Nyhed

Referat af generalforsamling 2020

5. december 2020.

Referat af Generalforsamling i Øresunds Sejlklub Frem, mandag d. 30. november 2020 klokken 19:00.

Dagsorden:

1) Valg af dirigent

2) Bestyrelsens beretning

3) Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år. Regnskab kan læses her:
http://oesf.dk/wp-content/uploads/2020/12/Regnskab-2019.pdf

4) Fastsættelse af kontingent

5) Behandling af eventuelt indkomne forslag

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer, følgende er på valg:
Birgit Ryaa (genopstiller)
Lars Walter(genopstiller)
Stig Nonbo (genopstiller)
Niels-Jørgen Larsen (genopstiller)
Leif Beyer (ønsker ikke genvalg)

7) Valg af suppleant til bestyrelsen
Gitte Primdahl (genopstiller)

8) Valg af en intern revisor
Ole Rosted
9) Eventuelt.

Carsten bød velkommen til forsamlingen.

Lone Severinsen blev valgt som dirigent og overtog ledelsen af generalforsamlingen.

Ad. 1. Lone gennemgik formalia.
Lars Walter blev foreslået og valgt som referent.

Susanne er blevet forhindret i at møde op på grund af en 100-års fødselsdag. Gitte vil oplæse Susannes beretning.
Joe Fnug og Ole Rosted blev valgt som stemmetællere.

Punkt 2, bestyrelsens beretning, gennemføres med alle bestyrelsens indlæg forud for samlet debat.

Der er ingen indkomne forslag. Havnefogeden, Anders Ostenfeldt, vil gennem gå tunnelprojektet og erstatningshavn under punkt 5.

Dagsorden blev vedtaget.

Ad. 2 Bestyrelsens beretning

Carsten fremlagde Formandens beretning
Vi starter normalt med at mindes dem der er gået væk siden sidste generalforsamling, men da både jeg og vores kasserer Dorthe er nye på vores poster, har det ikke været muligt at lave en liste, der får alle med. Så derfor vedtog bestyrelsen at vi springer dette punkt over ingen nævnt ingen glemt.

Dette er min første generalforsamling som formand, en post jeg har haft i nu i næsten 2 år. Inden jeg blev formand, var jeg “nydende” medlem i 22 år og direkte opfordret følte jeg ikke at kunne sige nej til at vælges da jeg jo har tiden (troede jeg) som pensionist og jeg havde jo også været formand (tillidsmand) for 60 serviceteknikere i Miele i over 30 år. Det var et stort arbejde at være det, men dette nuværende, som formand her er dog mere krævende end jeg forestillede mig. Der har været et hav af møder og min indbakke har over 600 mails udelukkende om klubben.

På denne generalforsamling skal vi også have valgt et nyt bestyrelsesmedlem i stedet for Leif, der nu har været snart 30 år i bestyrelsen. Skal vi ikke sammen rejse os og takke Leif for dette store arbejde han har lavet.

Et bestyrelsesmedlem fortalte mig, kort efter at jeg var valgt, at jeg nok skulle være formanden, der nedlagde Frem.

Det var jo fordi vores plads nu var udset til at være grunden til et Spidsbelastningsværk da det nuværende inde i Svanemølleværket skulle nedlægges, da værket skulle bruges til andre ting og så kunne der ikke være et gasfyr derinde samtidigt selvom det kun skulle køre nogle få gange om året.

I et år kæmpede vi i bestyrelsen for at dette ikke kom til at ske. Denne kamp blev ledet af Sussanne, som jeg gerne vil takke endnu en gang for dette arbejde. Hun er desværre forhindret af at være her i dag da der kom en 100 års fødselsdag i vejen.

Jeg har også haft en længere debat med kapsejladsgruppen i Svanemøllebugten om at vi skulle levere officials til sejladserne sidste år. Jeg viste ikke hvem i klubben der deltog i disse sejladser, for jeg mener at det er blandt dem der skal findes frivillige som dommere mm. Inden vi fik rigtig styr på dette kom Coronaen, men jeg håber at disse sejlerne selv finder løsningen på dette fremover.

Jeg har også holdt en del møder med vores fælles ungdomsafdeling KØS, som nu er kommet godt i gang igen.

Vi er jo 3 sejlklubber i havnen og vi 3 formænd har også snakket meget sammen, for at have samme holdning til vores havn, som jo bliver belastet af Tunnelbyggeriet. Vi har haft et rigtigt godt samarbejde og har fået ryddet op i en del misforståelser klubberne imellem. Den måde og hvilke både der skal midlertidigt flyttes ud i Færgehavn Nord er der blevet enighed om. Det foregår bl.a. uden hensyn til den anciennitet man har.

Der har i perioden været afholdt de traditionelle arrangementer som Standerhejsning, Pinsetur, Sommerfest med Oldboys/girls optimist race,
Standernedhaling og Skolefest, havnetur, stiftelsesfest hvor vi fejrede vores jubilarer og dansede til Ditto musik.

Toilet og bad på 1 sal fungerer også nu og det er blevet meget flot.

Inden jeg giver ordet til de andre udvalg i bestyrelsen, vil jeg gerne takke især Vils, som igen har lagt mange frivillige timer for os alle sammen.
Jeg vil ligeledes gerne takke alle de frivillige som underviser på vores sejlerskole. Jeg vil også takke hele bestyrelsen for et godt samarbejde. Vi har haft mange livlige debatter og alle vil det bedste for klubben.

Vores jubilarer som vi normalt fejrer på vores stiftelsesfest, må vente med fejringen til næste år desværre.

Birgit fremlagde sejlerskolens beretning
Som sædvanlig vil jeg gerne starte med at takke alle vores frivillige på sejlerskolen, uden jeres store indsats var det ikke muligt at køre sejlerskolen.
I år vil jeg dog særligt takke Mogens Henriksen, der i mere end 50 år har undervist på skolen, du har haft rigtigt mange elever igennem din undervisning, og har dermed bidraget til en stor flok nye sejlere, og det kan vi jo alle som bådejere have brug for når vi engang går i land og skal sælge vores både.

I vinteren 2019-20 har vi som sædvanligt haft vinterundervisning både i sejlkundskab og i navigation, sejlkundskab i skolestuen under lidt pressede forhold mens navigation foregår på verandaen om mandagen når restauranten er lukket.

Alle hold til sommersejlads 2019 var helt fyldt, med stor tilslutning til kapsejladsskolen som er vores tilbud til de der har afsluttet de 2 år på sejlerskolen. Det er dejligt, og det betyder at der bliver mange aktive elever på skolen, desværre kniber det stadig med førere til f.eks. fælles sommertogt, som Sundet og KAS gerne vil have os med på. Det er dog stadig muligt for elever at komme med som gaster på sommertur hvis der er pladser til overs hos Sundet og KAS.

Til førerprøven i september 2019 havde vi 16 elever til prøve, de 14 bestod til førerprøven og de sidste 2 til duelighedsprøven. Forskellen er at vi kræver lidt mere til førerprøven end det der kræves til duelighedsprøven, til gengæld kan man så leje/låne klubben skolebåde når de ikke bruges til undervisning.

Niels-Jørgen fremlagde Klubhusudvalgets beretning
Perioden fra marts 1999 til marts 2020 forløb uden de store problemer for klubhuset.
Imidlertid viste det sig at fedtudskilleren til køkkenet skulle renses ret ofte og ret ofte var der også problemer med afløbet fra toiletterne i stueetagen.
Vi fik det undersøgt i foråret 2020 efter bådene var sat i vandet, hvor problemet samtidig var stigende.
Foto af kloakrøret til brønden ved skolehalvtaget viste, at der ikke var fald på røret. Afløbet fra fedtudskilleren blev ændret til en selvstændig ny brønd.
Med de store nedlukninger hen over året inden sæsonen rigtig startede, har vi ikke kunne bedømme virkningen af dette arbejde, men må vente til 2021 forhåbentlig.

Morten fremlagde Kapsejladsudvalgets beretning
Som Carsten nævnte, har der været en del problemer med vores deltagelse i kapsejladsafviklingen. Det skyldes, at jeg, der de senere år har løftet Frem’s ansvar omkring vores onsdagssejladser, i 2019 var syg på grund af fejlmedicinering. Der er ikke nogen i klubben der kunne udfylde tomrummet. Umiddelbart var der forståelse for problemet i kredsens kapsejladsudvalg.
En anden ting der ikke fungerede optimalt, var følgebådene til de 2 onsdagsbaner. Det skyldes, at de fyre, der i flere år har sejlet mærkebåd har måttet stoppe. Børn bliver store og store børn flytter hjemmefra for at få sig en uddannelse. Den ene kan man finde i Svendborg på søfartsuddannelsen eller på et Mærsk containerskib et eller andet sted i verden. Den anden har valgt en militær karriere. Det har været vanskeligt at finde nogen der kunne løfte den opgave. Vi er ved at finde en mere stabil løsning på problemet.

Susanne fremlagde Kommunikationsudvalgets beretning.
1) Kort resume af arbejdet omkring landspladsgrunden, svanemølleværket og spidsbelastningsanlæg
2) igangværende arbejde med en visonsplan for Svanemøllehavnen
3) Mad og Foredrag
4) Nyhedsbreve og anden kommunikation.

Landpladsgrunden.

By og Havn begyndte at indkalde sejlklubberne, roklubberne og andre til møde om havnens fremtid i foråret 2019, på 3. møde blev det nævnt på vej ud af døren, at Hofor planlagde, at ville placere et spidsbelastningsanlæg på vores grund, når Svanemølleværket skulle tømmes for måske at blive til Teknisk Museum.
Fra det tidspunkt i april gik der et omfattende arbejde i gang for at forhindre, at vores grund i Kommunalplanen blev udlagt til forsyningsformål. På vegne af Frem stod Susanne i spidsen for en gruppe bestående af folk fra vores bestyrelse, de andre sejlklubber, roklubber, Havnen, Bestyrelsen bevilligede penge til at ansætte en, da det hurtigt gik op for Susanne, at hun ikke kunne klare hele arbejdet alene. Heldig vis sagde Susannes tidligere kollega, medlem af DSRs bestyrelse Niels Bak Henriksen ja. De sparrede, henvendte sig til presse, politikere, der besøgte os flere gange og til andre foreninger som Dansk Sejlunion, Østerbro Lokaludvalg. Hele vejen rundt var der opbakning til, at HOFOR måtte finde et andet sted at placere sit spidsbelastningsanlæg. Endelig i december stod det klart, at Kommuneplan 19 fastholdt vores grund til rekreative formål.
Allerede fra de første møder med By og Havn, foreslog Susanne og andre, at der skulle laves en plan for hele havnen med Svanemølleværket, vi foreslog på det tidspunkt en arkitektkonkurrence. Det ønske blev også fremført overfor Østerbro Lokaludvalg, ligesom vi fik det i pressen. Derfor var det en stor glæde, at der også af kommunalplanen fremgår, at der skal laves en plan for Svanemøllehavnen, hvor et kommende teknisk museum skal være fyrtårn.

2) Visionsplan

Efter vedtagelse af kommunalplanen har By og havn sat sig i spidsen for dette arbejde. Der er nedsat en styregruppe med en fra hver sejlklub, Svanemøllen A/S, en fra roklubberne og en fra vinterbaderne. Susanne repræsenterer Frem. De har holdt 3 møder. Samtidig har By og Havn hyret firmaet Spektrum, til at klarlægge problemer og muligheder i Havnen. De har holdt interview -runder med samtlige klubber i Havnen og rundt om den… På baggrund af det kom der et udkast til ideer, visioner, der er blevet præsenteret på en workshop, der udover styregruppen bestå af 2 fra hver klub. For Frems vedkommende Niels Jørgen og Leif Beyer, det er blevet til en egentlig plan, som endnu en gang skal behandles i workshoppen.
Planen har været omtalt i Nyhedsbrevet og der er både en række udfordringer og muligheder. Susanne ser det som det mest afgørende at få forlænget vores lejekontrakt, at få arbejdet med vores fælles bedding med KAS i gang. Men også muligheden for at åbne Havnen mere op, at lave en mulighed for at gå langs vandet igennem hele havnen, men så det mindst muligt generer roklubberne og endelig en tanke om at lave en stor ungdomsklub, hvos der er mulighed for sejlsport, roning og andre vandbaserede sportsgrene.
Det kræver et samarbejde mellem klubberne og her kommer dilemmaerne
Hvor meget skal Havnen åbnes, når klubberne skal bevare deres ånd og særkende?
Hvordan skal samarbejdet foregå i Havnen? Herunder Svanemøllen A/S rolle. Et ligeværdigt samarbejde er svært i Svanemøllehavnen A/s s regi, da det er et driftselskab, som kum ejes af sejlklubberne.
Nogle snakker om at lave en stor klub i havnen, andre om at lave et ny samarbejdsorgan for alle klubber i Havnen, der skal diskutere i alles interesser.
Når der kommer mere om de nævnte ting, er det planen, at vi skal indkalde til et møde for alle interesserede her i klubben. Følg også med i Nyhedsbrevene. Selvom Leif går ud af bestyrelsen, håber Susanne, at du vil følge arbejdet her… især hvad angår beddingsprojekt.

3) Mad og Foredrag

De 5 Mad og Foredrag arrangementer i 2019 blev alle afholdt … og der var mellem 30 og over 60 tilhørere til hvert arrangement. Det var den 7. og begyndelsen af 8.sæson. I 2020 blev der afholdt to meget velbesøgte arrangementer i januar og februar, mens martsarrangementet – naturligvis blev aflyst.
Også i efteråret har det været nødvendigt at aflyse. Dels skyldes det forsamlingsforbud, men også plads afstandskrav, hvis vi skal spise og endelig har det været svært at få foredragsholdere til at love, de kommer og på den anden side garantere dem, at det bliver til noget. Susanne satser kraftigt på at kunne holde det i februar og marts under en eller anden form.

4) Nyhedsbrev

I 2019 kom der i alt 12 Nyhedsbreve eller Koøjet, hvoraf 4 var ekstraordinære, mens der her i 2020 vil komme 13 nyhedsbreve, hvoraf 6 er ekstraordinære). Ud af statistikken kan vi se, at de næsten alle åbnes, men naturligvis svært at sige, hvor meget der læses. Men hvis der skulle være nogle forslag til forbedringer, så send dem også gerne til kooejet@oesf.dk.
Flere har sendt billeder, tak for det.
Hjemmesiden, som Morten Terf Andersen er bestyrer af er også kommet ind i en god gænge. Det er meningen, at du skal kunne finde alle oplysninger på hjemmesiden www.oesf.dk.

Stig fremlagde Pladsudvalgets beretning.
Søsætningen gik efter planen
Inden søsætningen blev der lavet service på pladsens grej så alt var i orden.
Ophalingen gik også efter planen.
Der mangler stadig tydeligt navn på nogle både på pladsen ligesom navn eller medlemsnummer på bukke og stativer samt på maste og bomme i masteskuret.

Leif fremlagde Havneudvalgets beretning
Leif oplyste, at Anders oplæg under punkt 5 ville dække Havneudvalgets beretning.

Der var herefter en kort debat om beretningen. Denne blev herefter taget til efterretning.

Ad. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år, 2019, til godkendelse, samt budget for det kommende år, 2020. Regnskabet kan læses her:
http://oesf.dk/wp-content/uploads/2020/12/Regnskab-2019.pdf

Klaus Serup gennemgik regnskabet for 2019. Herefter kunne der stilles spørgsmål til regnskab og budget.
Der blev rejst kritik af uoverensstemmelse mellem det printede regnskab og versionen på Frems hjemmeside. Dorthe beklagede dybt og ville sørge for, at det straks blev rettet op.

Regnskab og Budget var herefter til afstemning og blev vedtaget.

Ad. 4. Bestyrelsen foreslog, at kontingentsatserne fastholdes uændret for
2021.
Forslaget blev vedtaget.

Ad. 5. Havnefogeden, Anders Ostenfeldt, gennemgik tunnelprojektet og erstatningshavnen. Der var løbende debat og spørgsmål til punktet.

Ad. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, følgende er på valg:
Birgit Ryaa (genopstiller)
Lars Walter(genopstiller)
Stig Nonbo (genopstiller)
Niels-Jørgen Larsen (genopstiller)
Leif Beyer (ønsker ikke genvalg)

Dirigenten besluttede, at udvalgsposterne Skolechef og Havneudvalg sættes til afstemning først. Birgit Ryaa blev valgt som Skolechef uden modkandidat. Til havneudvalget var der 2 kandidater. Henrik Toft (bestyrelsen indstilling) og Kristian Køye. Dirigenten besluttede, at der skulle være skriftligt valg. Henrik Toft blev valgt med flest stemmer. Lars Walter, Stig Nonbo og Niels-Jørgen Larsen blev valgt uden modkandidater.


Ad. 7. Valg af suppleant til bestyrelsen
Gitte Primdahl (genopstiller)
Kristian Køye havde meddelt, at han stillede op, men valgte at trække sig.
Gitte blev herefter genvalgt til bestyrelsen.

Ad. 8. Valg af intern revisor – Ole Rosted blev genvalgt.

Ad. 9. Eventuelt.
Formanden takkede for god ro og orden.
Bestyrelsen samledes efterfølgende til konstituerende bestyrelsesmøde.

22 medlemmer deltog i generalforsamlingen.

Referent Lars Walter/20201204