Nyhed

billedtekst II

Onsdagsmatch – intromøde 25. april 2017

Svanemøllekredsens kapsejladsudvalg inviterer til introduktionsmøde i Sejlklubben København tirsdag den 25. april 2017 kl. 18.00, og med efterfølgende kapsejladsrelevant orientering kl. 19.00. Program udkommer på www.svanemøllekredsen.dk og på kredsens facebook-side.

Her følger sejladsbestemmelserne.

1. Regler
Der sejles efter bestemmelserne i Kapsejladsreglerne (ISAF) 2017-2020, inkl. Nordic Sailing Federations og Dansk Sejlunions Forskrifter.
2. Deltagelse og tilmelding
2.1. Sejladserne er åbne for alle både med et gyldigt DS-målerbrev eller –klassebevis.
2.2. Der gælder følgende begrænsninger i retten til at deltage:
2.1.1. Mindst en af bådens ejerkreds skal være medlem af en sejlklub under ISAF eller bå-den skal være ejet af en sejlklub under DS.
2.1.2. Deltagelse er betinget af, at deltagergebyr for båden er betalt og at båden har et gyl-digt nummerskilt.
2.1.3. Nummerskilt skal altid vises ved målgang på bane 1. På bane 2 anvendes sejlnum-mer. Hvis bådene på bane 2 undtagelsesvis deltager på bane 1, gælder bane 1’s re-gel for nummerskilte.
2.1.4. Deltagerne skal være opmærksomme på, at der bliver fotograferet på banen – og at billeder bliver lagt på Svanemøllekredsens hjemmeside.
2.1.5. Mailadressen, der oplyses til sejladsledelsen i forbindelse med registrering, vil kunne bruges til nyhedsmails og andre sejladsorienterede oplysninger, herunder meddelel-se om ændring af sejladsbestemmelser
2.2. Tilmelding sker ved udfyldelse af tilmeldingsformular på www.svanemøllekredsen.dk eller senest på informationsmødet tirsdag, den 25. april 2017, kl. 18.00 – 19.00 i Sejlklubben Københavns klubhus, Sundkrogskaj 19, 2100 København Ø.
2.3. Anskaffelse af nummerskilt. Hvis båden ikke allerede er registreret med skiltenummer, skal et sådant købes for kr. 50,00 – f.eks. på førnævnte informationsmøde eller bestilles via mail til tilmelding@can-can.dk
2.4. Tilmelding skal ske via hjemmesiden www.svanemøllekredsen.dk og betaling skal ske se-nest tirsdag den 25. april 2017 på informationsmødet eller indbetales til bankkonto 1551-3176789 med angivelse af certifikat nummer + telefon nummer + skilt nummer + bådtype + sejl nummer.
2.5. Senere tilmelding accepteres kun mod betaling af et forhøjet deltagergebyr.
3. Deltagergebyr
3.1. Deltagergebyret andrager kr. 600,- pr. båd for sæsonen 2017.
3.2. Ved for sen tilmelding (Efter 25. april 2017) andrager deltagergebyret kr. 800,- for 2017.
3.3. Ved tilmelding efter sommerferien udgør deltagergebyret kr. 400,-.
4. Tidsplan
4.1. Introduktionsmøde tirsdag den 25. april 2017, kl. 18.00, med efterfølgende kapsejladsrelevant orientering, kl. 19.00. Program udkommer på www.svanemøllekredsen.dk og på kredsens facebook-side.
Svanemøllekredsens kapsejladsudvalg – Dansk Sejlunion
Sejladsbestemmelser – Onsdagsmatch – Svanemøllekredsen 2
4.1. Sejladsdage:
4.1.1. Onsdage i maj og juni måned. Første sejladsdag 3. maj og sidste sejlads inden sommerferien den 28. maj. I alt 9 sejladser med 1. start kl. 19.00.
4.1.2. Onsdag den 9., 16., 23. og 30. august med 1. start kl. 18.30.
4.1.3. Onsdag den 6., 13., 20. og 27. september med 1. start kl. 18.00.
5. Måling og kontrol
Hvis bådens data ikke findes/er mangelfulde på DS’s båddatabase, skal gyldigt måler-brev eller klassebevis forevises ved tilmeldingen.
6. Sejladsbestemmelser
Sejladsbestemmelser udleveres ved registreringen og kan findes på Svanemøllekredsens hjemmeside www.svanemøllekredsen.dk senest 1 uge før 1. sejlads.
7. Kapsejladsområde
Banerne vil blive udlagt Ø-NØ for Tuborg Havn, med bane 2 længst mod syd.
8. Banerne
8.1. Der sejles på op-ned baner. På bane 1 med udlagt gate som bundmærker. Første og anden start, samt flerskrogsbådene sejler 3 opkryds. De øvrige starter sejler 2 opkryds.
8.2. På bane 2 tilstræbes 2-3 sejladser pr. aften, med 1-2 opkryds i hver sejlads.
9. Præmier
9.1. Der vil blive uddelt 1 præmie i hvert løb for hver 5. fuldførende båd.
9.2. Præmieuddeling finder sted efter hver sejlads og resultatliste vil blive offentliggjort på www.svanemøllekredsen.dk.
9.3. Endvidere uddeles der præmier for forårsserien og for efterårsserien – begge med fra-træk for dårligste placering(er). Hvis der ikke arrangeres vinterarrangement vil præmie-uddeling ske ved sidste sejladsdag i sæsonen ellers vil præmieuddelingen finder sted ved første vinterarrangement. Nærmere information på hjemmesiden og facebook.
10. Ansvarsfraskrivning
Deltagerne deltager i sejladserne på egen risiko (Se regel 4, Beslutning om at deltage). Den arrangerende myndighed påtager sig intet ansvar for materiel- eller personskade, herunder dødsfald, der opstår som følge af deltagelsen, såvel før, under eller efter sejladsen.
11. Forsikring
Hver deltagende båd skal være omfattet af en gyldig tredjeparts ansvarsforsikring.
12. Yderligere information
Yderligere information fås på www.svanemøllekredsen.dk.