Referat 2015

Generalforsamlingen

Referat fra generalforsamling 2015
Mandag den 23. marts 2015

Formanden Laila Hansen bød velkommen til generalforsamling 2015.

Inden valg af dirigent bad formanden forsamlingen rejse sig og mindes de medlemmer der i årets løb var afgået ved døden. Medlemmer der vil være savnet i såvel klubben som hos pårørende.
Siden sidste Generalforsamling har vi også i år sagt farvel til nogle af vores sejler venner.

Hans Jørgen Christensen. Gift med Æresmedlem Tove ChristensenDe var begge meget aktive i klubben, havde båden Perlemor, De kom med deres børn og børnebørn, til klubbens bankospil-juletræsfester-sommerfester mm. Hans var Pladsudvalgsformand i mange år, og stillede altid op når vi havde brug for ham. Jeg havde selv fornøjelsen af Hans som Julemand til børnenes juletræsfester. Hans var medlem i 60 år.

Æresmedlem Willy Kjærsgaard Pedersen. Som har været medlem i 50 år. Willy var en meget god mand for klubben. Han var hver dag at finde på pladsen og satte en ære i at være en slags vicevært både på pladsen og i klubhuset, og blev ansat som vores rengøringsmand, meget pligtopfyldende. Havde flere både men til sidst en motorsejler

Kjeld Barfred Medlem i 49 år, Havde sammen med sin søn Dan Barfred båden Smaragd som er i klubben stadigvæk nu er det Dan og Connie der sejler den. Han havde været skolechef i en del år.

Kai Lyngkjær kendt som fætter Kai. Han havde en motorbåd Leila han rejste meget men var ofte at finde på pladsen hvor han nøde en lille en i Palmehaven. Han var medlem i 74 år.

Steen Holmstrøm som blev meldt ind i 2014.

Ære være deres minde.

Dagsorden for generalforsamling 2015
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning – ved udvalgene
3. Forelæggelse af regnskab for 2013 til godkendelse, samt budget for 2014
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer iflg. pkt. 13
7. Valg af suppleant til bestyrelsen iflg. pkt. 13
8. Valg af en intern revisor
9. Eventuelt.

Inden Laila foreslog Lone Severinsen fra Vinterbaderne til dirigent redegjorde hun for, at Stig Nonboe på grund af sygdom ikke var til stede på generalforsamlingen.

Ad 1 – valg af dirigent.
Lone blev valgt, – efter konstatering af generalforsamlingens lovlighed.
Nedsættelse stemmeudvalg: Georg Jensen, Connie Jensen, Flemming Vornøe, Helle Pedersen.
Der var mødt 99 stemmeberettiget medlemmer.

Ad 2 – bestyrelses beretning – ved udvalgene.
Formandens beretning – ved Laila Hansen

Vi konstituerede os efter generalforsamlingen og Skolechef Birgit Ryaa Hansen blev vores næstformand, Claus Jørgensen festudvalget (Claus er senere udtrådt af bestyelsen og Susanne Christiansen er indtrådt i Claus’ sted), Leif Beyer havnerepræsentant, Jette Reher Jensen sekretær, Jan Pepke kasserer, Stig Nonboe pladsen og Niels Jørgen Larsen klubhuset.
Som formand har jeg deltaget i dialogmøder med KBH. kommune og By og Havn om Nordhavnetunnelen. Det var alle brugere og lejere af havnen der deltog og vi var mange mennesker. Vi blev fra sejlklubbernes side bedt om at udpege en repræsentant for sejlklubberne og vi valgte KAS formand Niels Erik Andersen, da vi har de samme udfordringer med skole, plads mm. og fra havnebestyrelsen blev det Ulrik Andresen. De holder os orienteret og vi har fra bestyrelsen mulighed for at komme med in-put til projektet.
Der skal udarbejdes en ny VVM analyse og den forventes færdig ved udgangen af 2016. Der er endnu ikke taget politisk stilling til hvornår den skal bygges. Men i sidste referat fra dialoggruppen fremgår det at udbud af anlægsarbejdet tidligst kan påbegyndes februar 2016.
Der er endnu ikke kommet et endelig svar om hvor havnen midlertidigt kan etableres. Men vi har i fællesskab stillet krav til hvad der skal være for at alle kan få deres klub til at fungerer i en periode hvor havnen er lukket.
Vi har haft en visionsdag hvor vi havde inviteret Klaus Lange til inspirerer os om hvordan vores klub kan blive i fremtiden. Den største udfordring er at vi har en opsigelse på 6 mdr. og derfor har vi været i kommunen for at høre hvad der skal til for at få forlænget vores opsigelse. Vi er blevet lovet hvis vi forbedrer området at få et varsel på 10 år og hvis vi skal oprette et realkreditlån kan vi få 20 års opsigelse. Det har vi fulgt op på og derfor har vi i bestyrelsen arbejdet videre med dette ud fra vores visionsdag. Der er ikke plads til vores sejlerskole der har undervisning, medlemmerne ønsker en frokost stue hvor man kan spise sin madpakke. Vi har også problemer med at få plads til vores master i masteskuret.
Klaus Lange kommer senere og viser og fortæller om løsningsforslag til dette. I det forløbne år er de traditionelle fester, som sejlklubben Frem har holdt i mange år, blevet afholdt efter sædvanlig praksis.
Af festlige arrangementer har vi haft:
Nytårskuren, hvor klubben ønsker hinanden godt nytår med en lille en til ganen.
Standerhejsning, som markerer den nye sæsonstart, med sang og lidt til halsen.
Pinseturen, som er en fælles sejloplevelse med fester, konkurrencer og masser af socialt samvær. Turen er igen i år henlagt til Sletten havn, som har de bedste muligheder for de mange forskellige behov, som medlemmerne har.
Sommerfesten, som afholdes under klubbådenes halvtag med grillmad og en svingom.
Standernedhaling, som afholdes samme dag som skole/standernedhalingsfesten.
Umiddelbart efter standernedhalingen afholdes det traditionelle Motorbåds-pålideligheds-løb i havnen.
Skole/standernedhalingsfesten, hvor der uddeles førerbeviser og duelighedsbeviser til de beståede elever.
Havneturen, søndagen efter ovenstående festdag, som er for både, hvor masten er taget af. Turen går gennem Københavns kanaler og eneste sluse til Sydhavnens sejlklub og tilbage, med stop på listige steder.
Stiftelsesfesten, som er klubbens fødselsdagsfest. Her hædrer vi årets jubilarer med en lille tale og en fin standernål.
Julebanko er en af klubbens meget gamle traditioner. En hyggelig måde at nyde socialt samvær på, samt oprindelig en sjov måde at støtte klubbens arbejde på.
Så vil give ordet til den næste fra bestyrelsen og inden da takke alle de frivillige som igen i år har gjort et stort arbejde for os alle. Og tak til Claus Jørgensen som af arbejdsmæssige årsager måtte trække sig ud af bestyrelsen. Men i fællesskab har vi fundet løsninger på dette.
Tak til alle i bestyrelsen for det gode samarbejde.

Skoleudvalget – Birgit Ryaa Hansen
Skolen sæsonen 2014-15
Først en stor tak til alle vores frivillige sommer- og vinterlærere, skoleudvalg samt bådsmænd som er tilknyttet sejlerskolen, uden jeres store indsats var det ikke muligt at køre sejlerskolen, men vi vil gerne have flere vikarer og bådsmandshjælpere så der er flere at fordele opgaverne på.
Sidste forår fik vi endnu en spækhugger Den Røde Løber, og det var meningen vi ville sælge vores IF’er Frem 2, men da brugtbådsmarkedet ikke er ret godt, har vi henover sidste sæson besluttet at beholde den, og dermed har skolen 5 skolebåde igen i år.
I sæsonen 2014 var der som tidligere år ikke fyldt helt op på vores hold i sejlsæsonen, men i år er der allerede fyldt inden sæsonstart. Jeg tror at fjernsyns serien ”Mod fjerne kyster” har givet en masse nye personer lyst til at komme ud at sejle.
Vi har rigtigt mange af vores nye førere, der ønsker at sejle med på kapsejladsskolen når de er færdige med undervisningen til duelighedsprøven, det er dejligt og det betyder at der bliver mange aktive elever på skolen, desværre kniber det stadig med førere til f.eks. fælles sommertogt som var beskrevet i sidste nummer af sejlerbladet og som KAS og Sundet deltager i. Vi har dog flere gange haft elever med som gaster på KAS’s både, og denne mulighed er der også i år ligesom private både også er meget velkomne til at deltage – årets togt går til Limfjorden i ugerne 28-31.
I 2015 havde vi også vores efterhånden traditionsrige tur til Flakfortet.
Vi mødes en fredag hvor vi sammen med de private både der vil deltage, sejler til Flakfortet. Ved at sejle i private både, får eleverne på denne måde prøvet andre både end skolebådene, det har desuden den fordel at der er motor på, så vi også kan komme hjem igen i ordentlig tid hvis vinden er forsvundet når vi er klar til at sejle retur.
Tak til de der har lagt båd til, vi håber I vil stille op igen i denne sæson, hvor vi har planlagt denne tur til fredag 19. juni hvor vi mødes ved skolebådene kl 17 – hvis der er andre der gerne vil med er I meget velkomne, kontakt venligst sejlerskolen.
I den forgangne sæson var der igen pæn tilslutning til i Svanemøllekredsens fælles skoletur – også her en tak til de der var med som førere, og derved gjorde det muligt for os, at få eleverne ud på andet end den ugentlige sejlaften. Denne fælles skoletur er samtidig en af de muligheder der er for at deltage i natsejlads.
I vintersæsonen har vi som de tidligere igen haft sejlkundskabskurset, der har kørt på torsdags aftener, i denne vinter var der rigtigt mange der ønskede at deltage og vi måtte grundet pladsmangel afvise en del, nogle har i stedet deltaget i KAS, Vi har også haft et hold med navigation der har kørt om mandagen.

Klubhuset – ved Niels-Jørgen Larsen

Gennemført: Nyt tag over restauranten
Ny belysning på verandaen og dermed er belysningen skiftet i hele restauranten
Linoleum skiftet på hele 1. sal
Kommende aftalt arbejde: Lys på verandaen omfattende spots og sorte el-skinner
Udsat arbejde: Udskiftning af varmeveksler og vandbeholdere er udsat indtil afklaring af nybyggeri
Nye folk til rengøring af 1. sal og skipperstue, og det er der stor tilfredshed med.

Pladsudvalget – ingen bemærkninger.

Medieudvalgets beretning. – Susanne Christiansen.

Medieudvalget har holdt 8 møder. Der er udsendt 7 nyhedsbreve i løbet af perioden. Udvalget har især koncentreret sig om arbejdet med en ny Hjemmeside for klubben. En dummy blev præsenteret af gunvor jøsendahl som har designet siden. Der satses på offentliggørelse inden udgangen af juni. Klubbens facebookside er god gænge og stadig flere medlemmer. Facebooksiden er til uformel kontakt mellem medlemmerne og ikke udtryk for bestyrelsens holdning.

Kapsejladsudvalget – Morten Müller.

I 2014 har Frem løst de opgaver mht. arrangementer i Svanemøllekredsen. Kapsejladsområdet er ved at ændre form, så det i fremtiden i højere graddrejer sig om samarbejde med vores naboer end at stå som arrangør af stævner for forskellige bådtyper. Vi har et ranglistestævne i efteråret med støtte fra Dansk Sejlunion. Mht. vores ugentlige kapsejlads er de afviklet efter en plan lagt af Svanemøllekredsens kapsejladsudvalg.
En af medlemmerne gjorde opmærksom på, at vi ud over onsdagssejladserne også har en tirsdagssejlads for både uden gyldigt målerbrev. Læs eventuelt mere på SKK`s hjemmeside.
Herudover er man ved at genoplive Øresundsugen med vandaktiviteter der strækker sig over en uge i august.

Svanemøllehavnen – Leif Beyer.

Den største nyhed er at havnen har indkøbt en kranbil, så havnens folk selv kan håndterer op og udsætning af vores både, samt kan servicerer bådejerne om sommeren.
Tildelingen af faste bådpladser er uddelt med ca. 30 pladser til Sundet, KAS og Frem alt efter bådstørrelse.
Nyt fra hjemmeside gruppen.
Gunvor fremlagde de nye planer for Frem s nye hjemmeside, den bliver etableret i løbet af juni.
Ad 3 – Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år.

Det er første hele regnskabsår med ansat regnskabsfører, en ordning vi kan være meget tilfreds med, Flemming Vornøe har en kæmpe viden og indsigt i klubbens økonomi som vi høster godt af. Jan Pepke gav ordet til regnskabsfører Flemming Vornøe som gennemgik regnskabets hovedpunkter, – klubben kom ud af 2013 med et
Overskud på ca. 5.800 kroner.
Budgettet for 2015 indeholder et underskud på 204 kr.
Regnskab og budget blev godkendt.

Ad 4 – Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen ønsker at medlemskontingentet står i nogen lunde forhold til de prisstigninger der er aktuelle i landet. Derfor indstiller bestyrelsen til en lille kontingentstigning for 2016, – således at klubben ikke tæger af de hensatte midler.
Fastsættelse af kontingent for året 2016
Aktiv A ændres fra 1.300 kr. til 1.350kr.
Aktiv B ændres fra 650 kr. til 675 kr.
Passiv 500 kr. (uændret)
Ægtefælle/samlever 400 kr. (uændret)
Ungdom 300 kr. (uændret)
Kontingent forslaget blev vedtaget
Ad 5 – Behandling af eventuelt indkomne forslag.

Der var indkommet 3 forslag til generalforsamlingen:
A: Ændringer af vedtægter
B: Forslag om medlemshus og masteskur.
C: Udvidelse af det røde skur, indkommet forslag j Jensen og Niels Johansen.

A: Ændringer af vedtægter.

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer på Øresunds Sejlklub Frem’s generalforsamling d. 23. marts 2015.
§ 06
Forslag :
Kontingentfritagelse eller delvis kontingentfritagelse kan opnås:
• Som medlem af bestyrelsen – samt den af bestyrelsen godkendte repræsentant i bestyrelsen i Svanemøllehavnen A/S.
• Som æresmedlem
Vedtaget – med ændringen, Kontingentfritagelse kan opnås.
§ 09
Forslag :
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Den indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved meddelelse på klubbens hjemmeside, i nyhedsbrev og opslag i klubben.
Vedtaget.

B: Forslag om medlemshus og masteskur.

Arkitekt Klaus Lange fremlagde projekt nyt medlemshus og masteskur.
Bestyrelsen ønsker at generalforsamlingen skulle tilkendegive om bestyrelsen skulle fortsætte med projektet, med henblik på forelæggelse af endeligt projektforslag ved en ekstraordinær generalforsamling i efteråret og i forventning om, at den afledte kontingentforhøjelse ved byggeprojektet ikke vil bringe kontingentniveauet over de andre klubber i Svanemøllehavnen.
Der blev krævet skriftlig afstemning: 3 blanke, 14 nej 82 ja.

C: Udvidelse af det røde skur, indkommet forslag j Jensen og Niels Johansen.

Forslaget blev trukket af forslagsstillerne – da det mere var ment, som en måde at få taletid på.

Ad 6 – Valg af bestyrelsesmedlemmer iflg. pkt. 13.

Formanden og 3bestyrelsesmedlemmer var på valg – de modtog genvalg.

Formand
Laila Hansen
Valgt-2 år

Bestyrelsesmedlem Morten M Müller Valgt-2 år
Bestyrelsesmedlem Susanne Christiansen og Jette R. Jensen Valgt-2år

Ad 7 – valg af suppleant til bestyrelsen iflg. pkt. 13.
Frans Morville Valgt

Ad 8 – valg af en intern revisor -vedtægterne pkt. 16
Ole Rosted Valgt

Ad 9 – eventuelt.

Morten Madsen havde i et brev til bestyrelsen undret sig over, at havnen havde nægtet ham at benytte beddingen, og det skulle være bestyrelsen der havde besluttet at beddingen var lukket.
Leif, – grunden til at du ikke kunne komme på beddingen og spule den dag du havde lyst, der var lukket for vandet pga frost.
Der er ingen i bestyrelsen der har besluttet at beddingen er lukket.

Formanden Laila Hansen siger tak for god ro og orden på generalforsamlingen og tak til de mange der er mødt op.

Dirigent/Referent
Lone Severinsen/Jette R Jensen