Nyhed

Referat fra generalforsamling 2018

Referat af Generalforsamling i Øresunds Sejlklub Frem Generalforsamling 19. marts 2018.03.19

Dagsorden ifølge vedtægter:
Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år

Fastsættelse af kontingent
Behandling af eventuelt indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer iflg. pkt. 13
Bestyrelsesmedlem Birgit Ryaa Hansen modtager genvalg
Bestyrelsesmedlem Lars Walter modtager genvalg
Bestyrelsesmedlem Stig Nonbo Sørensen modtager genvalg
Bestyrelsesmedlem Niels-Jørgen Larsen modtager genvalg
Bestyrelsesmedlem Leif Beyer modtager genvalg
Valg af suppleanter til bestyrelsen– vedtægternes pkt. 13
Valg af en intern revisor – vedtægternes pkt. 16 Ole Rosted
Eventuelt.

Laila bød velkommen til forsamlingen.
Lone Severingsen blev valgt som dirigent

Lone gennemgik formalia.
Helle og Connie blev valgt som stemmetællere.

Der blev rejst en diskussion om, hvorvidt generalforsamlingen samt regnskab var lovligt indvarslet. Det blev oplyst, at der ved opslag på opslagstavlen i Skipperstuen, d. 12/3 2018 var ophængt Indkaldelse og Regnskab.

Dagsorden blev vedtaget.

Ad. 2 Bestyrelsens beretning

Laila fremlagde beretning fra Kapsejladsudvalget.

Laila fremlagde Formandens beretning
Kære Alle
Velkommen til Øresunds Sejlklub Frem`s generalforsamling 2018.
Inden vi starter vil jeg bede jer alle rejse jer så vi i fælleskab kan mindes det medlem vi har måttet sige farvel til siden sidste generalforsamling. Der er heldigvis kun en vi skal mindes og det er.
Willy Kjøller har været medlem siden ………………
Willy og Else har vi set meget i klubben. De havde forretningen Kjøller som lå på Strandboulevarden og senere flyttede de til Rovsinggade på Nørrebro. Vi er mange der har handlet i deres butik som solgte køle –frys varme køkkener mm til både og biler. Jeg så dem tit i restauranten hvor de spiste deres aftensmad efter en lang dag i butikken.
Willy og Else havde båden ELWI som stadig er på pladsen. Sidst jeg så Willy og Else var Stiftelsesfesten hvor Else havde jubilæum.
ÆRE VÆRE HANS MINDE

Efter sidste generalforsamling konstituerede vi bestyrelsen har set sådan ud det sidste år.
Formand Laila Marie Hansen
Næstformand og Skolechef Birgit Ryaa Hansen
Regnskabsansvarlig og projekt klubhus Torben Schipper
Sekretær Lars Walter
Pladsudvalg Stig Nonbo Sørensen
Klubhus Niels-Jørgen Larsen
Kapsejladsudvalg Morten Mejer Müller
Havnerepræsentant Leif Beyer.
Bestyrelsesmedlem Susanne Christiansen som står for Mad og Foredrag. Og Nyhedsbrev
Festudvalget har ingen af bestyrelsen lyst til at være ansvarlig for, så det er mest Niels-Jørgen og Laila der forsøger at få det til at fungerer så vi får afholdt vores faste arrangementer,
Suppleant Jesper Sørensen
På bådejermødet valgte bådejerne at indstille Poul Koldsø som den anden af vores repræsentanter i Havnebestyrelsen.
Og som de foregående år er alle valgte altid velkommen til at deltage i bestyrelsesmøderne.
Hvert udvalg i bestyrelsen fremlægger selv en beretning om året gang og vi vil gerne have alle fremlægger inden spørgsmål fra generalforsamlingen.
Dog vil jeg kort fortælle om de arrangementer vi har afholdt siden sidste generalforsamling.

Efter generalforsamlingen har afholdt standerhejsning d. sidste lørdag i april, hvor vi ønskede hinanden en god sejlsæson.
Vi har afholdt medlemsmøder for nye medlemmer som vi afholder 2 gange om året, hvor man kan få en lille introduktion om klubben bådeplads sejlerskolen mm.
Så tog vi på fælles pinsetur til Sletten med telt – grill – rundbold, fest og musik om aftenen i klubhuset.
Vi har afholdt standernedhaling/Skolefest hvor vi uddeler certifikater til skolens elever der har bestået sejlads og teori. Havnetur om søndagen i år sejlede vi til SF Mellemfortet. Vi var meget uheldige både med vejret og med at komme igennem slusen. Det blev til en bustur til Tutten. Så vi havde en travl første weekend i oktober.
Stiftelsesfest hvor vi fejrede vores jubilarer og havde en dejlig fest med god mad, musik (rock og Rull) og der var mange på dansegulvet.
Banko en gammel tradition i starten af december med mange fremmødte og gode gevinster.
Den første søndag i det nye år havde vi nytårskur.

I vil senere høre hvor langt vi er nået med hensyn til bedding – projekt klubhus fra de øvrige udvalg.

Jeg har som formand deltaget i GF i Havnebestyrelsen GF i Svanemøllekredsen hvor Morten Meyer Müller er formand. Der bliver i år afholdt

Til slut vil jeg takke alle de frivillige der stadig laver et kæmpe arbejde for os alle med at reparerer og vedligeholde vores fælles aktiver i klubben. Især tak til Willy og Henning som sørger for at her er rart at være.
Og sidst men ikke mindst tak til alle i bestyrelsen, vores interne revisor og vores repræsentant i havnebestyrelsen.

Valg af dirigent forslag Lone Severinsen.
Stemmeudvalg
Standerhejsning 2018 d. 28. april kl 14:00 Buffet for medlemmer 98,- kr. Husk at bestille Bord.
Tak til dirigenten.
Leve for sejlklubben
Kom godt hjem

Leif fremlagde beretning om aktiviteter i havneudvalget. ØSF og KAS Projekt til behandling i By & Havn, men der er ikke kommet respons endnu. Projekter går ud på at nedlægge bedingerne og etablere en egentlig kaj, hvor båden kan optages fra. Spuleplads med sandfilter. Kran reparation af spunsvæg.
Projektet er bundet op på renovering af verandastuen.
Beddingerne nedlægges og der etableres en jollerampe. Klubhusbyggeri/projekt er sat i bero. Der kigges på Københavns Sejlerskole som indgåelse i projektet. Forslag om et kursus i (Mad & Foredrag) i Mand om bord. Snakker videre.
Spørgsmål om, hvorfor der er så få både på land? Beror på mange afbud.
Klage fra medlem om dårlig behandling i forbindelse med ansøgning om bådplads/pladsudvalget. Sagen må diskuteres mellem medlem og pladsudvalgsformand.

Birgit fremlagde beretning fra Sejlerskolen. Nye regler omkring prøvetagning. Sejlunionen har nu overtaget det overordnede ansvar fra søfartstyrelsen. Samarbejde med de andre sejlklubber/kredsen omkring den nye uddannelse. Det har været en øvelse at for kabalen til at gå op.
Der bliver efterfølgende afholdt evaluerings.
Klargøring af skolebådene er i fuld gang. Blade sejler udgives ikke fremover på papir.

Susanne fremlagde beretning omkring
Hjemmesiden er tilpasset smarttelefoner og tablets
BERETNING KOMMUNIKATION GENERALFORSAMLING 2018:
NYHEDSBREVE:
Der er udgivet 10 nyhedsbreve i det sidste år (8 ordinære og 2 ekstraordinære). Der er i øjeblikket 642 modtagere af Nyhedsbrevene, men de åbnes (læses af flere) omkring 1000 gange åbnes /læses hvert nyhedsbrev.
Det sendes med Post Nord til 10 medlemmer, der har ønsket det, da de ikke har email.
Nyhedsbrevet vil fortsætte uændret, men naturligvis er gode forslag velkomne.
Husk, hvis du ikke er tilmeldt nyhedsbrevet at gå ind på vores hjemmeside og tilmeld dig.
Det er mig, der er redaktør af Nyhedsbrevet.
HJEMMESIDE:
Morten Terf Andersen er webredaktør, Jens Staunstrup har trukket sig, men er dog stadig i bagrunden og svarer på spørgsmål. Tak for det.
I det sidste halve år er der sket en opstramning af opdatering af Hjemmesiden, så det er vores vurdering, at den fungerer tilfredsstillende. Fristen for at få tekst på hjemmesiden er en uge. Der har dog været problemer med at læse alle undersider på tablet og mobiltelefon. Det er der nu taget initiativ til at få udbedret.
FACEBOOK:
Facebooksiden Øresundsejlklubben Frem er ikke en del af klubbens officielle kommunikation. Den er tænkt for at medlemmer kan kommunikere med hinanden, oplysninger om arrangementer og billeder fra medlemmer. I øjeblikket er der 235 medlemmer af gruppen, der administreres af Morten Terf Andersen. Men hvis du har henvendelser til bestyrelsen, skal du skrive direkte til bestyrelsen, det er ikke nok at skrive på facebook.

Mad & Foredrag

BERETNING MAD OG FOREDRAG GENERALFORSAMLING 19/3 – 2018
I torsdags sluttede 5.sæson af Mad og Foredrag.
I alle årene har John vist en stor vilje til samarbejde fra restaurationens side. Vi startede faktisk for 5 år siden, fordi vi(festudvalget) ville lave nogle klubaktiviteter om mandagen, hvor restaurationen er lukket. Det synes John var ærgerligt. Derfor kom ideen om Mad og Foredrag på en fast ugedag (sidste torsdag i måneden).
Formålet har hele tiden været, at tiltrække medlemmer også nogle af de, der ellers ikke kommer i klubben. Foredragene skal gerne være så spændende og almene så folk vælger dette i stedet for f.eks. en biografaften og samtidig synes, det er hyggeligt, at mødes over lidt mad gennem vinteren.
Også denne sæson har efter min opfattelse været succesrig. Deltagerantallet har svinget mellem 35 og 70. Der har også været vist interesse for arrangementerne fra vores naboklubber.
Som I kan se er der afsat penge på budgettet til foredragene, men jeg tror aldrig, vi har brugt det budgetterede op. Mange stiller gerne op frivilligt for lidt mad og en god flaske og tak for det.
Vi har samtidig lavet en deltagergaranti på 25 overfor John i januar måned, hvor restaurationen er lukket og kun åbner for os. Men den garanti blev ikke aktuel denne januar, hvor John for første gang i Mad og Foredrags historie fik totalt udsolgt af al mad.
Jeg vil opfordre til, hvis I har ønsker/ideer til foredragsholdere næste sæson, at I skriver til mig. Mine egne ideer kan jo godt tørre ud.

BESØG AF BORGMESTRE:
Som nævnt på sidste generalforsamling fandt en gruppe af frivillige, der havde meldt sig via nyhedsbrevet, at når politikerne skulle diskutere Nordhavnstunnel, udsejling, erstatningshavn og cykelbro, var det vigtigt, de så, hvad det drejede sig om, nemlig vores hyggelige havn. Derfor tog vi fra Frem initiativ til at indkalde havnens øvrige klubber til sammen med os, at indbyde politikerne til en rundvisning eller retter rundsejlning. Det blev dels til at godt samarbejde især med KAS og Studenternes Roklub, og de andre klubber kom med til sidst, dels betød henvendelsen, at politikerne i BR fik travlt med at lave en -i øvrigt enstemmig hensigtserklæring -, hvor delt udsejling og erstatningshavn i Nordhavnsbassinet blev vedtaget. Vi fik stor pressedækning og på selve dagen kom en tilkendegivelse om, at cykelbroen var opgivet. Som en af kommunens embedsmænd sagde til mig på mødet/rundvisningen: I har vel nok fået det, som I vil have det.
Der var en række medlemmer fra klubberne, der på selve dagen ydede en indsats med at sejle, ro osv. så der en dum mandag var liv i havnen og restuarationen åbnede også. Tak for det.

Niels-Jørgen fremlagde beretning fra Klubhusudvalget.

Stig fremlagde beretning fra Pladsudvalget.

Diskussion blandt deltagerne. Mad og Foredrag, kan der eventuelt veksles med andre dage end torsdag? Kan ikke umiddelbart lade sig gøre, da den første torsdag i måneden var slået fast.
Ros til Havneudvalget for projekt. Spørgsmål om havneprojektet er budgetlagt. Leif sagde at projektet var til høring i By & Havn. Diskussion om verandastuen. Kommentar fra forsamlingen: Verandastuen er så gammel, at den burde nedlægges.

Ad. 3. Forelæggelse af Regnskab for 2017 til godkendelse, samt budget 2018.
Der blev diskuteret om regnskabets gyldighed i forhold til frister, underskrifter m.v…….
Det blev vedtaget af forsamlingen, at behandlingen af regnskabet skulle fortsætte.
Torben fremlagde regnskabet for 2017.
Tilgang af nye medlemmer.
Årets resultat 4.489,15
Noterne blev gennemgået af kasseren.
Spørgsmål til regnskabet.
Likvide beholdning steget, hvorfor?
Finansielle indtægter, kursregulering m.v.
Torben svarede på ovenstående spørgsmål. Tal taget til efterretning fra revisionsfirma/bogholder.
Forslag om, at bogholderen deltager i GF fremover.
Forslag om samarbejde omkring regnskabssystemer med de andre sejlklubber.
Regnskabet blev godkendt.
Flemming kunne hverken stemme for eller imod, da der mangler, for ham at se, tilfredsstillende detaljer i regnskabet (likvide beholdninger).

Budget for 2018
Budgettet blev fremlagt af kasseren til orientering.

Ad. 4. Fastsættelse af kontingent. Forhøjelse af kontingent fra 1.450.- til 1.475.- stigningen er på 1,7%, som svarer nogenlunde til de almindelige prisstigninger. Øvrige kontingentsatser forbliver uændret. Forslaget blev vedtaget.

Ad. 5. Ingen indkomne forslag til behandling.

Ad. 6. Alle modtog valg, genvalg.
Birgit Ryaa blev valgt til næstformand og skolechef.
Leif Beyer blev valgt som bestyrelsens repræsentant i havnens bestyrelse

Ad. 7. Valg af suppleanter, for 1 år og 2 år.
Pernille Drost blev valgt som suppleant for 1. år og
Gitte Primdahl blev valgt for 2år.

Ad. 8. Valg af intern revisor – Ole Rosted blev genvalgt valgt.

Ad. 9. Eventuelt.
Tak til bestyrelsens arbejde.
Laila takkede af og mindede os om Standerhejsning d. 28. april 2018.

52 personer deltog i generalforsamlingen.