Nyhed

Nyt fra havnen – marts 2017

 

Nordhavnsvejen:  Der bliver ikke taget nogen beslutninger vedr. Nordhavnsvejen før i slutningen af året det vil sige at man ikke kan gå i gang med den videre lineføring før tidligst i år 2020, men Nordhavnsvejen bliver åbnet fra Lyngbyvejen til Svanemøllehavnen d. 29 december 2017 der vil hele området være reetableret og helt færdig og klar til at blive taget ibrug.

Der vil i løbet af året være visse udfordringer med omlægning af diverse ledninger og reetablering af vejen –  cykelsti og fortov, men det skal være galt før det bliver godt.

Nordvand: Har omlagt deres store spildevandsledning og indskudt en lukkeventil, lukkeventilen er blevet indskudt udfor KAS´s klubhus og skulle være færdigetableret med udgangen af marts måned hvorefter vi gerne skulle have vores p. pladser og indkørsel tilbage.

Der er hen over vinteren blevet monteret nye lyskilder, LED lys, på østmolen ( pladserne 1200 – 1298 )

1 april starter klubberne med søsætning og de både der har ligget i vandet vinteren over skal sejle til deres sommerplads, skulle der mod forventning ligge en anden båd på pladsen kan havnekontoret kontaktes med henblik på at få at en fremmed båd flyttet.

Sommerpladsen kan tages i brug fra 1 april.

Vi skal nu til at sætte årsmærker på bådene og det ville være rart ( krav iflg. havnereglementet ) hvis vi kan læse et navn på båden set fra land, kan navnet ikke ses eller læses får båden ikke årsmærke og på sigt vil vi opsige havnepladsen.

Fortøjning til tovholderne på agterenden af Y- bommene ( se havnens hjemmeside )  er ikke forsvarligt, tovholderne er ikke stærke nok til at fortøjre båden i, brug den påsvejste bøjle nederst på Y-bommen.

El standere

I forbindelse med havnens el standerne og køb af strøm kan vi henvise til havnens hjemmeside hvor der står hvordan men gør brug af el standerne og hvad man kan og skal gøre for korrekt brug,  bl.a. at man kan ”parkere” op til 5 strømbrugere på en stander. Hvis man ønsker det kan havnepersonalet vejlede i  korrekt brug af el standerne således at man ikke ”stjæler” en anden bådejers strøm.

Vand på broerne

Vandslanger er ophængt  på broerne og der er åbnet for vandet

Affald

Med hensyn til affald, har vi fået en kraftig henstilling om at sortere det korrekt således at man ikke har køkkenaffald i  f.eks.  maleraffaldet o.s.v.

Havnen har opsat små containere til tomme dåser ( tømmes  efter behov ) således at de ikke havner i den store blå container,  da dåser ikke er småt brandbart, også elektronik ( radio / fjernsyn o. lign. ) skal bort-skaffes korrekt,  ved tvivlsspørgsmål kontakt havnepersonalet.

Arbejde på både stående på landpladsen. Husk at være forsigtige når i skal til at polere / ordne fribord på land, lad være med at stå på noget gammelt, faldefærdigt og udslidt ”stilads” og husk at topsikre stigerne første gang i kravler op i båden.

HUSK, navn på båden for og bag samt hjemhavn agter. Navnet SKAL kunne læses fra land.

Husk at meddele havnekontoret ved adresseændring, ny email eller nyt telefon nr.

Havnen ønsker alle et godt og sikkert forår, selvom solen skinner er vandet stadig koldt.  GOD VIND.    

Med sejlerhilsen

John Vestergaard

Havnefoged