Referat 2017

Generalforsamlingen

Referat fra generalforsamling – Øresunds Sejlklub Frem.
Mandag den 20. marts 2017

Kære Alle og velkommen til Øresunds Sejlklub Frem´s generalforsamling 2017.
Inden vi starter vil jeg bede jer alle rejse jer så vi i fællesskab kan mindes de medlemmer vi har måttet sige farvel til siden sidste generalforsamling.

Anna Lise Mariager Nielsen medlem siden 1970
Har sammen med Erik sejlet i Skarven. Hun har været aktivt medlem af kystskipperlauget sammen med Erik. De har to børn Lene og Henrik som begge har været aktive i klubben. Anna Lise var aktiv i klubben indtil hun blev syg, og ikke kunne sejle med mere.
Jørgen Rørly medlem siden 1947. Var medlem af sejlerlauget og deltog altid i klubbens arrangementer.
Medlem af klubben i 69 år. Havde en motorbåd som han solgte inden sin død.
Rita Bak. Havde sammen med sin mand båden Ino, som Charlotte nu har overtaget efter sine forældre.
Selv om hun først blev indmeldt i 2001 har hun kommet i klubben i rigtig mange år. Deltog altid til klubbens arrangementer og altid med Charlotte, som hun også tog på ferieture i INO med.
Søren Rissgaard medlem siden 1995 så det blev til 21 år. Søren havde folkebåden Silvana.

ÆRE VÆRE DERES MINDE.

Dagsorden for generalforsamling.
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning – ved udvalgene
3. Forelæggelse af regnskab for 2016 til godkendelse, samt budget for 2017
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer iflg. pkt. 13
7. Valg af suppleant til bestyrelsen iflg. pkt. 13
8. Valg af en intern revisor
9. Eventuelt.

Laila foreslog på bestyrelsens vegne Lone Severinsen fra Vinterbaderne til dirigent.

Ad 1 – valg af dirigent.
Lone blev valgt, – efter konstatering af generalforsamlingens lovlighed blev følgende
Stemmeudvalg nedsat: Iris Boa og Gert Rasmussen.
Der var fremmødt 52 stemmeberettiget medlemmer.

Ad 2 – Formandens beretning – ved Laila Hansen

Vi konstituerede os og bestyrelsen så sådan ud.

Formand / festudvalg Laila Marie Hansen
Næstformand / skolechef Birgit Ryaa Hansen
Regnskabsansvarlig /Projekt klubhus Torben Schipper
Sekretær Jan Pepke
Pladsudvalgsformand Stig Nonbo Sørensen
Klubhus / festudvalg Niels Jørgen Larsen
Kapsejladsudvalg Morten Mejer Müller
Havnerepræsentant Leif Beyer
Nyhedsbrev og Mad og foredrag Susanne Christiansen
Suppleant Morten Terf Andersen
Suppleant Jette Reher Jensen

I bestyrelsen deltager alle til bestyrelsesmøderne, så vi er en bred vifte om at træffe beslutninger for klubben.
Hver udvalg i bestyrelsen fremlægger selv deres beretning og vi venter med spørgsmål indtil alle har fremlagt.
Dog vil jeg fortælle at vi har afholdt de traditionelle arrangementer, som standerhejsning – pinsetur -sommerfest- standernedhaling – skolefest – havnetur – stiftelsesfest. Mm.
Vi har i bestyrelsen aflyst juletræsfest og fastelavn for børn da, fremmødet fra medlemmerne var for lille i forhold til udgifterne.
Vi har også som noget nyt afholdt de medlemsmøder for ny indmeldte medlemmer så de kan komme og høre om klubben.
Vi har i bestyrelsen modtaget et brev fra et medlem som har følt sig chikaneret og truet af andre af klubbens medlemmer ved det røde skur. Hele bestyrelsen er enig om, at tage stærk afstand fra og det er uacceptabelt. Det er vores alles fristed og det er ikke rart at føle sig truet. Vi behøver ikke elske hinanden men vi skal alle være her.
Vi har i bestyrelsen brugt meget tid på Havnetunnel, bedding, helhedsløsninger, men det er svært at tage de beslutninger når meget skal politisk besluttes og det tager sin tid at vide præcis hvad der skal ske og hvornår. Vi har et godt samarbejde med KAS da vi vil forsøge at lave nogle fælles løsninger på beddingsdelen. Men Torben og Leif kommer mere ind på hvor langt vi er nået.
Så vil jeg takke alle de frivillige og hele bestyrelsen som laver en kæmpe frivilligt arbejde for os alle. De hjælper dagligt med udbedring og vedligeholdelse af alle vores faciliteter. TUSINDE TAK
Til slut vil jeg især takke Flemming som har været vores regnskabsfører i mange år, først som medlem af bestyrelsen og siden ansat til opgaven. Han har altid udført denne opgave med stor ildhu, til stor gavn for hele bestyrelsen og medlemmerne. Han har nu valgt at sige op, og det bliver en stor arv for bestyrelsen at føre videre. Vi har derfor valgt at få vores regnskab udført af et firma, men det stiller større krav til vores regnskabsansvarlige og de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Flemming har været meget pligtopfyldende og tusinde tak for dit store arbejde.

Hver udvalg i bestyrelsen fremlægger selv deres beretning, 2 bestyrelsesmedlemmer er ude at rejse, Birgit og Susanne – deres beretninger vil blive læst op.
Så vil jeg give ordet videre til næste udvalg.

Bestyrelses beretning – ved udvalgene.

Svanemøllehavnen – Leif Beyer.
Debatten om Frem`s havneplaner og tilbud til vores medlemmer har blandt andet været præget af følgende, – By og Havn har efter dykkerundersøgelse af spunsvæggen vurderet, at tilstanden er så dårlig at den skal repareres eller udskiftes inden for 4-6 år.
Frem`s bedding og skinner er etableret i 1972, anlægget er nedslidt og bør renoveres, – vores både er blevet større og tungere og dermed voldsomt øget belastningen af hele systemet.
I forlængelse af vores seminar afholdt i foråret 2016
Da KAS her samme udfordring, har vi i samarbejdet om en fælles løsning om håndtering af vores både i fremtiden – det være sig bedding, kranløft, spuleplads med sandfilter og jollerampe.
Ligeledes har vi store udfordringer angående masteskur, forplads, undervisnings – og medlemsrum.
Detaljerne og økonomien des angående vil blive fremlagt på en medlemsmøde/generalforsamling.
Havnen
Forårsklargøringen er i gang, – der blandt andet opsat nye lamper på lysmasterne på nogle broer og El- standere/ vand er tjekket og serviceret, desuden er der udført reparationer på broer og ramper.
Det nye – og måske det endelige – Wi-Fi internet er færdig monteret, det er lovet at kunne opfylde krav og behov. Bådejerne bedes afprøve og tilbagemelde til havnekontoret, – om der er et tilfredsstillende signal.

Pladsudvalget – Stig Nonbo.
Mastekranen og beddingen er tjekket og fundet i orden. Husk nu – det er af stor vigtighed, at bukke, stativer, master, bomme stiger og andet grej på fælles arealerne tydeligt er mærket med navn.
Der har i årets løb været den sædvanlige oprydning på pladsen – gamle bukke m.m. er blevet skrottet.
Mange bådejere på pladsen overholder ikke pladsreglementet i forbindelse med benyttelse af strøm – det er forbudt at bruge strøm når man ikke er tilstede ved båden – forsikringsspørgsmål.
El- Opvarmning af både er ligeledes forbudt.
En del af skuerne mod Standvænget har fået nye låger og fronter.
Pladsen har nogle steder fået lagt nye/større el-kabler, således at det kan modsvare et øget forbrug af elektriske hjælpemaskiner.
Pladsreglementet er blevet justeret – læs det – det findes på hjemmesiden, skipperstuen og kontoret.

Klubhuset – ved Niels-Jørgen Larsen
Vi har løbende vedligeholdt og forbedret vores klubhus og de dertil hørende installationer.
I det forløbne år er varmeanlægget blevet gennemgået og blevet forsynet med en ny styring. Der er også skiftet varmvandsbeholder til en mere økonomisk model.
På toiletterne i restauranten er der blevet malet og sat et effektivt ventilationsanlæg op.
Til køkkenet er der etableret en fedtudskiller som er placeret lige uden for huset, hvilket har medført noget gravearbejde i vinterens løb. Det skulle gerne give en besparelse på rensning af brønde på pladsen og samtidig synliggøre at vi ikke er de eneste mulige fedtforurenere med tilslutning til kloakken.
Med det dræn og afløb til affugtning af kælderen under køkkenet og opretning af flisegang uden klubhuset der tidligere er udført er der tilført nogle gode forbedringer. Tilbage står der desværre nogle nødvendige reparationer på toilettet på første sal, hvor gulvet er revnet, så der kan løbe vand ned under gulvet. Dette arbejde er planlagt til 2017. Yderlige planer for klubhuset for 2018 og fremefter er bl.a. nye forsatsvinduer på verandaen.
Sejlerskolen.
Vi har i de sidste par år kunne spore en stagnation og tilbagegang i medlemstallet, som kan virke bekymrende set i forhold til vores naboklubber KAS og Sundet.
Vi ved, at vi får nye medlemmer gennem ønske om en plads i havnen, men også at vi får rigtig mange medlemmer gennem sejlerskolen.
Hvad er så forskellen mellem os og naboklubberne. Det ser ud til, at de er langt bedre til at tiltrække unge sejlere fra vores fælles ungdomsafdeling KØS.
KØS er placeret langt væk fra os. Medlemmerne i KØS har været vandt til at bruge de forskellige bådtyper som KØS råder over og her mangler vi et tilbud, så vi bliver synlige, når de vokser fra KØS og skal vælge en anden klub.
Vores naboklubber har investeret i den moderne bådtype J-70 og det mener vi også er en mulig løsning på vores stagnationsproblem.
Vi mener at vi bør supplere, med vægt på at supplere ikke erstatte, vores flåde med et par J-70 så vi kan blive lige så attraktive og tiltrækkende som naboklubberne.
Det synes jeg, i skal tænke over, så vi kan få styrket vores klub som sejlklub

Skoleudvalget – Birgit Ryaa Hansen
Først en stor tak til alle vores frivillige sommer- og vinterlærere, skoleudvalg, bådsmænd og andre der hjælper på sejlerskolen, uden jeres store indsats var det ikke muligt at køre sejlerskolen, men vi vil stadig gerne have flere vikarer og bådsmandshjælpere så der er flere at fordele opgaverne på så hvis i har tid og lyst hører vi gerne fra dig.

I sæsonen 2016 var der fyldt fint op på vores hold i sejlsæsonen, i år er der stadig lidt ledige pladser til sejlads, men vi er fortrøstningsfulde og håber på der vil være fyldt på alle hold til sæsonstart.
Der er stor tilslutning til kapsejladsskolen, der er et tilbud til de der er færdige med sejlerskolen og fortsat ønsker at sejle, det er dejligt og det betyder at der bliver mange aktive elever på skolen, desværre kniber det stadig med førere til f.eks. fælles sommertogt som Sundet og KAS gerne vil have os med på.
Det er dog stadig muligt for elever at komme med som gaster hvis der er pladser til overs hos Sundet og KAS, de planlægger at turen denne sommer skal gå til det sydfynske øhav.
I 2016 havde vi igen vores traditionsrige tur til Flakfortet, en aften hvor det for det meste er dejligt vejr til grilning – tak til de der har lagt båd til, vi håber I vil stille op igen i denne sæson, hvor vi har planlagt denne tur til fredag 16. juni hvor vi mødes ved skolebådene kl 17 – hvis der er andre der gerne vil med er I meget velkomne, kontakt venligst sejlerskolen.
I 2016 var der igen ikke mange med på fælles skoletur, der ellers har været en tur med rigtigt mange deltagere, det håber jeg vil ændrer sig til dette års tur, for eleverne er dette en af mulighederne for at deltage i natsejlads.
I vintersæsonen har vi som de tidligere år igen haft sejlkundskabskurset, der har i denne vinter kørt på onsdags aftener så både lærere og elever har haft mulighed for at deltage i mad & foredrag arrangementerne.
På mandage har vi haft kursus i navigation fra uge 43 til prøven i starten af februar hvor 3 blev helt færdige og får Frem’s førerbevis så de kan låne klubbens både.
Skolen og dens elever opfordres til at deltage på Pinseturen.

Beretning fra kommunikationsområdet – Susanne Cristiansen.
Det er vores indtryk, at vi har haft en mangfoldig og omfattende information til medlemmerne.
Hjemmesiden, der er det centrale i kommunikationen, er blevet udbygget og forsøges vedligeholdt og opdateret med alle relevante informationer. Morten Terf Andersen er webredaktør og Jens Stavnstrup har trukket sig lidt i baggrunden som webansvarlig (især når det gælder de tekniske finesser). Her skal lyde en stor tak til Jens Stavnstrup for det store arbejde med hjemmesiden gennem mange år.
Hjemmesiden har haft 11.373 klik på et år fra 1marts til 1marts.
Nyhedsbrevene er udkommet i en lind strøm. Der er udgivet 8 egentlige nyhedsbreve i det forgangne år. Samtidig er der sendt 9 ekstraordinære nyhedsbreve ud. Så I har modtaget post i alt 17 gange. De ekstraordinære breve har især været på grund af indsigelser m.m. vedrørende Nordhavnstunnellen og derudover ændringer af havnetur og en ekstra reminder om sommerfest og stiftelsesfest.
Nyhedsbrevet udsendes i øjeblikket til 565 medlemmer, derudover får 9 medlemmer tilsendt det pr. post. Men hvis nogle ikke får medlemsbrevet, så kan du tilmelde dig på forsiden af hjemmesiden, med et ganske enkelt klik.
Der eksisterer også en facebookgruppe, som er fuldstændig uafhængig af bestyrelsen. Gruppen er tænkt som en mulighed for medlemmerne til at kommunikere sammen. Gruppen faciliteres af Morten Terf Andersen. Den har i øjeblikket 169 medlemmer.

Mad og foredrag – Susanne Christiansen.
Der har igen i år været holdt 5 gange Mad og Foredrag i vintermånederne og det sidste er på torsdag 30/3, hvor vi skal høre om vikingesejlads og navigation.
Der har i det forløbne år været en nedgang i antallet af deltagere. Det er uvist for os, hvad det skyldes, vores indtryk er, at emnerne har været interessante og foredragsholderne har været gode. Samtidig har det gode samarbejde med John i restauranten betydet, at vi kan hygge os over billig mad og drikke før foredraget.
Det er tanken, at fortsætte endnu en sæson, det bliver så 5.sæson. Det bliver naturligvis ikke lettere at finde emner og foredragsholdere indenfor det maritime. Så hvis der er gode forslag, så kom lige op med dem og jeg vil give dem videre til Susanne.

Møde for nye medlemmer – Susanne Christiansen
Der har som noget nyt været holdt to møder for nye medlemmer, hvor alt vedrørende klubben er blevet omtalt, der har været rundvisning til værksteder osv. Begge gange (?) har der været et fint fremmøde. Det er tanken, at der afholdes et hvert halve år også fremover. I september og marts.

Gruppe vedrørende aktiviteter i forbindelse med Nordhavnstunnel – Susanne Christiansen.
Hvidbogen og altså teknikernes opsamling af indsigelser vedrørende Nordhavnstunnelen har været offentliggjort i snart et halvt år. I øjeblikket diskuterer Københavns Kommunes embedsmænd med Transportministeriets ditto, om den videre tunnelføring fra Nordhavn. Før disse er færdige med overvejelser, vil der ikke komme en indstilling fra embedsmændene til Københavns kommunes borgerrepræsentation om linjeføring, lukning af havn og evt. erstatningshavn.
I den forbindelse efterlyste vi folk, der ville hjælpe med til at lave informations- og eventarbejde i den forbindelse. 3 medlemmer meldte sig .. og tak for det. Vi har nu sammen med flere af klubberne i Svanemøllehavnen besluttet at indbyde medlemmerne af borgerrepræsentationens økonomiudvalg til et rundvisning i havnen og en frokost i Frem`s restaurant. Formålet er, at de bliver opmærksomme på, hvad det er for en perle, der er liggende her og hvor katastrofalt, det vil være, hvis det hele flyttes i 6 år. Vi planlægger i øjeblikket med, at det bliver før sommerferien, så vi ikke kommer for sent på den.

Kapsejladsudvalget – Morten Müller.
Morten fortalte, at kapsejlads i vores område sker i et samarbejde mellem klubberne med Svanemøllekredsen som omdrejningspunkt. I 2016 har der været afholdt 2 stævner – et Spækhugger stævne i Sundets navn og et Knarr stævne som KAS lagde navn til.

Han opfordrede i øvrigt til at medlemmerne bakker op om kapsejladsen og melder sig til løfte et hjørne af opgaven,

Den samlede beretning afstedkom følgende bemærkninger;

Gorm Boa – Klubben har et stort problem i forbindelse med vores sejlerskole – vi er i den situation, hvor
Der afvises elever til vinterundervisningens sejlkundskabskurser p.g.a. pladsmangel. Er det ikke muligt at benytte en skole eller restaurant lokalerne – ellers går eleverne til andre klubbers undervisning.
Charlotte Bak – ærgerligt at man ikke må oplade sit batteri om natten, – når man står på pladsen.
Kaare Kjerulf – for at kunne leve op til pladsreglementet har jeg tidligere måttet sagt min plads op da jeg havde en vinter med reparationer, hvor jeg skulle bruge meget strøm hele døgnet.

Ad 3 – Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år.
Regnskabsfører Flemming Vornøe – inden han gennemgik regnskabet meddelte han, at det var hans sidste regnskabsfremlæggelse, da han havde opsagt sin stilling som regnskabsfører, med virkning med udgangen af marts.
Derefter gennemgik han regnskabets hovedpunkter, – klubben kom ud af 2016 med et overskud på 3.838 kroner.
Regnskabsåret har været præget af store udskrivninger omkring klubhuset, meget nyt er etableret/udskiftet.
Husk tilmelding til betaling service.

Torben Schipper gennemgik budget 2017
Budgettet for 2017 indeholder et overskud på 1.500 kroner.
Budgettet er stor udstrækning bygget op om resultaterne fra sidste års regnskab – budgettet hviler på erfaringerne fra året 2016.
Vi har to grundpiller i forbindelse med klubbens hensættelser:
A/ Vedligeholdelse af klubhus, bedding og spunsvæg.
B/ Behov for nye/forbedret medlemsfaciliteter, klubhus, værksteder, havnefront.
Derfor er bestyrelsen økonomisk forsigtig – holder lidt igen.

Kommentarer til regnskab og budget:
Frank Hinsch – der er hensat 300.000 kron er til pladsen – hvorfor?
Flemming Vornøe – Klubben har en stor udgift i vente – spunsvæggen står til udskiftning.
Kaare Kjerulf – hvorfor har man investeret i obligationer ?
Torben Schipper – Da bankerne efterhånden kun giver minus renter – det koster penge at have indestående. Klubben driver ikke kurs spekulationer. Målet er alene at sikre klubben et mindstemål af renteindtægter, men er opmærksomme på eventuelle ændringer i pengeverdenen.

Regnskab og budget blev godkendt.
Ad 4 – Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen ønsker at medlemskontingentet står i nogen lunde forhold til de prisstigninger der er aktuelle i landet. Derfor indstiller bestyrelsen til en lille kontingentstigning for 2018.
Fastsættelse af kontingent for året 2018:
Aktiv A ændres fra 1.400 kr. til 1.425 kr.
Aktiv B ændres fra 700 kr. til 712 kr.
Passiv ændres fra 500 kr. til 525 kr.
(uændret)
Ægtefælle/samlever 400 kr. (uændret)
Ungdom 300 kr. (uændret)

Kontingent forslaget blev vedtaget

Ad 5 – Behandling af eventuelt indkomne forslag.
Der var indkommet to forslag til generalforsamlingen:
Forslag 1.
Forslagsstiller Leif Boa, – forslag om følgende tilføjelse til vedtægternes § 8- markeret med ””:
Når et medlem er i restance med kontingent, pladsleje eller andre ydelser til klubben, – ud over 1. måned efter første rykker, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftlig varsel slette vedkommende af medlemskartoteket.
”Fritagelse for eller henstand med kontingent under sygdom eller lignede kan undtagelsesvis bevilges efter skriftlig henvendelse til bestyrelsen. Ved indbetaling af restance og nyt indskud inden 3 år efter udmeldelse eller sletning, bevarer medlemmet sin anciennitet.”
Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance til en klub under Dansk Idrætsforbund, kan optages som medlem af klubben, før vedkommende har betalt sin gæld jvf. Dansk Idrætsforbunds bestemmelser.

Forslag 2.
Forslagsstiller Gorm Boa og Niels B. Johansen. – Forslag til isolering af verandaen I Frem`s klubhus.
Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at isolere verandaen I forhold til dansk standard 2017. Forslagsstillernes kommentar: Verandaen er kun isoleret med 50mm I væggene mod havnen og Frems plads. På væggene med vest er der desuden noget vindpap.

Ad forslag 5.1)
Vedtægtsændring:
Forslagsstilleren, Leif Boa, gjorde i sin begrundelse for at stille forslaget, rede for at hans forslag er et standard punkt i mange vedtægter – og det fremgår af Idrætsforbundets og sejlunionens vedtægter og vores vedtægter bør svare til disse.
Vedtægtsændringen vil bevirke at man i stedet for at frastøde medlemmer, – så fastholdt man medlemmer, noget som er vigtigt i en periode hvor medlemstallet er dalende.
Han nævnte i den forbindelse, at forslaget var checket op med sejlunionens formand der også er næstformand i idrætsforbundet.
I øvrigt pointerede han, at han dagligt arbejder professionelt med foreninger og bestyrelsesarbejde og at han selv var kommet i klemme, fordi klubben ikke havde en fornuftig procedure omkring medlemmer i restance.

Morten Müller mente, at forslaget i virkeligheden dækkede over 2 forslag – et der drejede sig om et medlems mulighed for at få udsættelse med kontingentbetalingen i forbindelse med f.eks. sygdom og et forslag hvor udmeldte medlemmer beholder deres medlemsrettigheder i op til 3 år.
1. del af forslaget kunne bestyrelsen godt tilslutte sig.
2. del af forslaget krævede mere forklaring.

MM foreslog at vedtægtsændringen blev del i de to nævnte forslag.
Leif Boa ønskede ikke at dele forslaget op i 2 dele men insisterede i at forslaget skulle behandles under et.

MM forklarede, at vores anciennitetssystem er beregnet på at fordele ressourcer som havnepladser, vinterpladser og grejskure,
og at et anciennitetssystem som dette skal være gennemskueligt, retfærdigt og målbart.
Bestyrelsens holdning er, at vedtagelse af Leif Boa’s forslag vil være ødelæggende for anciennitetssystemet,
fordi medlemmer på venteliste der betaler deres kontingent til tiden risikerer at blive overhalet af et tidligere
Medlem der har ombestemt sig. Det synes bestyrelsen ikke er ret og rimeligt og anbefalede derfor generalforsamlingen at stemme imod forslaget.

MM påpegede i øvrigt, at hvis et medlem af en eller anden grund ikke ønsker at have båd i en periode, kan vedkommende få nedgraderet
Sit medlemskab til passivt medlemskab og dermed bevare sine rettigheder.
MM havde i lighed med forslagsstilleren tjekket op i Sejl Unionen, og fået medhold i at bestyrelsens vurdering af anciennitet, rykkere og sletning er i tråd med reglerne.

Forslaget afstedkom følgende spørgsmål:
Flemming Vornøe bad Leif Boa om dokumentation for hans påstande – da der ikke forekommer uregelmæssigheder i klubbens procedure – tværtimod har der altid været udvist stor konduite og langmodighed i forhold til medlemmer i restance.
Gorm Boa – måske er en 8 dages skriftlig varsel for kort – i forhold til postombæringen i dagens DK.

Forslaget kom til afstemning.
For stemte 5 – Imod stemte 39 – Ved ikke 8.
Forslaget nedstemt.

Ad 5.2)

Forslagsstiller, Gorm Boa, gjorde i sin begrundelse for at stille forslaget opmærksom på at isoleringen af verandaen var så ringe, så når Gråsælerne hold møde – vinter og vinden i NØ – frøs de. Desuden var det dårlig varmeøkonomi.
Forslagsstiller Niels B. Johansen – fremførte at verandaen havde en isolering som et gammelt kolonihavehus og at vinduerne var fra1929. Desuden hævdede han at en isolering kunne spare klubben for 20.000 kr. om året.

Forslaget afstedkom følgende spørgsmål og kommentarer:
Leif Beyer – bestyrelsen har prioriteret anderledes – vi er i gang med en større renovering og istandsættelse af klubbens faciliteter – vi er opmærksomme på verandaen men ifølge den plan vi har lagt bliver det først omkring 2018-19 da vi har en presserende sag omkring dækket/etageadskillelsen imellem
WC/bad på første sal, som er utæt.
Charlotte Bak – kan vinduerne ikke fikses med tætningslister.
Frank Hinsch – Vi har så store hensættelser, – så lad os bruge et par 1.000 kroner på isolering.
Nils B.J. – hvis vi udsætter, så kan vi få lavet en termografi af bygningen.
Sussi Nonbo – lad os få noget konkret at tage stilling til – hvad indeholder forslaget og hvad koster det.
Jørgen Tue Christensen – jeg vil lige gøre opmærksom på, – at dansk standart påkræver en isolerings tykkelse på 250m/m!
Gitte Primdahl – lad bestyrelsen udarbejde et forslag som vi kan tage stilling til.

Forslagsstillerne blev enige om at ændre deres forslag til ”bestyrelsen undersøger og udarbejder forslag og plan for verandaen”.
Forslaget kom til afstemning.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget, da ingen stemte imod og ingen stemte ’hverken for eller imod’.
Ad 6 – Valg af bestyrelsesmedlemmer iflg. pkt. 13.
4 bestyrelsesmedlemmer var på valg – de modtog genvalg.

Formanden Laila Hansen Valgt – 2 år
Bestyrelsesmedlem(kasserer)
Bestyrelsesmedlem(Medieansvarlig)
Torben Schipper
Susanne Christiansen
Valgt – 2 år.
Valgt – 2 år.
Bestyrelsesmedlem(Kapsejladschef)
Morten M. Müller
Valgt – 2 år.
Ad 7 – valg af suppleant til bestyrelsen iflg.pkt.13.

Punktet afstedkom følgende bemærkninger:
Gitte Primdahl – lad os prøve på at få nogle yngre medlemmer ind i kredsen omkring bestyrelsen.

Der skulle vælges 2 stk. suppleanter – følgende blev valgt:
1. Suppleant – Lars Walter Valgt -2 år.
2. Suppleant – Jesper Sørensen Valgt – 1 år.

Ad 8 – valg af en intern revisor -vedtægterne pkt. 16
Ole Rosted
Valgt – 1 år.

Ad 9 – eventuelt.
Jørgen Tue Christensen – efterlyste et print venligt Koøje – større tekststørrelse.
Leif Beyer – Her i løbet af foråret indkalder bestyrelsen til medlemsmøde hvor planerne om ny havnefront fremlægges. Projekt udspring fra medlemsmøde/seminaret med arkitekt Haslev – hvor input fra medlemmer blev samlet op.
KAS og Frem – er enige i en fælles havnefront løsning, – som bl.a. indeholder bedre tidssvarende beddingssystemer, spuleplads med filter/opsamling. Rekreative områder for alle aldersgrupper, fornyelse af spunsen/opfyldning, udvidelse/nyt masteskur, støre maste klargørings område og plads for eventuelle pavilloner med udsigtveranda.
Niels B. Johansen – problemet spunsvæggen – er det ikke bare By & Havn der vil tørre den af på os – lad os kikke i gamle papirer og finde sandheden!
Leif Beyer – takker for ideen – MEN vi har kikket, vi har desværre udgiften i fælge vores lejekontrakt.
Mogens Henriksen – parkeringsforholdene omkring svanemøllehavnen er efterhånden så vanskelige og dyre, således at vi kan forvente en parkeringsstorm på vores bådplads/p-plads – ville det ikke være en god ide med en aflåst bom til pladsen.

Formanden Laila Hansen siger tak for god ro og orden på generalforsamlingen og tak til de mange der er mødt op, og en speciel tak til den lille gruppe af medlemmer der knokler for fællesskabet.
Tak til dirigenten og til bestyrelsen, restauratøren og især regnskabsfører Flemming for et godt mangeårigt virke for klubben.

Dirigent Referent
Lone Severinsen. Jan Pepke