Nyhed

Generalforsamling 19. marts 2018

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2018 kl. 19.00

Til generalforsamlingen har alle medlemmer af klubben adgang. Stemmeret har alle medlemmer over 18 år, som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år
Fastsættelse af kontingent
Behandling af eventuelt indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer iflg. vedtægternes pkt. 13
Valg af suppleant til bestyrelsen iflg. vedtægternes pkt. 13
Valg af en intern revisor
Eventuelt.
ENDELIG DAGSORDEN SENEST 8 DAGE FØR. VÆR OPMÆRKSOM PÅ FRIST FOR INDSENDELSE AF ÆNDRINGSFORSLAG.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag om vedtægtsændringer dog senest 1. februar. Forslagene skal optages på dagsordenen.