Sejlerskolens forventninger til eleverne

26. november 2013 - Skoleudvalget

For at være elev på sejlerskolen, skal man være aktivt (A) medlem af Øresunds Sejlklubben Frem og være over 18 år.

Det forventes, at eleverne møder op til sejlerskolens lektioner. Det er et krav man deltager i minimum 12 lektioner (sejlaftener) pr sæson for at kunne få godskrevet deltagelse i sæsonen. Det er muligt at sejle med på andre hold, hvis man mangler lektioner, dette aftaler eleven selv med en anden lærer.

For at kunne gå til Frems førerprøve skal man have gennemført kurset i sejlkundskab, og for at få Frem’s førerbevis skal man desuden have deltaget i mindst 1 natsejlads i løbet af de 2 sejlsæsoner.

Navigation er en selvstændig delprøve, der skal bestås inden Søfartsstyrelsens duelighedsbevis og Frems førerbevis kan udleveres.

Ved tilmelding til sejlerskolen ønskes sejldag, og i den udstrækning der er plads, imødeses ønsket.

Inden sæsonstart opslås holdlister. Der afholdes introduktionsmøde for alle elever og lærere umiddelbart inden sejlsæsonen starter.På dette møde aftaler de enkelte hold mødetid og praktiske ting i forbindelse med sejladserne.

Afbud til undervisning skal meldes i rimelig tid til læreren. Det aftales individuelt mellem elever og lærer, hvordan der kommunikeres bedst sammen (e-mail, SMS, telefon).

Deltagelse i undervisningen sker på eget ansvar, både til søs og på land. 
Erstatningskrav vil ikke kunne gøres gældende overfor skolens lærere, sejlerskoleleder eller ledelsen af sejlklubben. Det anbefales, at elever selv sørger for dækning i eget forsikringsselskab. Eleverne skal ombord altid bære fodtøj med skridsikre såler. Redningsvest er obligatorisk under sejladserne. Redningsvest kan lånes af klubben, men det anbefales, at eleverne bærer deres eget udstyr.

Alle elever skal deltage ved klargøring af skolebådene med mindst 2 dage, tilmelding til klargøringsdage sker samtidig med tilmelding til sejlsæsonen. Det er muligt om efteråret at deltage i afrigning af skolebådene.Undervisningen i klargøring og afrigning foregår under vejledning fra instruktører.

Alle elever skal betale en kursusafgift, fastsat af skoleudvalget i samarbejde med bestyrelsen. Beløbet skal være indbetalt inden undervisningen påbegyndes. Udmeldelse fra sejlerskolen i løbet af sæsonen medfører normalt ikke tilbagebetaling kursusafgift hverken helt eller delvist.

Muligheder for elever der har bestået duelighedsprøven / Frem’s førerprøve

For elever der har bestået førerprøven tilbydes fortsættersejlads i glasfiberbåd for at lære spilerhåndtering, eller i gaffelrigger for at lære topsejls sejlads.

Der er mulighed for deltagelse i kapsejlads undervisning som tilbydes på 3 niveauer. Kapsejladsundervisningen sker i samarbejde mellem alle klubberne i Svanemøllekredsen.

Sejlerskolen forsøger at få så mange som muligt til at deltage i klubbens øvrige aktiviteter.

Undervisning

Den praktiske undervisning foregår i sejlerskolens fire skolebåde i to sæsoner. 
Der sejles én aften om ugen og undervisningstiden er normalt på 2 timer. Sejlerskolen benytter Dansk Sejlunions undervisningsmateriale suppleret med vores eget materiale. 
Sejlerskolen underviser minimum til det færdighedsniveau, som Søfartsstyrelsen stiller som krav ved den praktiske duelighedsprøve. Ved undervisningens afslutning bør alle elever kunne bestå kravene til duelighedsbevis, men det tilstræbes at Frem’s førerbevis opnås.

Sejlerskolen afholder de praktiske delprøver til duelighedsbevis, som foregår den sidste lørdag i september.

Sejlerskolen underviser i teoretisk navigation i vintersæsonen og gennemfører delprøve i teori i sidste mandag januar (skriftlig) og første mandag i februar (mundtlig)

Det obligatoriske kursus i sejlkundskab tilbydes på torsdage fra uge 43 frem til midt i marts.

Det anbefalede kursusforløb kan ses på skolens hjemmeside.