Referat 2014

Referat fra generalforsamling - Øresunds Sejlklub Frem. Mandag den 7. april 2014.

Formanden Laila Hansen bød velkommen til generalforsamling 2014.
I forbindelse med, at klubbens sejlerskole er blevet certificering af Dansk Sejlunion, skulle Christina Nielsen have været her i dag for at overrække godkendelsen, – men desværre har hun haft uorden i kalenderen og har glemt os.
Laila undskyldte på bestyrelsens vegne de misforståelser der havde været i forbindelsen med indkaldelsen til GF14 – desværre var der sket en procedurefejl således at der måtte en ændring af datoen for generalforsamlingen
Inden valg af dirigent bad formanden forsamlingen rejse sig og mindes de medlemmer der i årets løb var afgået ved døden.
Medlemmer der vil være savnet i såvel klubben som hos pårørende.

Siden sidste Generalforsamling har vi også i år sagt farvel til nogle af vores sejler venner.

Peter Hansen også kaldet Peter Spar, han har været et medlem som har udført frivilligt arbejde for klubben i sine yngre år. Peter og Beth deltog i de fleste af klubbens arrangementer hvert år så vi fik altid lejlighed til at hilse på dem, selv om deres båd SPAR ES lå i Sundby. Han havde været medlem siden 1944 og skulle i år have fejret sit 70 års jubilæum.

Carl Poul Vester bedre kendt som Gutter. Han var klubbens ældste medlem, og nåede at være medlem i 78 år, Vi havde stor fornøjelse at fejre ham til hans 75 års jubilæum.

Lasse Lønholm var medlem af bestyrelsen som klubhus forstander, og en af de mange frivillige som har lagt mange timer i klubben til stor gavn for os alle hans både hed PELLE. Lasse var medlem siden 1975.

Ingolf Jensen var medlem siden 1971. Han var lærer på sejlerskolen i mange år.

Jan Vang Rasmussen medlem siden 1998

Bent Trolle Nielsen medlem siden 1972

Børge Mortensen kaldet DSB Morten, En vi hilste på i Skipperstuen hvor han ofte nød en cigar og en kaffetår. Hans båd hed VAGABOND

Frank Ebbe også mangeårigt medlem af klubben, har været pladsmand og har været bestyrelsens repræsentant i Svanemøllehavnen.

Vagn Mortensen Han var medlem af bestyrelsen i en del år, og deltog i de fleste af klubbens arrangementer. De sidste år var han medlem ag Gråsælerne, og nåede at være medlem i 38 år.

ÆRET VÆRE DERES MINDE.

Dagsorden for generalforsamling 2014.

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning – ved udvalgene
3. Forelæggelse af regnskab for 2013 til godkendelse, samt budget for 2014
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer iflg. pkt. 13
7. Valg af suppleant til bestyrelsen iflg. pkt. 13
8. Valg af en intern revisor
9. Eventuelt.

Ad 1 – valg af dirigent.
Mogens Klausen blev valgt, – efter konstatering af generalforsamlingens lovlighed, dog med den krølle at ifølge vedtægterne skal generalforsamlingen være af holdt inden den 1. april – vi er nu syv dage over tiden – og bad derfor generalforsamlingen affinde sig med tingenes tilstand og godkende lovligheden – vedtaget.
Nedsættelse stemmeudvalget.
Der var mødt 105 stemmeberettiget medlemmer.

Ad 2 – bestyrelses beretning – ved udvalgene.

Formandens beretning – ved Laila Hansen
Efter GF konstituerede bestyrelsen sig. Birgit Ryaa Hansen vores skolechef blev næstformand. Lillian Hottenroth blev sekretær og Gitte Sinus blev festudvalgs formand.
Vores supl. Kirsten Hansen var en stor hjælp med at få arrangeret et møde med kommunen, og vores supl. Susanne har lagt et stort arbejde med at få et medieudvalg på banen.

Kassererens opgaver skulle forhandles på plads med den ansatte regnskabsfører, Flemming Vornøe som vi har haft et godt samarbejde med.

Vi fik ansat Willy Kjærsgaard Pedersen som rengøringsmand, og har udført et utaknemmeligt arbejde vi alle har sat stor pris på.

Da vi ikke har nogen der kunne være redaktør på Ko-Øjet, måtte vi tage alternativer i brug og vi har nu et Ny-hedsbrev og vores hjemmeside, som bestyres af nogle gode kræfter i medieudvalget.

Vi har fået mange henvendelser om at vi mangler nogle klublokaler til medlemmerne, hvor vi kan mødes til fælles aktiviteter, afholde foredrag, møder, spise vores madpakker, have undervisning mm. På GF 2013 aftalte vi at bestyrelsen skulle kigge på det fremlagte forslag om bygning af en 1. sal på det eksisterende klubhus. Der blev undersøgt og regnet på dette, og besluttede at vi skulle kigge på flere forslag vi eventuelt kunne arbejde videre med.

Bestyrelsen har kigget på løsningsmuligheder og vil fremlægge dem senere.

Vi valgte på sidste GF at nedsætte et Vedtægts udvalg og vi efterlyste medlemmer som havde lyst til at arbejdet med dette. Connie Jensen, Morten Mejer Müller, Birgit Ryaa Hansen og Jan Pepke har arbejdet med dette hen over vinteren, så det kunne fremlægges på GF 2014

Birgit og sejlerskolen har arbejdet med at få skolen certificeret, og som den første klub i Svanemøllen er ØSF blevet certificeret.

Bådejernes repræsentant i Svanemølle havnen Søren Nonboe Sørensen havde valgt at stoppe og vi vil gerne sige tak til ham for de mange timer han har lagt for bådejerne i dette arbejde.
Kaare Kjerulf var valgt af GF til posten som havnerepræsentant, men ønskede ikke at sidde i ØSF´s bestyrelse mere men ville meget gerne fortsætte som bådejernes repræsentant i havnebestyrelsen, Kaare blev valgt til posten på bådejermødet i november.

Som formand deltager jeg i formandsmøder med de 2 øvrige aktionærer formænd fra Kjøbenhavns Amatør Sejlklub og Sejlklubben Sundet. Vi afholder møder ca. 3 gange årligt. Og i Havnens GF i november.

Vi har denne vinter haft mulighed for at møde vores klubkammerater og deltage i MAD & FOREDRAG til pris 89,- kr. for mad og en øl eller vand. Der har været et godt fremmøde til disse aftener og vi har haft mange gode foredrag. Vi evaluerer og finder også på noget til vinteren 2014/15.
Af vores faste arrangementer startede vi året med Standerhejsningen hvor vi i fællesskab satte vores stander og ønskede hinanden en god sejl sæson, hvilket vi må sige at det blev. Vi tog på Pinsetur til Sletten med 3 hyggelige dage for hele familien. Vi havde telt på havnen og fælles grill om aftenen, der var rundbold og fest i klubhuset om aftenen.

Vi afholdte vores sommerfest med Oldboys og Girls optimist sejlads. Grill under halvtagene og mulighed for en lille sving om.
Standernedhaling, motorpålidelighedsløb standernedhalings og skolefest om aftenen, hvor vi uddelte duelighedsbeviser til de elever der havde bestået. Dagen efter var vi på havne tur hvor vi sejlede gennem slusen og ud til Sejlforening Syd hvor vi spiste frokost. Vi sejlede hjem gennem Christianshavns kanal nogle besøgte Eiffel Bar og kom hjem til klubben hvor vi fik varm suppe.
Vi fejrede vores Jubilarer til klubbens 116 års Stiftelsesfest, i med Jazz orkester.
Jule banko en meget hyggelig tradition for hele familien. SE Gittes beretning fra fest og aktivitetsudvalget.

Til sidst vil jeg gerne takke bestyrelsesrepræsentanterne og supl. For de mange timer de har lag t i klubben og en særlig tak til Lillian og Gitte som desværre ikke genopstiller til bestyrelsen.

Også en stor tak de mange frivillige lærer på vores sejlerskole til vand og til lands.

Og til sidst en stor tak de medlemmer og æresmedlemmer der altid møder op for at arbejde for klubbens ånd.

Simon: Jeg vil anbefale, at klubhuset får et energitjek – få fat i en energikonsulent, med den rigtige indsats er der mange penge at tjene.
Gorm: Tak til Morten Müller- der har udvist ægte Frem ånd, – da han med kort varsel sprang til DFÆL `s kapsejlads da den sejlklub der havde lovet arrangementet sprang fra.
Frank: hvorfor købe endnu en Spækhugger – køb dog en J80 eller J70.

Laila: Købet af en Spækhugger – er et ønske fra sejlerskolen – for at opnå en bedre sparring og et større kapsejladsfelt.

Skoleudvalget – Birgit Ryaa Hansen ved Niels-Jørgen Larsen:
Skolen sæsonen 2013-14

Jeg beklager jeg ikke har mulighed for at deltage i årets generalforsamling.

Jeg vil starte med at sige en stor tak til alle vores frivillige sommer- og vinterlærere, skoleudvalg samt bådsmænd som er tilknyttet sejlerskolen, uden jeres store indsats var det ikke muligt at køre sejlerskolen.

I slutningen af 2013 blev vi endelig klar til at sende ansøgning om certificering ind til Dansk Sejlunion, og det gik meget hurtigt med godkendelsen, tak til skoleudvalget for deres arbejde med dette. Hele skolen skal så nu i fællesskab sørge for, at vi fortsat lever op til vores certificering.

Det er besluttet at vi nu vil udskifte vores IF-er med en spækhugger.
Det giver mening at have 2 ens skolebåde, og med lidt omlægning af holdene, vil vi i de kommende år kunne have 2 kapsejladshold ad gangen, så vi kan sejle med endnu flere elever der ønsker at lære kapsejlads, mens vi på andre dage vil bruge begge spækhuggere til 1. års elever, så vi stadig får plads til vores begynder elever.
Der er allerede gang i at se på en spækhugger, når den er fundet og kommet til klubben, vil vi sætte Frem 2 til salg.

I sæsonen 2013 var der ikke fyldt helt op på vores hold i sejlsæsonen, så vi havde hold med knapt så mange elever som tidligere, men det gør egentligt ikke så meget, for det betyder at eleverne får lov til at stå lidt mere ved roret end når holdene er fyldt helt op.

Vi havde også vores efterhånden traditionsrige tur til Flakfortet.
Vi mødes en fredag hvor vi sammen med de private både der vil deltage, sejler til Flakfortet. Ved at sejle i private både, får eleverne på denne måde prøvet andre både end skolebådene, det har desuden den fordel at der er motor på, så vi også kan komme hjem igen i ordentlig tid hvis vinden er forsvundet når vi er klar til at sejle retur.
Stor tak til de der har lagt båd til, vi håber I vil stille op igen i denne sæson, hvor vi har planlagt denne tur til fredag 13. juni hvor vi mødes ved skolebådene kl 17 – hvis der er andre der gerne vil med er I meget velkomne, kontakt venligst sejlerskolen.

Det er et krav at eleverne deltager i mindst 1 natsejlads i løbet af de 2 skoleår.
Der er mulighed for natsejlads ved at deltage i fælles skoletur , i 24-timers og i den natsejlads for elever der arrangeres af Sejlklubben København.

I den forgangne sæson var der igen pæn tilslutning til i Svanemøllekredsens fælles skoletur – tak til alle der var med som førere, og derved gjorde det muligt for os, at få eleverne ud på andet end den ugentlige sejlaften. Denne fælles skoletur er samtidig en af de muligheder der er for at deltage i natsejlads.

Desværre kniber det med at få førere til at sejle de to 24-timers sejladser, så der var heller ikke i 2013 nogen af vores skolebåde med, men Tue Christensen har været venlig at tage nogle af skolens elever med.
Sidst på sæsonen arrangerer Sejlklubben København natsejlads for alle skolebådene i Svanemøllekredsen, og her har vi tidligere haft elever med, men ikke i 2013.

I vintersæsonen har vi som de tidligere igen haft sejlkundskabskurset, der kører på torsdags aftener, og et hold med navigation der har kørt om mandagen.

Der er igen i år mulighed for at deltage i sommertur med sejlerskolerne 5. juli – 2. august, det er KAS der er tovholder. Der er ikke nogen af vores både de deltager, men det er muligt at komme med som gast på en af KAS’s både, det er også muligt for private både at sejle med.

Klubhuset – ved Niels-Jørgen Larsen
Gennemført: Lys i restauranten omfattende nye lamper og nye loftplader
Kommende aftalt arbejde: Lys på verandaen omfattende spots og sorte el-skinner
Udsat arbejde: Udskiftning af varmeveksler og varmvandsbeholder.

Pladsudvalget – ved Stig Nonbo Sørensen
Udsætningen 2013 forløb uden de store problemer og var med de sædvanlige flytninger m.m. Vi kommer lidt senere i vandet her til foråret – der har været et par bådejere som har ønsket at komme tidligere i vandet – det må vi se på til næste år.
Vi er nede på kun ganske få både som henstår på kirkegården.
Stormen Bodil ramte også ØSF, vores beddingselmotor kom til at stå under vand – derfor er den og wiren inden bådudsætningen blevet udskiftet.
Den røde port ind til pladsen/flisegangen kunne heller ikke mere – port partiet er derfor totalt udskiftet.

Kapsejladsudvalget – Morten Müller
Den store nyhed i 2013 var, at vi har styrket vores muligheder indenfor kapsejladsområdet ved at anskaffe en dommerbåd til klubberne i Svanemøllekredsen. Vi hentede den i Skælskør i foråret, og den har siden været på banen til onsdags sejladserne og nogle stævner. Det er også meningen at båden skal kunne bruges af sejlerskolerne til undervisning.
Det drejer sig om en grøn Fisherman 27 med en rigtigt velfungerende 5 cylindere Nanie motor.
Der skal selvfølgelig laves lidt ombygninger, men det kommer.
Mht til Frem’s pligter på kapsejladsbanen har vi løst det der var forventet af os.

Fest – og aktivitetsudvalget– ved Gitte Sinius-Clausen og Susanne Christiansen
I det forløbne år er de traditionelle fester, som sejlklubben Frem har holdt i mange år, blevet afholdt
efter sædvanlig praksis.
Desværre har tilslutningen til især de børnerettede aktiviteter, fastelavnsfesten og julefesten været svindende. Så en debat om deres fremtid vil nok være på sin plads.

Af festlige arrangementer har vi haft:
Nytårskuren, hvor klubben ønsker hinanden godt nytår med en lille en til ganen.

Torskegildet, som er ”selvkørende” og ikke for sarte sjæle, men ganske underholdende.

Fastelavnsfesten med tøndeslagning for medlemmer i alle aldre og styrker, boller og sodavand/ saft til børnene. Og selvfølgelig godter i børnenes tønder og gaver til til de nyslåede konger og dronninger.

Standerhejsning, som markerer den nye sæsonstart, med sang og lidt til halsen.

Pinseturen, som er en fælles sejloplevelse med fester, konkurrencer og masser af socialt samvær. Turen er igen i år henlagt til Sletten havn, som har de bedste muligheder for de mange forskellige behov, som medlemmerne har.

Sommerfesten, som afholdes under klubbådenes halvtag med Johns grillmad og en svingom.

Standernedhaling, som afholdes samme dag som skole/standernedhalingsfesten.
Umiddelbart efter standernedhalingen afholdes det traditionelle Motorbåds-pålideligheds-løb i havnen.

Skole/standernedhalingsfesten, hvor der uddeles førerbeviser og duelighedsbeviser til de beståede elever.

Havneturen, søndagen efter ovenstående festdag, som er for både, hvor masten er taget af. Turen går gennem Københavns kanaler og eneste sluse til Sydhavnens sejlklub og tilbage, med stop på listige steder.

Stiftelsesfesten, som er klubbens fødselsdagsfest. Her hædrer vi årets jubilarer med en lille tale og en fin standernål.

Julebanko er en af klubbens meget gamle traditioner. En hyggelig måde at nyde socialt samvær på, samt oprindelig en sjov måde at støtte klubbens arbejde på. Den er som børne-arrangementerne ikke mere et tilløbsstykke og har som dem nok også brug for en debat.

Juletræsfesten var tidligere meget velbesøgt. Den afholdes ugen efter bankospillet. Den er ganske traditionel og hyggelig med julemand og julekone, julesange og juledans om juletræet, og ikke mindst julegodter og juleboller.

Ad 3 – Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år.
Jan Pepke – selv om jeg på GF13 meddelte, at klubben var i seriøse forhandlinger med
Svanemøllehavnen A/S om regnskabsassistance og at klubben selv ville fører medlemskartoteket – så er det gået helt anderledes, da det er lykkes for bestyrelsen af få lavet en ansættelsesaftale med Flemming Vornøe, om at indtræde som regnskabsfører i klubben – en ordning vi er yderst tilfredse med, da Flemming pga. sit mangeårige virke som kasserer har en stort indsigt i klubbens økonomiske forhold..

Flemming Vornøe gennemgik regnskabets hovedpunkter, – klubben kom ud af 2013 med et
Overskud på ca. 9.700 kroner.
Budgettet for 2014 indeholder et underskud på ca.5.700 kr. Dette grundet i større administrations udgifter.
Desuden er der store vedligeholdelses udgifter i udsigt – både på pladsen og klubhuset.
Udgifter der nødvendiggør et indhug i klubbens hensættelser.

Leif Boa: Hvorfor hensætter klubben til bådepladsen og ikke byggefonden.
Vornøe: Klubben har andre aktuelle udgifter – fx pladsen, – beddingen og spunsen.

Regnskab og budget blev godkendt.

Ad 4 – Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen ønsker at medlemskontingentet står i nogen lunde forhold til de prisstigninger der er aktuelle i landet. Derfor indstiller bestyrelsen til en lille kontingentstigning for 2015, – således at klubben ikke tæger af de hensatte midler.
Bestyrelsen har besluttet at rykkergebyret hæves fra 100 til 200 kroner pr. 1. august 2014. Dette fordi, faldet af rykkere de sidste par år ikke har ændret sig mærkbart.

Fastsættelse af kontingent for året 2015

Aktiv A ændres fra 1.295 kr. til 1.300 kr.
Aktiv B ændres fra 645 kr. til 650 kr.
Passiv 500 kr. (uændret)
Ægtefælle/samlever 400 kr. (uændret)
Ungdom 300 kr. (uændret)

Kontingent forslaget blev vedtaget
Ad 5 – Behandling af eventuelt indkomne forslag.
Der var indkommet 3 forslag til generalforsamlingen:

Forslag A.
Forslagsstiller: Bestyrelsen – Analyse af muligheder for etablering af nye klubfaciliteter.

Formanden –Laila.
Gennemgik materialet udarbejdet af bestyrelsen og Haukohls Tegnestue, projekt/rapport var udsendt med indkaldelsen.
Det der er vigtigt ved denne plan, – er at vi får plads til vores sejlerskoleundervisning, servicefunktioner samt at vi får lokaler som kan aflaste skipperstuen – lokaler medlemmerne i grupper eller som enkelt personer – selv kan disponere og råde over. At vi så har mulighed for at kunne forlænge vores nuværende lejekontrakt med en opsigelse
på 6 måneder til en opsigelse på 30 år – det er hvad kommuner har sat i udsigt, hvis vi bygger noget der forskønner området.

Oplægget afstedkom blandt andet følgende kommentarer:

Georg: Skal udgiften til nyt tag på salen ikke lægges til i prisen, hvis man vælger at undlade en 1. sals løsning.
Laila: Nyt tag, – er berammet til en ekstra udgift på ca. 150.000 kroner
Simon: Kommer en facilitetsudvidelse ikke i kamolage med spunsen – eller den manglende/faldefærdige spuns.
X: Hvis man bygger på den anviste plads er det vigtigt, at man ikke forhindre en eventuel løsning med krankørsel ud langs nuværende bedding.
XX: I forbindelsen med etablering af havnetunnel vil havnen blive spærret af – lukke havnen – vi får så et klubhus uden havn.
Kaare: Der er kommet tilsagn om at der vil være gennemsejling i byggeperioden (varieret)
Laila: Dele af havnen vil være lukket i et år – dog vil Øst molen og inderhavnen ikke være generet. Nævneværdigt. På mødet med embedsmand fra kommunen ser det i øjeblikket ud til at hele gennemsejlingen vil være lukket ca. 9 mdr. i bunden af havnen vil der være lukket indtil vejen er forbundet med tunnelen.
Der er også udmeldt at der er genhusningspligt i byggeperioden.
Koldsø: Der skal etableres bedre faciliteter og miljø til medlemmerne. Vi bør bygge en husbåd med alle de ønskede faciliteter – a la Svendborg havn løsningen – skolebåds parkering uden på husbåden.
Sofie: Byggeriet af de nye faciliteter er mere detaljeret beskrevet end 1. sals projektet. Der mangler et overslag og vurdering af hvad vi har brug/behov for.
Mogens: Lad os vente med at investere- når situationen er som den er.
Kjøller: Kontor-container for nuværende – og lad os vente til tiden er gunstigere – vi har/får et bedre overblik.
Gorm: vi har store pladsproblemer i forbindelse med sejlerskolen – men det må være muligt at lave aftaler med restauratøren om anvendelse af verandaen.
Connie: Det virker som om kvadratmeterindholdet i de nye klubfaciliteter er for småt.
F. Bi: Området mangler hyggelige grill arrangementer _ der burde kikkes på hele området med nye øjne – således at det blev et godt kreativt område. At bygge ny på noget gammelt/eksisterende er ikke heldigt.
Simon: Klubben mangler medlemsfaciliteter – også til private gøremål.
Georg: Kan den nye tilbygning ikke blive større.
Haukohls: Gennemgik byggefeltet – hvor må der bygges- der er begrænsninger – lokalplaner lægger helt faste retningslinjer for byggeaktiviteterne.
Morten M: Vi har nogle fine værksteder – der mangler ikke noget og brug verandaen til sejlerskolens undervisning. Jeg har udarbejdet en tegning til forlængelse af masteskuret mod nord.
Niels: Spunsen kan ikke holde til et nyt byggeri.
Søren: Hvad giver vi køb på, – hvad lover vi kommunen, – projektet fylder meget.
L Boa: Find ud af, hvad vores behov er. Bestyrelsen må arbejde videre og komme i dialog med Vidar.
J Løvgren: Hvis en eventuel flytning erstatter det vi har investeret – så er det med at få så mange faciliteter på banen som muligt. Vi mangler gode værksteds faciliteter.
Haukohls: Der er ingen problemer med byggeriet og spunsen – huset kommer til at stå på sikker grund.

Dagsorden punktet afstedkom en diskussion om hvordan afstemningstemaet skulle udformes:
Temaet blev til sidst – som følger:
Stem 0- hvis etablering af nye klubfaciliteter skal i bero:
Stem 1- hvis etablering af nye klubfaciliteter skal være en 1. sals løsning over restauranten.
Stem 2- hvis etablering af nye klubfaciliteter skal bygges i forlængelse af masteskuret
0=51 stemmer – 1= 8 stemmer – 2= 42 stemmer.

Laila trak derfor bestyrelsens forslag om etablering af nye klubfaciliteter, – og at bestyrelsen ikke længere er bundet af beslutningen fra Generalforsamlingen 2013 – hvor det blev besluttet at der skulle arbejdes med en tilbundsgående undersøgelse/analyse af de to forslag – dette er hermed gjort og et flertal ønsker, at en udvidelse af klubbens faciliteter sættes i bero..

Forslag B. ved Morten Müller. – Forslagsstiller: Bestyrelsen – tilføjelser og justering af vedtægterne.
1. Klubbens navn og hjemsted – Klubbens hjemmeside er www.oesf.dk.
2 Klubbens formål – At sikrer faciliteter til vedligehold af medlemmernes både.
3. Medlemskab af organisationer – Klubben er kapitalejer i A/S Svanemøllehavnen og opstiller to kandidater til havnens bestyrelse.
4. Stander og emblemer – Æresmedlemmer tildeles et særligt emblem
5. Optagelse af medlemmer – Medlemmer af KØS Sejlsport der overføres til klubben inden de fylder 26 år, godskrives anciennitet svarende til dokumenteret medlemsperiode af KØS Sejlsport.
Optagelse sker skriftligt på klubbens optagelsesblanket, og vedkommendes navn og adresse offentliggøres i det nærmest følgende nummer af klubbens medlemspublikation.

6. Kontingent – Offentliggøres i den nærmest følgende medlemspublikation samt klubben hjemmeside.
Medlemmer under uddannelse kan opnå reduceret kontingent efter indsendt ansøgning til bestyrelsen. Ansøgeren skal dokumentere deltagelsen i uddannelsen ved fremlæggelse af studiekort, uddannelsesaftale eller tilsvarende. Kontingentreduktionen bevilges for 1 år ad gangen.

7. Medlemsgrupper – Alle medlemsgrupper optjener medlems anciennitet.

8. Udmeldelse og Eksklusion
Bestyrelsen kan indstille et medlem til eksklusion, når særlige forhold giver anledning dertil. For eksempel ved væsentlige eller gentagne overtrædelser af klubbens vedtægter eller ved at undlade at efterkomme bestyrelsens eller pladsudvalgets skriftlige påbud. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen.

9. Ordinær generalforsamling
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned, indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne eller og med opslag på klubbens hjemmeside.

12. Ekstraordinær generalforsamling
Når mindst 40 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen.

13. Bestyrelse valg
Bestyrelsen består af
Formand, havnerepræsentant og skolechef der vælges direkte af generalforsamlingen: samt yderligere 6 medlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig snarest, dog senest inden 14 dage efter generalforsamlingen, på et bestyrelsesmøde, med næstformand, medieansvarlig og udvalgsformænd jvf. efterfølgende:
Kasserer
Kapsejladschef
Pladsudvalgsformand
Festudvalgsformand
Sekretær
Klubhusformand

der repræsenterer de faste udvalg og alle vælges for 2 år ad gangen af den ordinære generalforsamling, således at halvdelen af bestyrelsen afgår hvert år. I perioden kan bestyrelsen vedtage, at bestyrelsesmedlemmer kan rokere indbyrdes.
Valg til de navngivne poster foretages enkeltvis. De øvrige evt. 6 medlemmer vælges samlet ved en forholdsmæssig afstemning.
Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen hver for 2 år ad gangen, hvert år afgår en suppleant.
Kun stemmeberettigede medlemmer er valgbare til bestyrelsen. Fuldmagt til opstilling kan gives.
Genvalg kan finde sted.

19. Klubbens opløsning
1. Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 1/2 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.
2. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.
3. På generalforsamlingen skal samtidig besluttes hvilke almennyttige sejlsportsrelaterede formål klubbens formue, herunder eventuel fast ejendom og løsøre, skal tilgå. Til denne beslutning kræves alene simpelt flertal.
Forslag C.
Forslagsstiller: Gorm Boa.

§9 andet afsnit ændres til:
Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle klubbens anliggende.
I sin fremlæggelse understregede Gorm, – at når konsekvenserne i fx forbindelse med en eksklusion på grund af at klubmedlemsskab og havneplads hænger sammen – ingen klub – ingen havneplads – derfor skal der være store og alvorlige hændelser til for at eksklusion kan komme på tale – den sikring opnås kun hvis der i vedtægternes § 9 står at generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle klubbens anliggende.

M Müller:
§9 – Gorms forslag er i sin udformning i konflikt med såvel DIF’s og DS’s vedtægtsskabelon samt andre paragraffer i vores eksisterende vedtægter,
så bestyrelsen kunne ikke anbefale vedtagelse af det fremsatte forslag.
Generalforsamlingen gennemgik vedtægternes enkelte § ér.
M Müller: I bestyrelsens forslag står der tydeligt at generalforsamlingen er klubbens højeste
myndighed.
Merete: Hvis man ikke kan inddrage en havneplads – hvad skal vi så med en eksklusionsparagraf.
Johnny: De gamle vedtægter er OK – de har bevist at de er retfærdige og fungere.
Connie: De nye vedtægter er tidssvarende og der er taget højde for alt på en rimelig og forsvarlig måde – vi har i arbejdet med forslaget skelet til hvordan andre klubvedtægter er formuleret – desuden har sejlunionen og en advokat været ind over.
Guldbrandsen: Der skal være tale om mord – før der er tale om at ekskludere.
Leif Boa: Det er meget bemyndigelse til bestyrelsen – et stort ansvar for bestyrelsen – og hvad er hensigten med at give bestyrelsen så meget ansvar/magt.

Under gennemgangen af de enkelte paragraffer blev der udarbejdet og vedtaget nogle sproglige og redaktionelle ændringer.

Dirigenten satte § 9 til afstemning:
For bestyrelsens forslag stemte 43
For Gorms forslag stemte 36.

Vedtægternes § 13 – bestyrelsens valg.
M Müller: Da bestyrelsen har besluttet at benytte sig af regnskabsassistance – som konsekvens af at det har vist sig at være vanskeligt at finde medlemmer der vil og kan påtage sig det store regnskabsmæssige arbejde – regnskabsassistancen betyder at kassererens rolle derfor er mindre regnskabsmæssig krævende. Derfor er forslaget, at kasserene udpeges af bestyrelsen ved dennes konstituering.
Leif Boa: Det er vigtigt at kasseren har regnskabsmæssige kvalifikationer.

Forslaget blev sat til afstemning:
50 stemte for bestyrelsens forslag.
De samlede vedtægter blev sat til afstemning:
62 stemmer for bestyrelsens vedtægts forslag – med de ændringer/justeringer
Generalforsamlingen havde besluttet.
4 stemmer mod.

Ad 6 – Valg af bestyrelsesmedlemmer iflg. pkt. 13.

5 bestyrelsesmedlemmer var på valg – de 4 modtog genvalg.
2 bestyrelsesmedlemmer ønsker at udtræde et år for tidligt

Bestyrelsesmedlem (Skolechef)
Bestyrelsesmedlem(Svanemøllehavnen)
Birgit Ryaa Hansen
Leif Beyer
Valgt-2 år
Valgt-2 år

Bestyrelsesmedlem (kasserer)

Jan Pepke

Valgt-2 år
Bestyrelsesmedlem
Stig Nonbo
Valgt-2 år
Bestyrelsesmedlem
Niels-Jørgen Larsen
Valgt-2 år
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Claus Jørgensen
Jette R. Jensen
Valgt-1år
Valgt-1år
Ad 7 – valg af suppleant til bestyrelsen iflg. pkt. 13.
Torben Schipper Valgt

Ad 8 – valg af en intern revisor -vedtægterne pkt. 16
Ole Rosted
Valgt

Ad 9 – eventuelt.

Ole Rosted – klubbens interne revisor løftede sløret for mystikken og konspirationerne vedrørende de små dannebrogsflag der sad på bådestativerne – De var opsat som tjek system, da den interne revisor havde tjekket antallet af optaget både på pladsen.

Gorm Boa forslog bestyrelsen at arbejde for, – at standernedhalingen lægges i den weekend hvor man går fra sommertid til vintertid for på denne måde at forlænge sejlsæsonen.

Formanden Laila Hansen siger tak for god ro og orden på generalforsamlingen og tak til de mange der er mødt op.

Dirigent Mogens Klausen
Referent Jan Pepke