Nyhed

Referat af bådejermødet 2019

Referat af bådejermøde Mandag d. 18. november 2019 klokken 19.00

Til stede: Havnefoged Anders Brix Ostenfeldt og 38 medlemmer af sejlklubben.

Stig bød velkommen og gav ordet til havnefogeden Anders.

Anders takkede for, at han var inviteret til mødet og kvitterede med udtrykket FREMragende sejlere.

Anders fortalte lidt om sig selv og sin baggrund for arbejdet som havnefoged. Han er 44 år og er vokset op i Danmark, USA og Korea med maritim tilknytning de forskellige steder. Er uddannet i Mærsk-Møller som skibsfører og efterfølgende som reserveofficer i Søværnet, hvor han har sejlet på Grønland. Er selv aktiv sejler med folkebåd i Svanemøllehavnen.

Siden sidst på havnen:

Der er observeret ”sten” ved plads 469. Stenene er muligvis et gammelt kloakrør.

Hækken på et større fartøj er ramt af en skolebåd (ikke Frem) og der manes til forsigtighed ved ud og indsejling.

Der er optaget 549 både for nuværende.

Den ny havneassistent Allan er ophørt. Dette har medført ekstra travlhed for det øvrige personale og en smule gener for havnens brugere.

Der har været en sunket jolle på plads 28. Denne er bjærget og senere solgt.

Lågen monteres på Midtermolen d. 29/11-2019. For at få adgang skal man henvende sig på kontoret og få adgangskortet om.

Kulpladsen er klar til udsætning d.18/4 2020.

Kontakt detaljer:

E-mail kontoret info@smhavn.dk +45 3920 2221

E-mail Anders abo@smhavn.dk

Der var herefter spørgsmål til Anders og debat om havnen.

Anders blev spurgt om hans visioner med havnen. Han svarede at for ham var det meget vigtigt at indgå et godt samarbejde og fremme informationsniveauet.

Kan optagningstidspunktet til kulpladsen eventuelt blive senere? Det vil man gerne se på, men kræver en fælles henvendelse.

Kan der etableres en kørevej på bådepladsen om vinteren? Stig svarede at det ikke kunne lade sig gøre på grund af containeren placering ved porten.

Der blev spurgt til nordhavnstunnellen. Der er intet nyt, men der forventes en politisk stillingtagen 2022-23, hvorefter byggeriet eventuelt kan sættes i gang. Der arbejdes allerede nu med en erstatningshavn i Nordhavnen.

Der er intet nyt om Frems landplads. Der arbejdes dog med en alternativ placering af et erstatningsværk ved grunden overfor roklubberne. Havnen informerer på Facebook, Svanemøllehavnen. Der opfordres til at følge med her. Poul fra havnens bestyrelse uddybede og orienterede om øvrige tiltag i havnen. Han oplyste at bestyrelsen gik efter helhedsløsninger. By & Havn har inviteret ”aktivister” omkring landpladsen til lokalplansmøde omkring Kalkbræderiløbet.

Der blev stillet spørgsmål om svartid ved e-mail henvendelse til kontorfet. Anders oplyste, at en svartid på 2 dage var rimeligt. Han beklagede, at det ikke var overholdt i den seneste tid på grund af personalemangel og ferieafholdelse.

Der blev stillet spørgsmål om tildeling af pladser. Dette sker i januar & februar. Ventetiden for små både er 1 – 3 år og 3 – 5 år for større både.

Der var en diskussion om fordelingen af pladserne i havnen. Der fordeles med 1/3 af pladserne til hver klub. Der ønskes en venteliste for at kunne tjekke, at alt går rigtigt til.

Der blev ønsket en decideret Nyhedsbrev fra Havnen. Det blev aftalt at havnen fremsender nyhedsbrev til Frems bestyrelse, som udsender dette via Koøjet.

Flere cykelstativer i havnen.

Der blev udtrykt ros og klapsalver til havnefogeden.

Valg af bådejer repræsentant i Havnens bestyrelse. Poul genopstiller og der var ingen andre kandidater. Poul blev valgt.

Mødet blev afsluttet i god ro og orden klokken 19:50

For referatet

Lars Walter