils -en stor tak for det.

Restriktionerne fortsatte så der var ikke sejlads i sommeren 2020, Sejlunionen anbefalede 2 m afstand og det kan man ikke i vores både, meget ærgerligt da alle hold var fuldt bookede. Vi besluttede at der ikke skulle sejles medmindre alle deltagerne og lærerne var trygge ved at deltage. Der var lidt kapsejladstræning og et enkelt hold der fik sejlet lidt, de øvrige hold sejlede ikke, så vi har ikke nye førere fra 2020. 

Alle elever fik derfor deres skolepenge retur og førsteret til pladserne i 2021, det har betydet at vi nu har en meget lang venteliste.

Vi startede vinterkurserne op i oktober 2020, men i december måtte alt lukkes igen.

Kurset i sejlkundskab blev genoptaget 26/5 og afsluttedes inden sommerferien 2021, mens navigation blev genoptaget 6. september og afsluttes med prøve 8. og 13. november, så det nye kursus starter først 22. november 2021

Niels-Jørgen fremlagde Klubhusudvalgets beretning

Det blev oplyst at klubhuset havde fungeret tilfredsstillende i generalforsamlingsperioden. Der havde ikke været de store udfordringer.

Beretningsdiskussion

Herefter blev den samlede beretning sat til diskussion. Der var en række forslag og opfordringer til bestyrelsen. Diskussionen kan sammenfattes som følgende:

– Nyhedsbrev skal beskrive hvad der sker i klubben/restauranten i den udstrækning vi kan sige noget

– Vælge 1 fra bestyrelsen til festudvalgsformand

– Facaden mod beddingsvogn skal renoveres, det gælder både maling af træværk og udskiftning af presenninger i udestuen

– Indkalde til medlemsmøde for at diskutere hvad medlemmerne ønsker af tiltag i klubben

Ad. 3.​Forelæggelse af regnskab for det forløbne år, 2020, til godkendelse,samt budget for det kommende år, 2021. Regnskab kan læses her: 
http://oesf.dk/wp-content/uploads/2021/03/Regnskab-2020.pdf

Klaus Serup gennemgik regnskabet for 2020. Herefter kunne der stilles spørgsmål til regnskab og budget.

Der blev rejst kritik af, at tallene for det urealiserede og realiserede beløb ikke fremgik af regnskabet. Dorthe beklagede dette og ville sørge for, at detmanglende, vil blive lagt på hjemmesiden.

Der blev rejst spørgsmål til stigningen af tilskudet til KØS. Det blev oplyst, at KØS var blevet tilbudt hjælp til udarbejdelse af realistiske budgetter, så lignende ”overraskelser” undgåes.

Regnskab og Budget var herefter til afstemning og blev vedtaget med stemmerne: 3 imod, 3 hverken for eller imod og 31 for.

Ad. 4.​Bestyrelsen foreslog, at kontingentsatserne stiger med 25.- årligt pr. 

​Kontingenttype fra 2022.

​Forslaget medførte en del debat. Forslaget blev fastholdt af bestyrelsen med

​baggrund i de almindelige prisstigninger. 

​Forslaget blev vedtaget med stemmerne: 3 imod, 3 hverken for eller imod og

​31 for.

Ad. 5.​Ingen indkomne forslag.

Ad. 6.   Valg af bestyrelsesmedlemmer, følgende er på valg: 
    Formand Carsten Mikkelsen (genopstiller)
    Morten Mejer Müller (genopstiller)
    Susanne Christiansen (genopstiller)

​     Dorthe Nonbo (genopstiller ikke)

​Joe Fnug stillede op til bestyrelsen

​Da der ikke var modkandidater, blev alle 4 valgt med applaus.

Ad. 7.​Valg af suppleant til bestyrelsen 
Pernille Drost (genopstiller)1. suppleant.

​Pernille Drost blev valgt med applaus

Der var ingen kandidater til 1. suppleantposten. Dette valg blev herefter udsat til kommende generalforsamling.

Ad. 8.​Valg af intern revisor – Ole Rosted blev genvalgt med applaus

Ad. 9.​Eventuelt.

-Det blev foreslået, at bestyrelsen tog initiativ til hovedrengøring af trapperummet til kontor og mødelokaler på 1. sal. Forslaget vil blive behandlet i bestyrelsen.

-Opfordring til ekstra planlægning af optagning i forhold til indførelse af nye bådstativer. Stig lovede at der ville blive taget højde for problemstillingen.

Formanden takkede for god ro og orden. Takkede for Dorthe og Gittes indsats i bestyrelsen samt til dirigenten.

​Bestyrelsen samledes efterfølgende til konstituerende bestyrelsesmøde.

37 medlemmer deltog i generalforsamlingen.

Referent Lars/20210930