Referat 2013

Referat fra Generalforsamling - Øresunds Sejlklub Frem. Mandag den 18. marts 2013.

Medlemskontrol til Generalforsamlingen: Birgit Ryaa Hansen og Lillian Hottenroth

Formanden Laila Hansen bød velkommen til Generalforsamlingen 2013.

Inden starten på dagsordenen bad formanden forsamlingen rejse sig og mindes de medlemmer der i årets løb var afgået ved døden,
med et øjebliks stilhed.

Medlemmer der vil være savnet i såvel klubben som hos de pårørende.

Jeg vil bede alle om at ære de medlemmer vi har mistet siden sidste Generalforsamling.

 • Kaj Funder
 • Johnny Nehm
 • Tom Meyer
 • Jens Eising
 • Erik Libner.

Erik var kasserer og derefter formand i mange år. Han var klubbens ældste medlem, havde været medlem af klubben i godt 70 år, men afgik ved døden kort tid før stiftelsesfesten hvor vi skulle have fejret ham.

Æret være deres minde.

Ved stiftelsesfesten blev der udnævnt et nyt æresmedlem, Willy Kjærsgaard Pedersen. Willy og Leif Beyer, også æresmedlem, fik udleveret nåle med stor tak for deres store frivillige arbejde for klubben.

Dagsorden for generalforsamling 2013.

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning – ved udvalgene
 3. Forelæggelse af regnskab for 2012 til godkendelse, samt budget for 2013
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Behandling af forslag fra bestyrelsen og medlemmer
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer i flg. pkt. 13
  • Formand Laila Hansenmodtager genvalg
  • Bestyrelsesmedlem (Sekretær) Thomas Søndergaard modtager ikke genvalg
  • Bestyrelsesmedlem (Festudvalg) Merete Hansen modtager ikke genvalg
  • Bestyrelsesmedlem (Kapsejlads)Morten Meyer Müller modtager genvalg
 7. Valg af 1 suppleant vedtægter pkt. 13
 8. Valg af en intern revisor i flg. vedtægter pkt. 16 Ole RostedModtager genvalg
 9. Eventuelt

Ad 1 – valg af dirigent.

Ole Victor Nielsen bliver foreslået og valgt. Efter konstatering af generalforsamlingens lovlighed, blev Thomas Søndergaard valgt som referent og der blev nedsat et stemmeudvalg bestående af Connie & Georg Jensen og Helle Pedersen.

Ad 2 – bestyrelsens beretning.

Formandens beretning – ved Laila Hansen

Vi har afholdt ekstraordinær GF hvor Jan Pepke blev valgt som kasserer.

GF besluttede til at lave en gruppe: Projekt klubhus hvor vi skulle se på Vidar Illums forslag til en overbygning af klubhuset. Mange gode mennesker meldte sig til dette arbejde, og vi fik holdt et par møder for at planlægge videre. Vi kontaktede 3 forskellige firmaer, som alle var nede og se klubben og ud fra dette give et overslag om hvad, det ville koste at undersøge mulighederne for at bygge en 1.sal på klubhuset.

En del af gruppen skulle ansøge Københavns kommune om forlængelse af opsigelsesvarslet på pladsen.

Kirsten Hansen og jeg skrev et brev til Overborgmester Frank Jensen, som svarede positivt på forespørgslen. Vi fik kontakt til en jurist som vi afholdt møde med d. 13 marts i år. Vi blev lovet en 30 årig opsigelse, hvis vi investerer i forbedringer af området.

Derfor vil ”Projekt Klubhus” nu arbejde mere målrettet om løsningsmuligheder. Klublokale, undervisningslokale, udvidelse / renovering af værksteder, masteskur, loft og belysning i salen samt spunsvæggen.

Med fordele og ulemper som kan fremlægges på en ekstraordinær generalforsamling.

Vi får for nuværende tilskud af Københavns kommune i form af billig leje og dette ville der ikke blive ændret på, men juristen vil udarbejde udkast til ny areallejekontrakt her før påske.

Vi har indkøbt en hjertestarter som sidder på klubhuset, efter Simon Sørensen var ude for en person som fik hjertestop og til alt held fik han hurtigt fat i John Vestergaard, havnefogeden som kom ilende med en hjertestarter fra havnen. Pga. de mange mennesker der dagligt kommer i vores område af havnen ville bestyrelsen have en hjertestarter tæt på vores del af havnen.

Der er meget i gang omkring os, værket, havnevej, som vil blive stærkt trafikeret, havnetunnel. Så der sker rigtig mange ting omkring som vi skal holde os orienteret om. Og der hvor vi har mulighed for det gøre vores indflydelse gældende i nært samarbejde med de øvrige brugere af havnen.

Nedsættelse af vedtægtsudvalg:

Bestyrelsen har et ønske om klubbens vedtægter kommer til gennemsyn og evt. justering frem mod GF 2014. For at sikre os de lever op til kravet om at være et smidigt fundament og værktøj for bestyrelsens daglige ledelse/håndtering af klubben mellem generalforsamlingerne. Udvalget skal sammensættes af bestyrelsen og bestå af 4-5 personer fra bestyrelsen og interesserede medlemmer. Det vil vi komme nærmere ind på under
pkt. 5.

Det er et stort problem for os alle at vi ikke har noget klubblad, og vil gerne opfordre hvis der er nogen der har tid log lyst til at lave vores blad igen. Jeg vil gerne takke de frivillige der altid stiller op og arbejder for klubben.

Vores Webmaster Jens Stavnstrup og Hanne Flyger skal også have tak for det arbejde de laver med nyhedsbrev og hjemmesiden.

Jeg vil takke alle i bestyrelsen for de mange frivillige timer de bruger i klubben hver uge. Og især tak til Merete Hansen og Thomas Søndergaard som ikke stiller op til bestyrelsen mere. Merete fordi hun ikke har tid og Thomas fordi han flytter til Tåsinge. Held og lykke til dem fremover.

Kapsejladsudvalg – ved Morten Meyer Müller

Igen i det forløbne år har vi løftet den opgave, som vi har forpligtet os til overfor de andre klubber. Det drejer sig specielt om onsdagssejladsen. Herudover har vi bistået med afviklingen af vores naboklubbers arrangementer bl.a. ved at stille dommerbåd til rådighed. Vi deltager i samarbejdet omkring kredsens kapsejladsudvalg, som ud over onsdagssejladsen også er et forum for samarbejde.

Sidste år luftede jeg ideen om at anskaffe et fælles dommerskib. For nylig er der kommet lidt mere kød på den sag, så kredsens kapsejladsudvalg har sendt nogle medlemmer til Skælskør for at se på en mulig kandidat.

Det arbejdes der videre med. Den gode nyhed er, at anskaffelsen sandsynligvis kan ske med midler fra kredskassen. Hvis dette lykkes, bliver der ikke mere brug for Regeser, som jeg vil forsøge at indgå i handlen.

Klubhusudvalg – ved Niels-Jørgen Larsen

I 2012 fik vi malet facaden på verandaen og kittet og malet vinduerne

Kommende istandsættelser:

Vi kan fortsætte med verandaen, den trænger til efterisolering af gulv og loft. Vinduerne skal tætnes, eventuelt med nogle nye forsatsvinduer. Ydervæggen trænger også til ekstra isolering, det er nok vanskeligt at få plads til det, så vi må se hvordan vi får udført det.

I restauranten er mange af de elektriske installationer til belysning defekte, hvilket medfører at en del af loftet skal nedtages for at lave den nødvendige reparation.

Taget over restauranten er også på listen over udskiftninger, men tidspunktet besluttes først, når vi kender beslutning om eventuel overbygning. (Vidars skitser) Taget er blevet repareret, så det skulle kunne holde et par år.

Varmeanlægget skal udskiftes. Det er gammelt og nedslidt. Vi er ved at indhente tilbud på det. Det vil blive udskiftet med et moderne langt mere effektivt varmeanlæg med noget mindre kedelkapacitet til brugsvand. De nuværende kedler er for store i forhold til det forbrug vi har, og det vil samlet give en stor besparelse på varmeregnskabet.

Endelig er det tydeligt at linoleummet i hovedbygningen trænger til reparation eller udskiftning.

Projektet med udvidelsen af klubhuset med en 1. sal (Vidars forslag) er gået i stå grundet uenighed om det realistiske i konstruktionsforslaget.

Det blev påpeget, at vi har et stort behov for et klublokale, og en løsning var påkrævet. Beslutning om en større byggeinvestering afhænger dog af udfaldet af den igangværende forespørgsel til Københavns Kommune om forlængelse af opsigelsesvarslet, hvilket vi håber at få tilbagemelding om i
foråret 2013.

Forslag om at forlænge masteskuret i retning mod pladsen med 10 meter, hvilket vil give 50 % udvidelse til masteopbevaring.

Der var enighed om, at det var et godt forslag, og at der var et stort behov for mere kapacitet til masteopbevaring. Der var dog uenighed om erstatningsbygning af det røde skur (tidligere værksted), som må nedrives, hvis masteskuret forlænges.

Kommentar: Mogens Henriksen, Jeg ønsker et klubhus med udsigt over havnen, ønsker ikke andre løsninger. KØS har kostet os pt. 1 mio. kr. Jeg synes, vi smider pengene ud af vinduet.

Niels-Jørgen Larsen
svarer: Bebyggelsen er meget ældre end
Vidar Illums projekt, Kristian Køies projekt kan fremvises, hvis det ønskes.

Kommentar: Leif Beyer, Alle de penge vi lægger ud til KØS, vi skal være stolte over at få de unge mennesker ud at sejle, lad os glæde os over det.

Spørgsmål: Tove Christensen, hvorfor ligger reglementer og vedtægter ikke på vores hjemmeside?

Svar: det ligger alt sammen på vores hjemmeside.

Spørgsmål: Poul Levin, leje til arealet, 30 år, det lyder godt, men hvad med Nordhavnsvej og havnetunnel?

Svar: Kaare Kjerulf, der er mange grundejere, Københavns kommune og By & Havn. Vi ved intet om havnetunnel. Kaare mener det måske bliver en ”cut`n cover” tunnel, hvor så havnen skal flyttes.

Spørgsmål: Steen Nielsen, Hvis bådejere skal sættes i gæld, med evt. klubhus, skal det så ikke afklares med havnens fremtid?

Svar: Kaare Kjerulf, Jeg mener ikke vi skal gældsætte os
overhovedet.

Skoleudvalg – ved Birgit Ryaa Hansen

Jeg vil starte med at sige en stor tak til Karen og Gorm Boa der igennem mange år har stået for undervisningen om vinteren i tovværksdelen af vores sejlkundskabskursus, samtidig vil jeg sige tak til Lars Walther og Leif Beyer der har taget over efter dem, samt til Jan Pepke der har taget undervisningen i søsikkerhed som nu er skilt ud som selvstændigt emne.

Jeg vil også gerne takke alle andre frivillige sommer- og vinterlærere, skoleudvalg samt bådsmænd som er tilknyttet sejlerskolen, uden jeres store indsats var det ikke muligt for os at køre sejlerskolen.

I år vil jeg også takke byggegruppen, der igennem vinteren har fået lavet et nyt trekantskur til erstatning for det gamle, der efterhånden var i en meget dårlig stand.

Vi glæder os til igen at kunne have vores ting tørt og uden fare for besøg af rotter og andre uvelkomne skadedyr.

I sæsonen 2012 var der ikke fyldt helt op på vores hold i sejlsæsonen, så vi havde hold med knapt så mange elever som vi plejer at have, men det gør egentligt ikke så meget, for det betyder at eleverne får lov til at stå lidt mere ved roret end når holdene er fyldt helt op.

Vi havde i sæsonen 2012 kapsejladshold både mandag og torsdag, der sammen med holdene fra de øvrige sejlerskoler i Svanemøllekredsen undervises og trænes i kapsejlads, det vil sige starter, kapsejladsregler, trim mv. Om onsdagen har et hold fra sejlerskolen igen deltaget i onsdagskapsejladsen.

Vi havde også vores efterhånden traditionsrige tur til Flakfortet.

Vi mødes en fredag hvor vi sammen med de private både der vil deltage, sejler til Flakfortet. Ved at sejle i private både, får eleverne på denne måde prøvet andre både end skolebådene, det har desuden den fordel at der er motor på, så vi også kan komme hjem igen i ordentlig tid hvis vinden er forsvundet når vi er klar til at sejle retur.

Stor tak til de der har lagt båd til, vi håber, I vil stille op igen i denne sæson, hvor vi har planlagt denne tur til fredag 14. juni hvor vi mødes ved skolebådene kl. 17 – hvis der er andre der gerne vil med, er I meget velkomne, kontakt venligst sejlerskolen.

Det er et krav at eleverne deltager i mindst 1 natsejlads i løbet af de 2 skoleår.

Der er mulighed for natsejlads ved at deltage i fælles skoletur, i 24-timers og i den natsejlads for elever der arrangeres
af Sejlklubben København.

I den forgangne sæson var der igen pæn tilslutning til i Svanemøllekredsens fælles skoletur – tak til alle der var med som førere, og derved gjorde det muligt for os, at få eleverne ud på andet end den ugentlige sejlaften. Denne fælles skoletur er samtidig en af de muligheder der er for at deltage i
natsejlads.

Desværre kniber det med at få førere til at sejle de to 24-timers sejladser, så der var heller ikke i 2012 nogen af  ores skolebåde med, men Tue Christensen har været venlig at
tage nogle af skolens elever med.

Sidst på sæsonen arrangerer Sejlklubben København natsejlads for alle skolebådene i Svanemøllekredsen, og her har vi haft elever med.

I vintersæsonen har vi som de tidligere igen haft sejlkundskabskurset, der kører på torsdags aftener, og et hold med navigation der har kørt om mandagen.

For at kunne deltage på et hold i sejlsæsonen, skal eleverne deltage med 2 dages klargøringsarbejde, som er en del af undervisningen, og i år er vi startet lørdag 16. marts.

Klargøringen fortsætter hver week-end frem til og med 28. april med tilrigning, så sejlsæsonen kan starte mandag 29. april.

Vi har stadig ledige pladser i år til nye første års elever, men vi håber at få besat alle pladser inden sæsonen starter.

Havnerepræsentant i Svanemøllehavnen – ved Kaare Kjerulf

Der er ikke så meget nyt fra havnefronten, tingene er faldet til ro, vi er kommet ind i en god gænge, en driftperiode uden de store tiltag.

Pladsudvalg – ved Stig Nonbo

Der er ingen kommentarer, forhold der ønskes behandlet henvises til bådejermødet. Thomas Søndergaard takker for 11 gode år i klubben og mine bestyrelseskolleger for godt samarbejde, vi flytter nu til Tåsinge.

Ad 3 – Regnskab og budget – ved Jan Pepke og Flemming Vornøe

Jan Pepke siger tak for valget som kasserer på den ekstraordinære generalforsamling i oktober, der skulle afsluttes regnskab, kræves kontingenter op, etc. der var nok at se til for en ny kasserer. Flemming Vornøe har i hele perioden bistået med assistance som regnskabsfører. Jan giver ordet til Flemming for fremlæggelse af regnskab for 2012, som så bliver gennemgået og forklaret.

Der er ingen spørgsmål, regnskabet bliver enstemmigt godkendt kl. 20:05

Flemming gennemgår herefter budget for 2013

Spørgsmål: Poul Levin, der er afsat 45.000,-kr. til regnskabsassistance?

Svar: Jan Pepke, Flemming er et fyrtårn og har ydet klubben en kæmpe indsats i mange år, det er svært at overtage hans post, der er ikke mange medlemmer som står i kø for at bruges 40-50 timer om måneden som kasserer – selv om mange medlemmer har gode forudsætninger for jobbet – så mangler de tiden. Bestyrelsen arbejder på at flade strukturen lidt ud- opgaver uddelegeres. Der forhandles f.eks med Svanemøllehavnen A/S om
regnskabsassistance. Medlemskartoteket vil vi dog selv føre. Det er de penge der er sat af. Svanemøllehavnen A/S er til oplysning et non profit selskab, en del af os selv.

Dertil skal finansieringsdelen varetages, Flemming har hidtil forvaltet vores formue.

Ad 4 – fastsættelse af kontingent – ved Jan Pepke

Ny takster gennemgås af Jan Pepke og godkendes af generalforsamlingen.

 • Aktiv A ændres fra 1.275,-kr. til 1.295,-kr.
 • Aktiv B ændres fra 640,-kr. til 645,-kr.
 • Passiv 500,-kr. (uændret)
 • Ægtefælle/samlever 400,-kr. (uændret)
 • Ungdom 300,-kr. (uændret)

Spørgsmål: Connie Barfred, hvorfor ikke aktiv A 1.300,-kr.?

Svar: Jan Pepke, det findes der ingen fornuftig forklaring på – bestyrelsen har valgt at stille forslag om en A stigning til 1.295

Spørgsmål: Susanne Christiansen, vil gerne have øget budget til aktiviteter?

Svar: Laila Hansen, festudvalget har et samlet budget.

Ad 5 – Behandling af forslag fra bestyrelsen og medlemmer

Ingen indkomne forslag.

Ad 6 – Valg af bestyrelsesmedlemmer

Formand Laila Hansen Bliver genvalgt uden afstemning

Bestyrelsesmedlem Kapsejlads Morten Meyer Müller Bliver genvalgt uden afstemning

Bestyrelsesmedlem Gitte Sinus-Clausen Vælges uden afstemning

Bestyrelsesmedlem Lillian Hottenroth Vælges uden afstemning

Ad 7 – Valg af 1. suppleant

Kirsten Hansen / Susanne Christiansen Bliver valgt uden afstemning

Ad 8 – Valg af intern revisor

Ole RostedModtager genvalg Bliver genvalgt uden afstemning

Ad 9 – Eventuelt

Spørgsmål: Fra salen, hvorfor sendes indkaldelse til GF ikke via mail til dem der har det?

Svar: Jan Pepke, fremtidens kommunikation/oplysninger fra klubben skal kunne indeholde mange muligheder, bl.a. skal der findes et overblik over hvor mange der e-mail orienteret og hvordan vi sikre en mail-adresse vedligeholdelse. Desuden skal det klarlægges hvor mange der ønsker nyhedsbrev/koøjet via post – pt har vi kun 10 medlemmer som ønsker at stå på brevlisten.

Kommentar: Poul Levin, vi har primært bådejeres e-mail adresser.

Svar: Jan Pepke, er Koøjet gået ind? Tilkendegivelser ønskes?

Kommentar: Fra salen, Koøjet burde overgå til IT.

Kommentar: Fra salen, vil gerne bibeholde Koøjet som det er. Der er delte meninger, men der er ingen der melder sig som redaktør. Laila efterlyser en redaktør, er der nogen der har lyst, så meld jer.

Forespørgsel: Jan Pepke, der nedsættes et udvalg til eftersyn af vedtægter, og beder nogen om at melde sig, lad det bestyrelsen vide – så vi kan komme i gang.

Til Byggeudvalget, Poul Koldsøe deltager gerne i udvalget.

Michel Schaumburg meddeler søsætning af både fra kulpladsen den 13. april, parkering i og omkring området frarådes herfor.

Formanden Laila Hansen siger tak for god ro og orden på generalforsamlingen og til de mange der er mødt op.

Der er standerhejsning den 27. april kl. 14:00

Restauratøren tilbyder medlemmer buffet for 98,-kr.

Der udbringes et 3 foldigt leve for Øresunds sejlklub Frem

Generalforsamlingen afsluttet kl.20:35

Dirigent Ole Victor Nielsen
Referent Thomas Søndergaard