Referat 2016

Generalforsamling

Generalforsamlinger
Referat fra generalforsamling – Øresunds Sejlklub Frem.
Mandag den 14. marts 2016

Formanden Laila Hansen bød velkommen med følgende ord: Kære alle velkommen til Øresunds Sejlklub Frem`s generalforsamling 2016
Jeg vil inden vi starter bede jer alle rejse jer så vi i fællesskab kan mindes de medlemmer vi har måttet sige farvel til siden sidste generalforsamling.
Det er:
Asger Boa: Asger var medlem siden 1965, og vi skulle have fejret hans 50 års medlemskab men lang tid svær sygdom gjorde at han gik bort i april 2015.
Han havde båden Cutty Sark, han kom ikke så meget i klubben de sidste mange år, han havde et travlt arbejdsliv.

Klavs Petersen: Klavs var medlem siden 1995. Han kom dagligt i klubben og sejlede hver onsdag i Corinna. Vi så ham også til klubbens sommerfest hvor han var en dygtig jollesejler og bliver en savnet konkurrent til vores oldboys optirace.

Søren Henrik Friberg: Han var medlem siden 1985 og havde båden Pernod.

Frans Morville: Siden 1998 var han medlem. Han var medejer af Balladen Carrie. Han blev valgt til bestyrelsen og blev syg kort tid efter, og døde meget hurtigt efter sygdommen blev konstateret. Vi så Frans på fælles ture og til klubbens arrangementer både på vandet og i land.

Bamba Preben Henriksen: Meget aktiv klubmenneske. Var medstifter af koøjet vores klubblad. Han var også formand en kort årgang men måtte trække sig af helbredsmæssige årsager. Hele hans familie var aktive i klubbens bestyrelse Pinge var regnskabsfører i mange år. Robert og Lene lavede klubbladet. Han havde flere både som hed Sherif og en Folkebåd som hed PiBaLiRo slle de to første bogstaver i familiens navne. Han var medlem af folkebådsfraktionen og deltog i både DM og klubmesterskaber i den. Han lavede de første logo til Dansk Sejlunion, tegnede og malede og vi bruger stadig de kort hand malede når vi invitere til stiftelsesfest. Han var altid af finde på pladsen med sin lille båd Sherif. Han og Pinge flyttede til Fredericia hvor han og Ping tilbragte de sidste år af hans liv.

Gunnar Bloch Petersen: Medlem siden 1979 havde båden For Reel. Han var aktiv i Kystskipperlauget og lærer på sejlerskolen.

Ære Være Deres minde

Dagsorden for generalforsamling 2016

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning – ved udvalgene
Forelæggelse af regnskab for 2015 til godkendelse, samt budget for 2016
Fastsættelse af kontingent
Behandling af eventuelt indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer iflg. pkt. 13
Valg af suppleant til bestyrelsen iflg. pkt. 13
Valg af en intern revisor
Eventuelt.
Laila foreslog på bestyrelsens vegne Lone Severinsen fra Vinterbaderne til dirigent.

Ad 1 – valg af dirigent.

Lone blev valgt, – efter konstatering af generalforsamlingens lovlighed blev følgende
Stemmeudvalg nedsat: Connie Jensen, Helle Pedersen.
Der var fremmødt 61 stemmeberettiget medlemmer.

Ad 2 – Formandens beretning – ved Laila Hansen

Vi konstituerede os, og bestyrelsen så sådan ud.
Formand Laila
Skolechef og næstformand Birgit
Kasserer Jan
Pladsudvalgsformand Stig
Klubhusudvalgsformand Niels Jørgen
Sekretær Jette
Kapsejladsudvalg Morten
Havnerepræsentant Leif
Bestyrelsesmedlem Susanne, som tager sig af nyhedsbrev og mad og foredrag
Da ingen ville tage sig af festudvalget skulle bestyrelsen dele opgaven mellem sig. Det blev dog Niels- Jørgen og Laila der arrangerede klubbens arrangementer og fester.
Vores suppleant Torben blev ansvarlig for et udvalg projekt klubhus mm.
Efter en halvt år fik Jette orlov fra bestyrelsen Torben vores suppleant trådt til og blev kasserer.
Jan blev sekretær
Vi har en meget engageret bestyrelse hvor der er livlig debat på bestyrelsesmøderne.

Hver udvalg i bestyrelsen fremlægger selv deres beretning, jeg vil dog fortælle fra festudvalget at vi fik afholdt alle de traditionelle fester som standerhejsning, pinsetur sommerfest standernedhaling havnetur mm.

Så vil jeg takke alle de frivillige som hver dag laver et stort arbejde for os alle, Som oprydning, reparationer af vores bygninger, orden på pladsen mm. Uden dem blev det dyrere at være medlem. Jeg vil også takke vores ansatte regnskabsfører Flemming. Og tak til hele bestyrelsen for de mange ulønnede timer de lægger i klubben hver uge.

Bestyrelses beretning – ved udvalgene.

Beretningen om ny medlemshus – Torben Schipper.

Den projektide der blev fremlagt på sidste generalforsamling om et nyt medlemshus, er stoppet indtil videre, som det også er blevet beskrevet i nyhedsbrevet.

En af forudsætningerne for overhovedet at kunne gennemføre projektet er nemlig, at vi får en ny lejeaftale med Københavns Kommune om vores landplads og med By og Havn for så vidt angår forpladsen hvor masteskuret er opført. Begge steder er sat i stå medens man afventer resultatet af den igangværende VVM-undersøgelse. VVM redegørelsen skal belyse hvordan tunnelbyggeriet vil påvirke naboerne – både under og efter opførelsen af nordhavnstunnelen. Det er ikke fordi Frem berøres direkte af tunnelen, men vi er jo altså naboer. Derfor kan kommunen og By og Havn simpelt hen ikke foretage sig noget før redegørelsen er godkendt. Det sker formentlig i slutningen af 2016.

I mellemtiden er vi i bestyrelsen blevet meget opmærksom på flere forhold, som kommer til at udfordre vores udviklingstanker for klubben.

Først og fremmest er der spunsvæggen. I vores lejekontrakt med By og Havn har Frem selv pligten til at vedligeholde spunsen. Den seneste dykkerundersøgelse i sommers afslørede, at spunsen flere steder er gennemtæret. Den nedbrydning har vi allerede forsøgt at begrænse med monteringen af zinkanoder. Det fik vi lavet i 2012 for over 70.000 kr. Men allerede her i vinter var det nødvendigt at forny nogle af anoderne. Det kostede over 30.000 kr. udover selve dykkerundersøgelse til 15.000 kr. Faktum er, at det bliver nødvendigt at sætte en ny spunsvæg inden for de næste 5 – 8 år.

Det har vi til gode at finde ud af hvad det kommer til at koste, før vi kan sige hvad vi så har råd til, men det positive er, at det også åbner for en overvejelse om, hvor den nye spuns skal sættes og hvilke muligheder det kan give for klubbens udvikling omkring vores havnefront

Næste problem er, at vi i efteråret ansøgte 4 fonde om tilskud til det nye medlemshus, desværre fik vi afslag fra alle 4 (Københavns Kommunes Klubhuspulje, Friluftsrådet, Nordea samt Lokale og Anlægsfonden). Her havde vi håbet på at få ½ – 1 mill. kr.

Samtidig må vi også erkende, at vi har nogle store udfordringer med at holde vores gamle klubhus i rimelig stand. De udgifter bliver jo ikke mindre af, at vi får et nyt medlemshus ved siden af. Vedligeholdelsen af det gamle klubhus ved jeg der vil være dækning for i den løbende drift, men det betyder, at vi ikke kan regne med noget overskud fra byggefonden til driften af et nyt medlemshus med lys, varme, rengøring, forsikring o.s.v.

Derfor bliver vi nødt til at revurdere klubbens økonomiske muligheder når vi taler om den nødvendige fornyelse af klubfaciliteterne, det være sig medlemshus, havnefront og bedding. Det har vi ikke svaret på nu. Det skal vi finde gennem en mere struktureret og langsigtet helhedsplanlægning, som vi ser frem til at inddrage medlemskredsen i.

I første runde er det planen at få arrangeret en workshop, der skal afklare behov og ønsker til Frem’s udvikling. Og til det formål vil vi tage et professionelt firma ind over, som er specialister i renovering og fornyelse af havne.

Kort sagt, vi kan ikke isoleret set tale om nyt medlemshus. Vi skal et niveau højere op og tale om en langsigtet helhedsplan for klubbens udvikling: Hvad har vi brug for, hvad kunne vi tænke os, og hvad har vi så råd til.

Beretning fra kommunikationsområdet – Susanne Cristiansen.

Vores kommunikation her i klubben er nu helt elektronisk. Den foregår via Hjemmeside og Nyhedsbreve. Dog får ca. 10 medlemmer nyhedsbrevet sendt med ordinær post. Udover, at det er betydeligt billigere for klubben (papirudgaven kostede for to år siden 90.000 kr alt i alt) betyder det også hurtigere og mere mangfoldig kommunikation.

Der har været udgivet 9 ordinære Nyhedsbreve og 2 ekstraordinære siden sidste generalforsamling. Der er nu 551 modtagere af bladet (du kan melde dig på forsiden af vores hjemmeside) og det læses af lidt flere. I gennemsnit har hvert nyhedsbrev haft 125%, der har klikket ind. Det siger naturligvis ikke hvor meget der bliver læst i Nyhedsbrevet. Men de tilbagemeldinger vi får vidner om god tilfredshed.

Det centrale i Frems kommunikation er Frems hjemmeside, oesf.dk . Den udkom i foråret/sommeren 2015 i et nyt design og med flere muligheder for at flere, at kunne opdatere hjemmesiden. Der har været flere indkøringsproblemer (som der er ved mange hjemmesider). Det har dels været af teknisk art og dels muligheden for opdatering. Den overordnede webmaster er Jens Stavnstrup, der blandt andet har lavet et stort arbejde med at få overført og sorteret informationerne fra den gamle hjemmeside til den nye. Der har været afholdt to kurser for de bestyrelsesmedlemmer, der skal passe indholdet på deres område. Eks. sejlerskolen, kapsejllads, klubbens liv. Her har Morten Terf Andersen været instruktør og har også tilbudt at være behjælpelig med at koordinere og tjekke hjemmesidens indhold, som webredaktør, men stadig med Jens som overordnet webmaster. Vores mål er, at hjemmesiden i løbet af kort tid kommer i et tilfredsstillende leje.

Men ikke nogen god hjemmeside uden indhold. Et nyt initiativ har været Mortens initiativ med at lave portrætter af flere fremtrædende fremmere, blandt andet for at gemme historien og lade os inspirere.

Allersidst vil jeg omtale facebookgruppen, som Morten også vedligeholder. Det er et initiativ, der er opstået og kører i klubben, men er helt uden om bestyrelsen. Derfor, hvis der er spørgsmål, brok eller ros til bestyrelsen så skriv direkte til frem@oesf.dk.

MAD OG FOREDRAG- Sussanne Christiansen.

For tredje sæson i træk, har vi den sidste torsdag i vintermånederne holdt Mad og Foredrag.

Det er et samarbejde med restauratør John og klubben. John leverer god billig mad med drikkelse, så der er mulighed for at hygge og sige hej før foredragene. Klubben har så stået for at skaffe foredragsholdere og indkalde til aftenerne.

Vi har i denne sæson afholdt 4 foredrag. Emnerne har i år været sejllads i hårdt vejr med Mads Bo Falk, vejrudsigter med TV2s Anders Brandt, Fra Georg Stage til havnebus med Peter Armfeldt, sejllads til Middelhavet, når man bliver PHDer (pensionist på fuld tid) med Steen Engelbrecht.

Som det sidste foredrag ” rosinen i pølseenden”, prøver vi noget nyt. Vi har nemlig slået os sammen med KAS og Sundet, som begge gerne vil lave noget sammen med os. Foredragsholderen er ham, der traditionelt lukker vores foredragsrække kommandørkaptajn Henrik Hornhaver, der fortæller om ild og vand.

I øjeblikket kommer der mellem 30 og 65/70 til hvert foredrag.

Bestyrelsen har netop besluttet, at fortsætte til næste år, så jeg håber der er emner og gode foredragsholdere nok.. men mon ikke J

Skoleudvalget – Birgit Ryaa Hansen
skolen sæsonen 2015-16

Som sædvanlig vil jeg først sende en stor tak til alle vores frivillige sommer- og vinterlærere, skoleudvalg samt bådsmænd som er tilknyttet sejlerskolen, uden jeres store indsats var det ikke muligt at køre sejlerskolen, men vi vil stadig gerne have flere vikarer og bådsmandshjælpere så der er flere at fordele opgaverne på.

I den forbindelse kan jeg sige vi akut mangler en der vil være med til at undervise i tovværk sammen med Lars fra uge 43 til midt i december, så hvis du er god til tovværk og har lyst til at lære eleverne knob mv har vi brug for dig til et stykke frivilligt arbejde, du kan kontakte skolen på mail.

I sæsonen 2015 var der fyldt fint op på vores hold i sejlsæsonen, og i år er der allerede fyldt på alle hold inden sæsonstart.

Der er stor tilslutning til kapsejladsskolen, der er et tilbud til de der er færdige med sejlerskolen og fortsat ønsker at sejle, det er dejligt og det betyder at der bliver mange aktive elever på skolen, desværre kniber det stadig med førere til f.eks. fælles sommertogt som Sundet og KAS gerne vil have os med på. Det er dog stadig muligt for elever at komme med som gaster hvis der er pladser til overs hos Sundet og KAS, de planlægger at turen denne sommer skal gå til den vestlige skærgård i Sverige.

I 2015 havde vi også vores efterhånden traditionsrige tur til Flakfortet, en aften hvor det for det meste er dejligt vejr til grilning, – tak til de der har lagt båd til, vi håber I vil stille op igen i denne sæson, hvor vi har planlagt denne tur til fredag 17. juni hvor vi mødes ved skolebådene kl 17 – hvis der er andre der gerne vil med er I meget velkomne, kontakt venligst sejlerskolen.

I 2015 var der underligt nok ikke mange med på fælles skoletur, der ellers har været en tur med rigtigt mange deltagere, det håber vi vil ændrer sig til dette års tur, for eleverne er dette en af mulighederne for at deltage i natsejlads. Det bliver i week-enden 10-12. juni.

I vintersæsonen har vi som de tidligere år igen haft sejlkundskabskurset, der har i denne vinter kørt på onsdags aftener så både lærere og elever har haft mulighed for at deltage i mad & foredrag arrangementerne.

På mandage har vi haft kursus i navigation fra uge 43 til prøven i slutningen af januar.

Pladsudvalget – Stig Nonbo.

Der har i årets løb været den sædvanlige oprydning på pladsen – gamle bukke skrottet og undgå ”langtidsliggerbåde” på pladsen.

Mastekranen og beddingen er tjekket og fundet i orden. Beddingens wire og kontaktbox/ fjernbetjening bliver skiftet.

Ligeledes er beddingens spuler tjekket – har fået ny slange og greb/håndtag.

Der er efter krav fra By & Havn opsat redningsliner på spunsen.

Der er forstået et større flise/dræn/kloak – arbejde omkring den nedre del af flisegangen omkring Skipperstuen – kloakken var ikke eksisterende, således at regnvandet fra klubhuset og restauranten løb – ingen steder. Kælderen og fundament er allerede i mærkbar fremgang/udtørring.

Bestyrelsen har besluttet at sælge 3 ud af 6 byggeskuer – da det er erfaret, at det er vanskeligt at få dem lejet ud.

Et byggeskur koster 5.000 kroner plus den årlige arealleje.

De sælges efter først til mølle og højeste anciennitet. Betingelserne kommer i Nyhedsbrevet/Hjemmesiden.

De resterende 3 byggeskuer udlejes igennem pladsudvalget efter gældende regler.

2016 er året, hvor der forventes at påbegynde reparation af pladsens skuer.

Pladsen vil når det er hensigtsmæssigt blive jævnet og tromlet.

Klubhuset – ved Niels-Jørgen Larsen

Klubhuset

Det har været et billigt år med klubhuset, Projekter med fornyelse og udskiftning af varmeanlægget har været udsat under projektarbejdet med medlemshuset, men vil blive genoptaget i dette år sammen med andre vedligeholdelsesopgaver vedrørende klubhuset.

Vi har sidste år skiftet rengøringsfirma, og det mener vi har været en fordel for os, og det håber jeg medlemmerne er enige i.

Kapsejladsudvalget – Morten Müller.

Øresunds Sejlklub Frem – GF 2016, Kapsejlads.

Aktiviteterne på kapsejladsområdet drejer sig i vid udstrækning om samarbejde mellem klubberne.

Det giver mening, fordi de fleste ressourcer er fælles og er samlet omkring svanemøllekredsen.

Omkostningerne til materiel bliver betalt over kredsbudgettet. Det kan bl.a. ses på Frem’s budget, hvor der nu er afsat et mindre beløb til præmier til mindre interne sejladsaktiviteter.

Sidste år blev vi nødt til at skifte samtlige søventiler i dommerbåden, fordi nogle af dem var tæret.

Sidste år var det største arrangement den sidste sejlads i sejlsportsligaens 2. division der blev afviklet fra jollerampen på Nordmolen.

I år har vi et spækhugger stævne på den anden side af sommerferien.

Vi har startet en opgraderingsprojekt omkring dommerbåd og materiel.

Det skal gerne være sådan, at baneledelsen kan gå direkte ombord i dommerbåden, smide fortøjningerne og sejle ud på banen, så alt materiel skal være klar på dommerbåden.

SP: Hvordan er vi involveret i Øresundsugen.

SV: Vores deltagelse blev diskuteret i kredsens kapsejlads udvalg og vi kom frem til at måden det skulle gøres på var at åbne dørene for vores aktiviteter for andre sejlere i øresundsområdet.

I Svanemøllen er der mange sejladsaktiviteter hen over ugen.

Mandag: Ballade ræs.

Tirsdag: Kapsejlads for både uden målerbrev

Onsdag: Ugentlig kapsejlads med målerbrev på 2 baner.

Torsdag: Orme ræs for gamle træbåde målt efter ny nordisk længde.

Så der er ikke rigtig plads til andre aktiviteter.

Svanemøllehavnen – Leif Beyer.

Orientering fra Svanemøllehavnen – ØSF har fået tildelt 29 faste pladser, – ventelisten har p.t. 41 ØSF-både fordelt på forskellige bredder og længder.

Svanemøllehavnen har i år udsendt 161 rykker for indbetaling af havnepenge 2016.03.30 Når den administrative mølle har kørt i Svanemøllehavnen, vil der blive tildelt lånepladser.

Der arbejdes på at få bedre internet i havnen – et Wi-fi som kan tåle en stor belastning, der bliver to koder – en til fastliggere og en til gæster.

Anskaffelsen af lastvogn til bådehåndteringen har vist sig at være en god investering båden med hensyn til de økonomiske fordele og den store fleksibilitet det har givet bådhåndteringen.

Beretningen afstedkom følgende bemærkninger;

Kaare Kjerulf – det er vigtigt at man får lavet en helhedstænkning i forbindelsen med en eventuel ny bedding/optagning og området omkring denne – fx etablering af en svingkran som på Svaneknoppen. Vigtigt er det, at klubben får en lang opsigelsesaftale med By & Havn, således at der kan etableres lån med lang løbetid.

Gorm Boa – Mange klubber i vores område har meldt ind med arrangementer i forbindelse med afholdelsen af Øresundsugen 2016 – gør Svanemøllekredsen noget i forbindelse med Øresundsugen.

Morten Mejer Müller – Kredsen laver ingen nye arrangementer, ud over de gode gamle initiativer, – men jeg tager opfordringen med tilbage til Svanemøllekredsen.

Vagn Petersen – Hvornår kommer den omtalte Workshop – omkring klubbens fremtidudvikling.

Torben Schipper – Bestyrelsen har ikke besluttet nogen dato, – men har talt om at det bør være her i foråret. Næste bestyrelsesmøde behandler spørgsmålet og afsætter tidspunkt.

Frank Henriksen – 173.000 kroner til reparation af Frem III, de penge kunne bruges til køb af en moderne og tidsvarende øvelsesbåd.

Birgit Ryaa Hansen – Bestyrelsen har besluttet at fastholde Frem III som øvelsesbåd – da vores gaffelriggere giver gode øvelsesmuligheder i feltet sammen med de øvrige gaffelriggere i Svanemøllehavnens klubber – Sundet og KAS.

Charlotte Bak – Nyhedsbrevet bør være den primære kilde til informationer i klubben og ikke hjemmesiden.

Susanne Christiansen – Hjemmesiden har langt flere informationer end nyhedsbrevet kan indeholde.

Charlotte Bak – Nyhedsbrevet bør have henvisninger til hjemmesiden.

Susanne Christiansen – Der gøres til stadighed et stort arbejde, for at få vores hjemmeside til virke indbydende samt at få så mange henvisninger i nyhedsbrevet til hjemmesiden som muligt.

Gorm Boa – Vi mangleret ordentligt værksted – det grå skur/optiskuret bør ikke være et lager men et maler, motor og metal værksted. Der må kunne findes lagerplads andre steder.

Vi skal huske at invitere de øvrige klubber til vores Mad & Foredrag – de andre klubber inviterer altid os til deres arrangementer.

Susanne Christiansen – vi inviterer altid de andre klubber til vores arrangementer.

Torben Schipper – værksteder i det grå skur/optiskuret – det er OK for mig.

Ad 3 – Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år.

Regnskabsfører Flemming Vornøe gennemgik regnskabets hovedpunkter, – klubben kom ud af 2015 med et overskud på 491,71 kroner.

Der har været lidt uorden i aflæsningen af restauratørens vandforbrug – på grund af defekte vandmålere – forholdene er bragt i orden – men det betyder, at klubben skylder restauratøren for, for meget opkrævet vand.

Torben Schipper gennemgik budget 2016

Budgettet for 2016 indeholder et overskud på 700 kroner.

I budgettet er der hensat 100.000 til opgradering af varmeanlæg og reparation af nogle døre i klubhuset, desuden er der afsat 140.000 til bådpladsen, skurrenovering m.m.

Der hensættes til byggefonden og bådpladsen, i alt på 160.000 kroner.

Kommentarer til regnskab og budget:

Gorm Boa – Dejligt at se, – vi har sparet 80.000 kroner på bådhåndteringen.

Regnskab og budget blev godkendt.

Ad 4 – Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen ønsker at medlemskontingentet står i nogen lunde forhold til de prisstigninger der er aktuelle i landet. Derfor indstiller bestyrelsen til en lille kontingentstigning for 2017, – således at klubben ikke tæger af de hensatte midler, og vi kan fastholde en opsparing.

Fastsættelse af kontingent for året 2017

Aktiv A ændres fra 1.350 kr. til 1.400kr.

Aktiv B ændres fra 675 kr. til 700kr.

Passiv 500 kr. (uændret)

Ægtefælle/samlever 400 kr. (uændret)

Ungdom 300 kr. (uændret)

Kontingent forslaget blev vedtaget

Ad 5 – Behandling af eventuelt indkomne forslag.

Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen:

Ad 6 – Valg af bestyrelsesmedlemmer iflg. pkt. 13.

5 bestyrelsesmedlemmer var på valg – de modtog genvalg.

Bestyrelsesmedlem(skolechef)

Bestyrelsesmedlem(Svanemøllehavnen)

Birgit Ryaa Hansen

Leif Beyer

Valgt-2 år

Valgt 2 år

Bestyrelsesmedlem(sekretær) Jan Pepke Valgt-2 år
Bestyrelsesmedlem(pladsudvalg)

Bestyrelsesmedlem(Klubhus)

Stig Nonbo

Niels-Jørgen Larsen

Valgt-2år

Valgt-2år

Ad 7 – valg af suppleant til bestyrelsen iflg. pkt. 13.

Morten Terf Andersen Valgt 2 år

Jette Reher Jensen Valgt 1 år

Ad 8 – valg af en intern revisor -vedtægterne pkt. 16

Ole Rosted
Valgt

Ad 9 – eventuelt.

Kaare Kjerulf – Der er noget der tyder på, at når vi nu efter den første periode med bådhåndtering op og i laver status, – ja så vil det vise sig at økonomien omkring kranvognen vil vise sig at være langt bedre end først antaget.

I forbindelsen med etableringen af WI-Fi i havnen, så er det vigtigt at der gives respons til havnen i forhold til om det virker.

Formanden Laila Hansen siger tak for god ro og orden på generalforsamlingen og tak til de mange der er mødt op, og en speciel tak til den lille gruppe af medlemmer der knokler gratis for fællesskabet.

Tak til dirigenten og til bestyrelsen, restauratør John og regnskabsfører Flemming for et godt samarbejde,

Dirigent Referent
Lone Severinsen. Jan Pepke