Nyhed

Nyt fra havnen – februar 2017

1 april starter klubberne med søsætning og de både der har ligget i vandet vinteren over skal sejle til deres sommerplads, skulle der mod forventning ligge en anden båd på pladsen kan havnekontoret kontaktes med henblik på at få at en fremmed båd flyttet.

Kulpladsens både søsættes d. 22 april
Sommerpladsen kan tages i brug fra 1 april.

Vi skal nu til at sætte årsmærker på bådene og det ville være rart ( krav iflg. havnereglementet ) hvis vi kan læse et navn på båden set fra land, kan navnet ikke ses eller læses får båden ikke årsmærke og på sigt vil vi opsige havnepladsen.

Fortøjning til tovholderne på agterenden af Y- bommene (se havnens hjemmeside) er ikke forsvarligt, tovholderne er ikke stærke nok til at fortøjre båden i, brug den påsvejste bøjle nederst på Y-bommen.

El standere
I forbindelse med havnens el standerne og køb af strøm kan vi henvise til havnens hjemmeside hvor der står hvordan men gør brug af el standerne og hvad man kan og skal gøre for korrekt brug, bl.a. at man kan ”parkere” op til 5 strømbrugere på en stander. Hvis man ønsker det kan havnepersonalet vejlede i korrekt brug af el standerne således at man ikke ”stjæler” en anden bådejers strøm.

Vand på broerne
Vandslanger bliver ophængt på broerne og der bliver åbnet for vandet når frosten er væk.

Affald
Med hensyn til affald, har vi fået en kraftig henstilling om at sortere det korrekt således at man ikke har køkkenaffald i f.eks. maleraffaldet o.s.v.
Havnen har opsat små containere til tomme dåser ( tømmes efter behov ) således at de ikke havner i den store blå container, da dåser ikke er småt brandbart, også elektronik ( radio / fjernsyn o. lign. ) skal bort-skaffes korrekt, ved tvivlsspørgsmål kontakt havnepersonalet.
Affald der ikke kommer fra eller i forbindelse med båden f.eks. 50” fjernsyn og store køleskabe / frysere o.lign. må ikke hensættes i miljøstationerne.

Arbejde på både stående på landpladsen. Husk at være forsigtige når i skal til at polere / ordne fribord på land, lad være med at stå på noget gammelt, faldefærdigt og udslidt ”stilads” og husk at topsikre stigerne første gang i kravler op i båden. For egen sikkerheds skyld brug de værnemidler der stilles til rådighed og tilrådes.

HUSK, navn på båden for og bag samt hjemhavn agter. Navnet SKAL kunne læses fra land.
Husk at meddele havnekontoret ved adresseændring, ny e-mail eller nyt telefon nr.

Gravearbejdet i forbindelse med Nordhavnsvejen, lednings- fortov –og cykelsti skulle være færdigt medio marts og gravearbejdet i forbindelse med Nordvand`s trykledning ( hullet ude på græsplænen ) skulle være færdigt ultimo marts.

HUSK at der er et lille foredrag / demo om ”sikker havn” og påklædning, holdes i havnehuset af Dansk Sejlunion ( se opslag )

Havnen ønsker alle et godt og sikkert forår, selvom solen skinner er vandet stadig koldt. GOD VIND.

Med sejlerhilsen
John Vestergaard
Havnefoged